Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

symboljezyk
4/2946polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

CELE PRZEDMIOTU;

 

Zajęcia z pedagogiki I i II etapu edukacyjnego sprzyjają pogłębionej refleksji nad rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym.Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problemów pedagogicznych występujących w kształceniu i wychowaniu na I etapie edukacyjnym, Szczególny nacisk położony jest na znajomość rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka, a także rozwoju procesów poznawczych (myślenia, mowy, spostrzegania pamięci). Zaakcentowana jest kwestia rozwoju społeczno-emocjonalnego i moralnego. Pedagogika I i II etapu edukacyjnego jawi się także jako subdyscyplina pedagogiki i przedstawia nowe paradygmaty w pedagogice wczesnoszkolnej, a także zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTU

 

- Student poznaje sylwetkę rozwojową dziecka.

- Student wyróżnia pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną jako subdyscyplinę pedagogiki.

- Student poznaje program wychowawczy stanowiący podstawę do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi w przedszkolu i w szkole.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowe wiadomości z pedagogiki oraz historii wychowania.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Pedagogika, historia wychowania.

bibliografia podstawowa

- Banach Cz., Edukacja - wartość - szansa, Kraków 2001.

- Błasiak A., Młodzież - świat wartości, Kraków 2003.

- Brzozowski P., Skala wartości Schelerowskich - SWS. Podręcznik, Warszawa 1995.

- Bulera M., Żuchelkowska K., Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Toruń 2006.

- Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Warszawa 1980.

- Cichoń W., Wartości - człowiek - wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno - wychowawczej, Kraków 1996.

- Cudowska A., Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji, Białystok 2004.

- Czerny J., Zarys pedagogiki aksjologicznej, Katowice 1998.

- Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 1999.

- Górniewicz J. (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Toruń 2007.

- Guz S. (red.), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Lublin 2005.

- Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Warszawa 1996.

- Jaszczyszyn E., Szada - Borzyszkowska J. (red.), Edukacja dziecka: mity i fakty, Białystok 2010.

- Klim - Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2010.

- Matusewicz Cz., Psychologia wartości, Warszawa - Poznań 1975.

- Ogrodzka - Mazur E., Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, Katowice 2007.

- Ostrowska U. (red.), Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, Kraków 2002.

- Piwowarski R. (red.), Dziecko, sukcesy i porażki, Warszawa 2007.

- Przychodzińska M., Słuchanie muzyki w klasach 1 - 3, Warszawa 1988.

- Woronowicz W., Podmiotowość, dialog, wartości i refleksja w edukacji, Koszalin 1998.

- Zwolińska E., Audiacja . Studium teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona Bydgoszcz 2011.

- Zwolińska E., Kształcenie nauczycieli według teorii uzenia się muzyki Edwina E. Gordona., Bydgoszcz 2012.

- Żuchelkowska K., Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną, Bydgoszcz 2012.

 

bibliografia uzupełniająca

- Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. I i II, Warszawa 2003.

- Marynowicz - Hetka E., Pedagogika społeczna, Warszawa 2006.

- Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej II RP, Warszawa 2009.

efekty kształcenia - wiedza

- Student rozpoznaje etapy rozwoju człowieka w jego cyklu życia.
- Student charakteryzuje poszczególne etapy rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym.
- Student opisuje rozwój człowieka w aspekcie psychologicznym w kontekście odpowiednich etapów edukcyjnych.
- Student wyjaśnia rozwój człowieka w aspekcie społecznym.
- Student potrafi przedstawić procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej).
- Student tłumaczy prawidłowości i zakłucenia w procesie komunikowania interperdonalnego i społecznego.
- Student posiada wiedzę na temat wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw.

efekty kształcenia - umiejętności

- Student potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.
- Student wykorzystuje wiedzę teoretycną z zakresu pedagogiki i psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji.
- Student posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych na I i II etapie edukacyjnym.
- Student samodzielnie analizuje swoją pracę pedagogiczną i umiejętności związane z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opikuńczą.
- Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Student porozumiewa się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej.
- Student ocenia przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.
- Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
- Student dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
- Student jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym.
- Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.
- Student podejmuje trud i odznacza się wytwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.
- Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pedagogicznych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0wykładzaliczeniemgr Paulina Olczak, 4/2946/8324
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

TREŚCI PROGRAMOWE;

 

I etap edukacyjny (edukacja przedszkolna ora klasy I-III szkoły podstawowej)

- Sylwetka rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym.

- Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka.

- pedagogika przedszkolna o wczesnoszkolna jako subdyscypliny pedagogiki.

- Program wychowawczy w pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i w szkole.

- Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci.

 

II etap edukacyjny (klasy IV -VI szkoły podstawowej)

- Sylwetka rozwojowa dziecka we wczesnym i późnym wieku szkolnym.

- Formy aktywności dziecka. Rozwój zainteresowań.

- Progi edukacyjne. Ambicje i aspiracje. Motywacja.

- Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela na II etapie edukacyjnym.

- Zaburzenia zachowania. Dziecko nieśmiałe i nadpobudliwe.

- Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza szkołą.

- Współpraca szkoły xe środowiskiem i nauczyciela z rodzicami dzieci.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA;

 

- Student posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się. Posiada też umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Student jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

metody dydaktyczne

Zajęcia mają charakter wykładów. W ramach zajęć stosowane są metody:

- Podające (wykład, objaśnienia)

- Eksponujące (pokaz, ekspozycja)

- Problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające twórcze myślenie)

- Metody stymulujące aktywność intelektualną studenta.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Egzamin ustny lub kolokwium z wykładanej problematyki uzupełnionej wiadomościami z podanej wcześniej literatury przedmiotu.

wykonanie: www.ansta.pl