Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Metodyka audycji muzycznych

symboljezyk
4/2951polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • kształcenie praktycznych umiejętności do prowadzenia przedmiotu audycje muzyczne w szkolnictwie muzycznym I stopnia
 • poznanie różnych form, rodzajów ćwiczeń oraz metod aktywnego słuchania literatury muzycznej

 

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • wiedza i umiejętności z historii muzyki i literatury muzycznej
 • znajomość z podstawowych zagadnień z zakresu psychologii rozwojowej
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki ogólnej
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • zaliczone kursy: (historia muzyki, literatura muzyczna)
 • znajomość psychologii rozwojowej dziecka
bibliografia podstawowa
 • Dudek.A., Program nauczania dla szkół muzycznych I stopnia. Wyd. Triangiel, Warszawa 2009 
 • Frołowicz E., Aktywny uczeń w świecie muzyki, Propozycje dla nauczyciela Wyd. Harmonia, Gdańsk 2008 
 • Frolowiczi E., Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, Akademia Muzyczna, Gdańsk 2011 
 • Stokowska M., O muzyce i muzykach: ciekawostki, wiersze, wypowiedzi, anegdoty, Warszawa 1989

 

bibliografia uzupełniająca
 • Komorowska M., Zaproszenie do muzyki, WSiP Warszawa 1989
 • Kreiner - Bogdańska A., W krainie muzyki, PWM Kraków 2006
 • słowniki, encyklopedie, programy multimedialne, materiały z muzycznych stron internetowych
efekty kształcenia - wiedza

* spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do zawodu nauczyciela prowadzącego audycje muzyczne w szkole muzycznej I stopnia
* posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki i psychologii w zakresie problematyki pracy z dziećmi, także kształcenia i nauczania w szkolnictwie artystycznym
przedmiotu audycje muzyczne
* posiada wiedzę pedagogiczno - dydaktyczną do prowadzenia przedmiotu audycje muzyczne
w szkole muzycznej I stopnia
* posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z programem edukacji muzycznej w szkole muzycznej I stopnia
* posiada wiedzę umożliwiającą wykorzystania na lekcji audycji technologii informacyjnych (nagrania, materiały nutowe, prezentacje multimedialne, internet)

efekty kształcenia - umiejętności

* posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły muzycznej I stopnia
* jest przygotowany do współpracy z innymi placówkami ( organizacja i prowadzenie audycji muzycznych)
* wykazuje umiejętności samodzielnego doskonalenia własnego warsztatu poprzez dobór treści, literatury muzycznej opracowanie przykładów rozwiązań metodycznych

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

* stosuje w praktyce i doskonali w ramach przedmiotu kompetencje wiedzy i umiejętności
* umiejętnie komunikuje się w środowisku lokalnym i ininnych placówkach kulturalno- oświatowych prowadząc audycje muzyczne
* umie posługiwać się specjalistyczną literaturą i terminologią z zakresu historii muzykii, psychologii. pedagogiki i metodyki prowadzenia audycji w szkole muzycznej I stopnia

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.001.0wykładzaliczeniemgr Maria Datta, 4/2951/8330
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • zapoznanie  z podstawą programową nauczania przedmiotu audycje muzyczne
 • zaznajomienie się z literaturą przedmiotu oraz innymi pomocami dydaktycznymi ( podręcznikami, prezentacjami multimedialnymi, testami sprawdzającymi umiejętności)
 • kryteria doboru wiedzy z zakresu elementarnej historii muzyki
 • kryteria doboru literatury muzycznej
 • nauka słuchania muzyki i analizy utworu
 • opracowanie przykładów rozwiązań metodycznych
 • konstruowanie scenariuszy zajęć
 • opracowanie narzędzi sprawdzających wiedzę i umiejętności

 

metody dydaktyczne
 • wykład
 • wykład z prezentacją multimedialną
 • dyskusja
 • metody aktywizujące (problemowe)
 • metody praktyczne (ćwiczenia)
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • przygotowanie ćwiczeń praktycznych
 • opracowanie zadań testowych sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia
 • przygotowanie scenariusza
wykonanie: www.ansta.pl