Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Konsultacje pracy licencjackiej

symboljezyk
4/2935
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej pod kierunkiem promotora pracy. Program przedmiotu (uzależniony od tematyki pracy) jest ustalany indywidualnie dla każdego studenta

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Uczestnictwo w zajęciach "Seminarium pracy licencjackiej"

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Metodyka pisania prac naukowych danej specjalności

bibliografia podstawowa

Literatura dobrana zgodnie z tematyką prac licencjackich

bibliografia uzupełniająca

Literatura dobrana zgodnie z tematyką prac licencjackich

efekty kształcenia - wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów zarówno w aspekcie historii muzyki klasycznej i jej kontekstu pedagogicznego, jak różnież jej obecnej kondycji (dotyczy to także Internetu i e-learningu)

efekty kształcenia - umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności
posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań pedagogicznych, dydaktycznych, muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury
jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy pedagogiczno-artystycznej, ale także w procesie wychowawczym podległej grupy uczniowskiej
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań artystycznych

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
57.503.0ćwiczeniazaliczenie bez oceny4/2935/8293
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Treści programowe ustala promotor pracy

Przygotowanie prac licencjackich przez poszczególnych studentów

metody dydaktyczne

Dyskusja, praca indywidualna, praca z tekstem, konsultacje

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Obecność obowiązkowa, aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ponadto warunkiem zaliczenia kursu jest napisanie jednego rozdziału pracy licencjackiej

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
67.507.0ćwiczeniazaliczenie bez oceny4/2935/8313
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Treści programowe ustala promotor pracy

Napisanie prac licencjackich przez poszczególnych studentów

metody dydaktyczne

Dyskusja, praca indywidualna, praca z tekstem, konsultacje

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Obecność obowiązkowa, aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ponadto warunkiem zaliczenia kursu jest napisanie pracy licencjackiej pod kierunkiem promotora pracy

 

wykonanie: www.ansta.pl