Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Kontrapunkt

symboljezyk
4/2936
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności tworzenia własnych kompozycji z zastosowaniem gatunków muzycznych i technik kontrapunktycznych w stylu ścisłym i swobodnym, jak i umiejętności przeprowadzenia analizy utworów z fakturą polifoniczną w różnych stylach muzycznych. Podczas jednego semestru zrealizuje szereg konstrukcji polifonicznych związanych z podanym na zajęciach materiałem teoretycznym.sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Student posiada wiedzę z zakresu zasad muzyki, historii muzyki i form muzycznych.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Podstawowa umiejętność gry na fortepianie, student prezentuje postawę tworzenia i rozwijania pomysłów muzycznych.

bibliografia podstawowa

J. Gawlas, Kontrapunkt. Podstawowe zasady, PWM, Kraków 1971

K. Sikorski, Kontrapunkt, cz. 1 Gatunki, PWM, Kraków 1953

K. Sikorski, Kontrapunkt, cz. 2 Kanon, PWM, Kraków 1954

bibliografia uzupełniająca

J. M. Chomiński, Historia harmonii i kontrapunktu, T. I, PWM, Kraków 1958

J. M. Chomiński, Historia harmonii i kontrapunktu, T. II, PWM, Kraków 1962

J. M. Chomiński, Historia harmonii i kontrapunktu, T. III, PWM, Kraków 1990

efekty kształcenia - wiedza

- student posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji w formach kontrapunktycznych,
- posiada ogólną znajomość literatury muzycznej z fakturą polifoniczną z różnych epok i okresów stylistycznych historii muzyki,
- posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych w historii kontrapunktu,
- rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania, w oparciu o podstawy teorii muzyki rozpoznaje procesy zachodzące w dziele muzycznym,
- posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych,
- posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii i zdolność analizowania utworów z wielogłosową techniką linearną.

efekty kształcenia - umiejętności

- student jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej
- posiada znajomość i umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru z technika kontrapunktyczną,
- posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów
- posiada umiejętność samodzielnego opracowania utworu z elementami polifonii od podstaw - do prezentacji publicznej utwór na zespół (chór lub instrumenty),
- posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy
- posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki,
- wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych wymagań uczestników liturgii i publiczności, i innych okoliczności towarzyszących wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki kościołów i sal, zapotrzebowania repertuarowego wynikającego ze zdolności percepcyjnych, ale i ze świadomej edukacji kulturalnej dla społeczeństwa).

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji,
- posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach organizacyjnych i artystycznych,
- w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować działalność artystyczną realizowaną z prowadzonymi zespołami oraz indywidualnie,
- umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki,
- jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów własnych i grupowych jako pedagog i muzyk kościelny.

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.001.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Beata Wróblewska, 4/2936/8294
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
  1. Budowa linii melodycznej. Typy linii melodycznych. Cantus firmus.

  2. Gatunki kontrapunktyczne w stylu ścisłym i swobodnym.

  3. Imitacja ścisła i periodyczna.

  4. Kanon i jego rodzaje.

metody dydaktyczne

Metody nauczania oparte są na wykładach, analizach utworów z fakturą polifoniczną przeprowadzonych przez wykładowcę, ćwiczeniach obejmujących omówienie prac wykonanych przez studenta.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie przedmiotu na podstawie przedstawionych przez studenta prac, kolokwium cząstkowego, frekwencji. Dodatkowo ocenie będzie poddana systematyczność i twórcza kreatywność w realizacji zadań muzycznych.

 

wykonanie: www.ansta.pl