Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Emisja głosu indywidualna z dydaktyką przedmiotu

symboljezyk
4/2931
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Przedmiot realizowany jest indywidualnie na trzecim roku studiów licencjackich specjalności "dyrygentura chóralna" w wymiarze 30 godzin.

 • Przygotowanie studenta do prawidłowego posługiwania się głosem w śpiewie i mowie.
 • Zapoznanie studentów z problematyką głosu śpiewaczego i techniki wokalnej oraz zasadami ortofonii.
 • Kształcenie umiejętności metodycznego nauczania emisji głosu w pracy w szkołach, na lekcji śpiewu i muzyki, w pracy z zespołami chóralnymi o różnych składach, metody pracy nad techniką wokalną
 • Rozwijanie i kształtowanie artystycznej wrażliwości na różnorodność i jakość brzemienia głosu oraz możliwości techniki głosu ludzkiego

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Wymagania wstępne:

 • Brak przeciwskazań foniatrycznych do pracy głosem
 • Brak wad wymowy (ew. nieznaczne wady wymowy możliwe do skorygowania w trakcie kursu)

Wymagania dodatkowe:

 • Podstawowe predyspozycje wokalne
 • Poprawna intonacja głosu
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Przedmiot poprzedzony jest w programach studiów  zajęciami emisji głosu indywidualnej w wymiarze 4 semestrów po 15 godzin - łącznie 60 godzin. Po semestrach 2,3 i 4 zakończony kolokwium przed komisją.

bibliografia podstawowa

WYKAZ REPERTUARU PODSTAWOWEGO

 1. S.Wiechowicz - Antologia muzyki renesansu
 2. J. Wasowski - Piosenki dziecięce
 3. W. Sołtysik - Kanony - antologia
 4. W. Sołtysik - Przysłowia w kanonach
 5. L. Laprus - 16 kanonów nie kończących się
 6. W.A. Mozart - Kanony
 7. J. Haydn - Kanony
 8. F. Jöde - Der Kanon
 9. H. Jaskulsky - Das Kanonbuch
 10. A. Koszewski - Zaklęcia
 11. A. Koszewski - Barwy tęczy
 12. J. Lasocki - Z pieśnią
 13. Z. Noskowski - Pory roku
 14. N. Vaccai - Praktyczna metoda włoskiego śpiewu
 15. G. Concone - 50 ćwiczeń

 

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA:

 1. Górski Henryk: Zbiór ćwiczeń z emisji głosu, Poznań 2001.
 2. Łukaszewski Leon: Pielęgnacja, kształcenie i rozwijanie głosu dziecka, Warszawa 2009.
 3. Martienssen-Lohmann Fr.: Kształcenie głosu śpiewaka, Kraków 1953.
 4. Oddychanie w śpiewie i grze na instrumentach dętych. Prace specjalne 22, Gdańsk 1980.
 5. Sobierajska Halina: Uczymy się śpiewać, Wa-wa 1986.
 6. Tarasiewicz Bogumiła: Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2005.
 7. Wojtyński Czesław: Emisja głosu, Wa-wa 1977.
 8. Zielińska Halina: Emisja głosu, Lublin 2001.
bibliografia uzupełniająca
 1. Klajman Stanisław: Higiena głosu, Gdańsk 1990.
 2. Pawłowski Zygmunt: Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego, Kraków 2005
 3. Mitrinowicz-Modrzejewska A.: Akustyka psychofizjologiczna w medycynie, Wa-wa 1974.
 4. Pruszewicz A. (red.): Foniatria kliniczna, Wa-wa 1992

 

efekty kształcenia - wiedza

student posiada wiedzę związaną z funkcjonowaniem aparatu głosowego i oddechowego
student zna wzorcową literaturę wokalną dotyczącą problematyki emisji głosu, w tym szczególnie literaturę pieśni chóralnej zgodnie z realizowaną specjlnością
zna specyfikę zapisu partii wokalnej (śpiew sylabiczny, melizmatyczny, ozdobniki)
student zna prawidłowości zachwania higieny głosu w mowie i śpiewie

efekty kształcenia - umiejętności

student potrafi określić rodzaj głosu u siebie i innych (określenie zakresu skali, progów głosowych, rejestrów)
student potrafi skutecznie przeprowdzić rozgrzewkę wokalną w oparciu o prawidłową pracę narządów biorących udział w fonacji (indywidualnie i w grupie - zespole śpiewaczym)
student potrafi rozczytać materiał nutowy prawidłowo pod wzgledem elementów melodyki, rytmiki, artykulacji i frazowania, także w układzie wielogłosowym ze świadomością zachowania intonacji, proporcji i barwy brzmienia
student potrafi, po nauczeniu realizowanego utworu, przeprowadzić własną, przemyślaną koncepcję artystyczną, także współdziałając w formach wieloogłosowych
student potrafi świadommie kontrolować właściwy kierunek rozwoju swego głosu w oparciu o opracowywane utwory a także ćwiczenia rozwiązujące określone prolemy wykonwcze u siebie i u osób w ewentualnych prowadzonych zespołach
student potrafi przygotować i zaprezetnować publiczny koncert w oparciu o opracowany repertuar wokalny, także z ewentualnym prowadonym zespołem

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

student zna wagę właściwego posługiwania sie głosem w mowie i śpiewie jako główej dyspocyzji społecznej w komunikowaniu się z otoczenim
student uczy się oceniać, analizować i rozwiązywać problemy występujące na polu emisji głosu, szczególnie w odniesieniu do profilaktyki narządów mowy i słuchu
student wypracowuje własną wizję/misję pracy jako świadomy nauczyciel odpowiedzialny za propagowanie kultury słowa w mowie i róznych formach artystycznych

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.002.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, dr hab. Liliana Górska, dr Teresa Pabjańczyk, 4/2931/8288
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Akustyczne podstawy głosu; teorie powstawania głosu; budowa i działanie narządu głosu; oddychanie - ćwiczenia oddechowe; fonacja - ćwiczenia fonacyjne; artykulacja - ćwiczenia artykulacyjne; rezonans - ćwiczenia w celu uzyskania i wyrównania rejestrów głosu; metody pracy nad techniką wokalną; higiena głosu; problematyka patologii głosu;

metody dydaktyczne

Ćwiczenia, prezentacja, konwersatorium, koncert

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie na ocenę przez pedagoga prowadzącego na podstawie frekwencji oraz stopnia realizacji treści programowych.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
615.002.0ćwiczeniakolokwium w czasie sesjiprof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, dr hab. Liliana Górska, dr Teresa Pabjańczyk, 4/2931/8308
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Akustyczne podstawy głosu; teorie powstawania głosu; budowa i działanie narządu głosu; oddychanie - ćwiczenia oddechowe; fonacja - ćwiczenia fonacyjne; artykulacja - ćwiczenia artykulacyjne; rezonans - ćwiczenia w celu uzyskania i wyrównania rejestrów głosu; metody pracy nad techniką wokalną; higiena głosu; problematyka patologii głosu;

metody dydaktyczne

Ćwiczenia, prezentacja, konwersatorium, koncert

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Przedstawienie przed komisją w kolokwium w czasie sesji fragmentu chóralnego dzieła wokalno-instrumetnalnego. Śpiewanie głosów chóralnych S, A, T, B.

wykonanie: www.ansta.pl