Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Psychologia I i II etapu edukacyjnego

symboljezyk
4/2945polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Zajęcia dadzą możliwość zdobycia wiedzy na temat psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz zaburzeń rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozwojowego przypadającego na I i II etap edukacyjny. Ponadto wykłady poszerzone będą o praktyczne wskazówki radzenia sobie w sytuacjach trudnych w przyszłej pracy pedagogicznej.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Ukończenie kursu z psychologii ogólnej.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak

bibliografia podstawowa

Birch A., Malim T. (1999) Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa, PWN

Brophy J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: PWNH.

Ilg F.L., Bates Ames L., Baker S.M. (1994) Rozwój psychiczny dziecka. Gdańsk, GWP

Turner J.S., Helms D.B. (1999) Rozwój człowieka. Warszawa, WSiP

bibliografia uzupełniająca

A. Faber, E. Mazlish (1998) Jak mówić , żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole. Poznań: Media Rodzina of Poznań

Weyhreter (2004) Trudności z koncentracją uwagi. Warszawa, PZWL

efekty kształcenia - wiedza

Student zna podstawową terminologię związaną z psychologią rozwojową
Rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się
Wymienia poszczególne etapy rozwoju dziecka
Charakteryzuje rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny dziecka w okresie I i II etapu edukacyjnego
Zna psychologiczne podstawy wychowania i kształcenia
Posiada wiedzę na temat zaburzeń rozwoju dziecka
Zna potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami rozwoju

efekty kształcenia - umiejętności

Porównuje poszczególne koncepcje rozwoju człowieka pod kątem największej przydatności w przyszłej pracy zawodowej
Analizuje poszczególne aspekty rozwoju dziecka w I i II etapie edukacyjnym
Interpretuje zachowania dziecka w kontekście uwarunkowań bio-psycho-społecznych
Wykorzystuje zdobytą wiedzę w kontakcie z dzieckiem
Projektuje strategie stymulujące rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Projektuje strategie stymulujące rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Charakteryzuje się postawami prospołecznymi, szacunkiem dla innych i poczuciem odpowiedzialności
Rozwija własne umiejętności interpersonalne, porozumiewając się z innymi w sposób jasny i bezpośredni, z szacunkiem wobec odmiennych poglądów innych
Nawiązuje przyjazny kontakt z dzieckiem w wieku szkolnym
Posługuje się fachową terminologią z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii kształcenia
Posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmieniających się okoliczności w środowisku
Jest zdolny do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, kreatywności i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów własnych i grupowych
W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania
Nawiązuje współpracę w zespole ludzkim

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0wykładzaliczeniemgr Ilona Poćwierz-Marciniak, 4/2945/8323
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Terminologia, podstawowe pojęcia.

2. Stadia rozwoju człowieka.

3. Okres sensoryczno-motoryczny.

4. Wiek poniemowlęcy.

5. Wiek przedszkolny.

6. Dziecko w I etapie edukacyjnym - rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny.

7. Dziecko w II etapie edukacyjnym - rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny.

8. Zaburzenia rozwoju dziecka I i II etapu edukacyjnego.

9. Możliwości wspierania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Obecność na zajęciach, egzamin ustny.

wykonanie: www.ansta.pl