Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Praktyka w zakresie dydaktyki muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej

symboljezyk
4/2941polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Założeniem oraz celem przedmiotu jest opanowanie praktycznej umiejętności prowadzenia lekcji muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej zgodnie z obowiązującym programem nauczania.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

metodyka i teoria edukacji muzycznej

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

nauka akompaniamentu, emisja głosu, historia muzyki

bibliografia podstawowa

Burowska Z. (1976) Współczesne systemy wychowania muzycznego, Warszawa, WSiP

Gordon E. E. (1999a) Sekwencje ucznia się w muzyce. Umiejętności, zawartość
i motywy, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP

Gordon E. E. (1999b) Zanurz się w program nauczania muzyki, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP

Jankowska M. (2002) Zoltan Kodaly. O edukacji muzycznej – pisma wybrane, Warszawa, Akademia Muzyczna im. F. Chopina

Lipska E., Przychodzińska M. (1999) Drogi do muzyki. Metodyka i materiały repertuarowe, Warszawa, WSiP

bibliografia uzupełniająca

Kamińska B. (1997) Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój, uwarunkowania, Warszawa, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina

Lewandowska K. (1978) Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym, Warszawa, WSiP

efekty kształcenia - wiedza

poznaje sposób funkcjonowania szkoły podstawowej, jej strukturę organizacyjną oraz sposób prowadzenia dokumentacji
opisuje przebieg obserwowanych zajęć
orientuje się w dokumentach prawnych dotyczących pracy nauczyciela
zna podstawowe wydawnictwa szkolne
posiada wiedzę na temat prawidłowego konstruowania scenariuszy
charakteryzuje zakres wiadomości w oparciu o podstawę programową oraz programy nauczania

efekty kształcenia - umiejętności

w sposób praktyczny wykorzystuje wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych na poziomie podstawowym edukacji muzycznej do tworzenia scenariuszy lekcyjnych oraz prowadzenia zajęć
wykorzystuje umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły
tworzy oraz prowadzi (również jako dyrygent) multidyscyplinarne projekty (inscenizacje muzyczne, proste układy taneczne) z udziałem dzieci, pozostałych nauczycieli pracujących w szkole oraz innych muzyków
weryfikuje i poddaje krytyce efekty własnej pracy oraz innych praktykantów
umiejętnie dobiera piosenki szkolne oraz ćwiczenia muzyczne zależne od wieku, predyspozycji oraz umiejętności ucznia
potrafi w sposób właściwy wypowiadać się przed klasą oraz zabierać głos w oficjalnych wydarzeniach z życia szkoły
wybiera odpowiednie metody do prowadzenia zajęć w sposób zdyscyplinowany oraz możliwie jak najbardziej zrozumiały

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

jest przygotowany oraz posiada wszelkie kompetencje do samodzielnej pracy jako nauczyciel
w twórczy i świadomy sposób organizuje pracę własną oraz kieruje pracą zespołu mając na uwadze ciągłą potrzebę kształtowania i doskonalenia warsztatu pedagoga-nauczyciela
skutecznie komunikuje się w obrębie własnego środowiska kulturalno-oświatowego oraz społeczności akademickiej i szkolnej
zachowuje otwartość na współpracę oraz realizację zespołowych zadań projektowych w różnorodnych przedsięwzięciach artystycznych oraz kulturalno-oświatowych
dba o poszanowanie praw i obowiązków ucznia
jest zorientowany na rozwój i wspieranie wszystkich sfer życia szkoły
charakteryzuje się krytyczną postawą wobec działań własnych oraz innych pedagogów

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
615.002.0ćwiczeniazaliczeniemgr Emilia Sulkowska, 4/2941/8319
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
  • umiejętność nauczania piosenek szkolnych z wykorzystaniem warsztatu wokalno-dyrygenckiego
  • umiejętność przekazywania wiedzy z zakresu historii muzyki oraz form muzycznych
  • umiejętność realizowania aktywnego  słuchania muzyki
  • umiejętność tworzenia prostych choreografii do muzyki
  • umiejętność tworzenia dokumentacji lekcji obejmującą dziennik lekcyjny oraz scenariusze zajęć
metody dydaktyczne

metody praktyczne: realizacji zadań oraz ćwiczeń

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
  • przeprowadzenie co najmniej 2 zajęć dydaktycznych
  • obserwacja 10 zajęć dydaktycznych
  • staranna i prawidłowo prowadzona dokumentacja praktyk
wykonanie: www.ansta.pl