Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Historia sztuki

symboljezyk
4/2944
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Zajęcia mają na celu w ogólnym zarysie przybliżyć podstawowe wiadomości z zakresu historii sztuki od starożytności po czasy współczesne ze szczególnym uwzględnieniem „warstwy kulturowej”. W swoim zamierzeniu bogato ilustrowany przeźroczami wykład ma zapewnić studentom zdobycie minimum (ze względu na ograniczony wymiar czasowy) wiedzy z zakresu historii sztuki. Szczególny nacisk położony jest na wykształcenie wśród słuchaczów umiejętności kojarzenia i „odczytywania” warstw kulturowych (przekazu kulturowego) „zapisanych” w poszczególnych dziełach sztuki.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
  • Wiedza o kulturze
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Historia kultury

bibliografia podstawowa
  1. Podręczniki: Sztuka świata, t. 1-10, Arkady, Warszawa 1989-1996.

 

bibliografia uzupełniająca

Teksty źródłowe: Białostocki J. (ed.), Historia doktryn artystycznych. T. 1, Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500; Białostocki J. (ed.), Historia doktryn artystycznych. T. 2, Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce 1500-1600; Białostocki J. (ed.), Historia doktryn artystycznych. T. 3, Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce 1600-1700.

 

 

efekty kształcenia - wiedza

Student, który zaliczył kurs historii sztuki:
- zna związki sztuki z innymi dziedzinami kultury różnych epok (K_W04, K_W05)
- definiuje główne kierunki sztuk plastycznych na ich tle kulturowym (K_W05, K_W06)
- rozpoznaje styl/manierę najbardziej znanych w historii artystów (K_W07)
- nakreśla liniowy rozwój sztuk plastycznych (K_W11)
- wskazuje podstawowych twórców i wybitnych dzieł epoki (K_W06)

efekty kształcenia - umiejętności

Student, który zaliczył kurs historii sztuki:
- wartościuje (K_U03)
- wyszukuje potrzebne mu informacje o sztuce i kulturze (K_K03, K_U15)
- dokonuje selekcji wyszukanej bibliografii (K_U15)
- przygotowuje wypowiedzi na temat związany z historią sztuki i kultury (K_U15, K_U19)
- określa styl i przybliżony czas powstania nowo poznanych dzieł sztuki (K_U17)
- porównuje różne dzieła sztuki (K_U03)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student, który zaliczył kurs historii sztuki:
- ma podstawy do współpracy z osobami zajmującymi się działaniami szeroko rozumianej przestrzeni kultury (K_K08)
- komunikuje się w zakresie historii sztuki i kultury (K_K10)
- dba o wspólne dobro jakim jest dziedzictwo kulturowe (K_K02)
- jest świadomy roli historii sztuki i kultury w świecie współczesnym (K_K02)
- ustosunkowuje się do różnorodnych propozycji artystycznych, literackich i muzycznych (K_K09)
- ocenia obecny stan kultury artystycznej na podstawie wiedzy o przeszłych i współczesnych działaniach artystycznych (K_K09)
- operuje fachową terminologią związaną z historią sztuki i kultury (K_K14)

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.001.0wykładzaliczeniedr Jacek Bielak, 4/2944/13988
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

A. Sztuka starożytna

      a. Wprowadzenie: tło historyczno-geograficzne

      b. Sztuka Starożytnego Egiptu

      c.  Sztuka Mezopotamii

      d. Sztuka Starożytnej Grecji

      e. Sztuka Rzymu

      f. Konkluzje

B. Sztuka średniowieczna

      a. Sztuka okresu przejściowego

      b. Sztuka epoki karolińskiej

      c. Sztuka przedromańska i romańska

      d. Sztuka gotycka

      e. Sztuka protorenesansu

      f. Konkluzje

C. Sztuka nowożytna

      a. Charakterystyka "nowych czasów"

      b. Sztuka włoska i narodziny nowoczesności

      c. Główne założenia i tendencje sztuki protestanckiej

      d. Sztuka Baroku i rokoka

      e. Sztuka doby Wielkiej Rewolucji Francuskiej

      f. Konkluzje

 

metody dydaktyczne

Wykład ilustrowany przeźroczami

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zestaw przeźroczy (wybranych z listy wcześniej udostępnionej studentom), przygotowany do kolokwium zaliczeniowego ułożony będzie w taki sposób, by sprawdzić zarówno ogólną (faktograficzną) wiedzę zdającego, jak i jego zdolności samodzielnego myślenia. Odpowiadając prawidłowo na wszystkie zadania, student może uzyskać łącznie 30 punktów (część faktograficzna – 20, opisowa – 10), by otrzymać ocenę pozytywną, zdający powinien uzyskać minimum 16 punktów. Od studentów wymagać się będzie wiedzy (ogólnej) poświęconej historii sztuki. Ze względu na ogrom materiału, przy jednocześnie niezwykle ograniczonej liczbie godzin przeznaczonych na te zajęcia (30 godzin dydaktycznych w semestrze) studenci uczestniczący w zajęciach zmuszeni będą do przygotowania w systemie tzw. pracy własnej nie omawianej na wykładach problematyki.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0wykładkolokwiumdr Jacek Bielak, 4/2944/8322
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zajęcia w semestrze letni poświęcone są podstawowym problemom sztuki nowoczesnej (od Wielkiej Rewolucji Francuskiej po dzień dzisiejszy)

metody dydaktyczne

Wykład ilustrowany przeźroczami

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zestaw przeźroczy (wybranych z listy wcześniej udostępnionej studentom), przygotowany do kolokwium zaliczeniowego ułożony będzie w taki sposób, by sprawdzić zarówno ogólną (faktograficzną) wiedzę zdającego, jak i jego zdolności samodzielnego myślenia. Odpowiadając prawidłowo na wszystkie zadania, student może uzyskać łącznie 30 punktów (część faktograficzna – 20, opisowa – 10), by otrzymać ocenę pozytywną, zdający powinien uzyskać minimum 16 punktów. Od studentów wymagać się będzie wiedzy (ogólnej) poświęconej historii sztuki. Ze względu na ogrom materiału, przy jednocześnie niezwykle ograniczonej liczbie godzin przeznaczonych na te zajęcia (30 godzin dydaktycznych w semestrze) studenci uczestniczący w zajęciach zmuszeni będą do przygotowania w systemie tzw. pracy własnej nie omawianej na wykładach problematyki.

wykonanie: www.ansta.pl