Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Dyrygentura II

symboljezyk
4/2930
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

1. Opanowanie techniki dyrygowania w potrzebnym zakresie. 2. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze organizatora i dyrygenta zespołów muzycznych. 3. Zdobycie umiejętności analizy partytur potrzebnej do samodzielnego rozwiązania problemów techniczno-interpretacyjnych. 4. Poznanie i opracowanie dyrygenckie wybranych pozycji z literatury chóralnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej z uwzględnieniem różnych stylów, epok muzycznych i obsad wykonawczych. 5. Rozwijanie osobowości dyrygenckiej, kształcenie wrażliwości artystycznej.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Z przedmiotu "dyrygentura" po każdym semestrze przeprowadza sie przed komisją kolokwium. W skład komisji wchodzą pedagodzy przedmiotu, nie mniej niż trzy osoby. Przewodniczącym komisji jest Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej lub powołany przez Dziekana pedagog. Wymagania egzaminacyjne:1. Warunkiem przystąpienia do kolokwium (egzaminu) jest zaliczenie przewidzianego do realizacji programu w okresie semestru. 2. Utwory powinny być dyrygowane z pamięci. 3. Zdający powinien się wykazać: - umiejętnością śpiewania poszczególnych głosów z dyrygowanych partytur chóralnych - umiejętnością odtworzenia tych partytur na fortepianie - znajomością tekstu słownego, aparatu wykonawczego, znaków muzycznych i określeń w dyrygowanych utworach oraz biografii i twórczości autorów kompozycji. 4 Kolokwium i egzamin podlegają ocenie z punktacją.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

czytanie partytur

bibliografia podstawowa

- Lasocki J. "Z pieśnią" z. III i IV - Nowowiejski F., "Pieśni wybrane na chór mieszny" - Świder J., "10 pieśni do słów poetów polskich" - Szymanowski K., "Pieśni kurpiowskie" - Bright H. "Te Deum laudamus" - Szeligowski T., "Angeli słodko śpiewali" - Zieleński M., "Haec dics" - "O gloriosa Domina" Utwory wokalno-instrumentalne (fragmenty) - Vivaldi A., "Gloria" - Mozart W.A., "Requiem", "Msza koronacyjna C-dur" - Schubert F., "Msza G-dur" - Moniuszko S. II I IV Litania ostrobramska

bibliografia uzupełniająca

nie dotyczy

efekty kształcenia - wiedza

zna zarys historii dyrygowania
zna rodzaje chórów, zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych
posiada wiedzę nt postawy przy dyrygowaniu, funkcji rąk i ich układu
posiada wiedzę na temat styli muzycznych wykonywanych utworów, ze szczególnym uwzględnieniem utworów barokowych
poznaje literaturę muzyczną na różne składy chóralne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne
zna specyfikę ustawienia na scenie zespołów chóralnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych
posiada wiedzę nt budowy, stroju i możliwości wykonawczych instrumentów występujących w partyturach orkiestrowych
posiada wiedzę nt specyfiki prowadzenia zespołów wokalno- instrumentalnych
rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami dyrygowania

efekty kształcenia - umiejętności

zna schematy metrum ruchowego na 2,3,4 i 6 w taktach prostych i złożonych
umie odpowiednio zastosować ruch przygotowawczy
umie rozpoczynanać utwór na pełnych i niepełnych częściach taktu
umie taktować i dyrygować zmiennymi układami rytmicznymi
umie dyrygować zmiennymi tempami, dynamiką i artykulacją
potrafi zrealizować fermaty — przejściowe i końcowe
potrafi pokazać akcenty i synkopy
umie dyrygować przy pomocy batuty
potrafi świadomie wykorzystywać swą intuicję, emocjonalność i wyobraźnię w zakresie ekspresji artystycznej

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

posiada kompetencje w zakresie odpowiedniej komunikacji werbalnej niezbędnej do pełnienia funkcji dyrygenta
jest przygotowany do pracy w charakterze organizatora i dyrygenta zespołów muzycznych
wykazuje kreatywność w realizacji własnych koncepcji wykonywanego utworu
wykazuje kreatywność w doborze odpowiedniego repertuaru dostosowanego do konkretnego aparatu wykonawczego
realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, mając na uwadze oddziaływanie edukacyjne
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki, pedagogiki i psychologii

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
522.504.0wykładkolokwium w czasie sesjidr hab. Sławomir Bronk, prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Karol Kisiel, dr hab. Michał Kozorys, dr Błażej Połom, prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Marcin Tomczak, dr hab. Anna Wilczewska, dr hab. Beata Wróblewska, 4/2930/8287
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wprowadzenie do repertuaru ćwiczebnego utworów chóralnych o wyższym stopniu trudności. 2. Stylistyka wykonawcza i estetyka muzyki chóralanej w okresie baroku. 3. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy, stroju i możliwości wykonawczych instrumentów występujących w partyturach orkiestrowych. 4. Specyfika prowadzenia zespołów wokalno- instrumentalnych. 5. Umiejętność dyrygowania przy pomocy batuty.

metody dydaktyczne

wykład

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Część A: 1. Trzy utwory chóralne a) jeden z epoki baroku b) dwa dowolne 2. Utwór instrumentalny lub jego część, np. suita, serenada, tańce, kasacje, divertimenta (ca 5-7 min.)

Część B: Poprowadzenie 15-minutowej próby z chórem wydziałowym (chór żeński, chór męski, zespół wokalny dla praktyk studenckich). Praca nad odczytaniem i interpretacją nieznanego zespołowi utworu chóralnego.

UWAGI Kolokwium przed komisją. W skład komisji wchodzą pedagodzy przedmiotu, jednak nie mniej niż trzy osoby. Przewodniczącym komisji jest Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej lub powołany przez Dziekana pedagog. 1. Warunkiem przystąpienia do kolokwium (egzaminu) jest zaliczenie przewidzianego do realizacji programu w okresie semestru. 2. Utwory powinny być dyrygowane z pamięci. 3. Zdający powinien się wykazać: a) umiejętnością śpiewania poszczególnych głosów z dyrygowanych partytur chóralnych b) umiejętnością odtworzenia tych partytur na fortepianie c) znajomością tekstu słownego, aparatu wykonawczego, znaków muzycznych i określeń w dyrygowanych utworach oraz biografii i twórczości autorów kompozycji 4. Kolokwium i egzamin podlegają ocenie z punktacją.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
622.505.0wykładegzamindr hab. Sławomir Bronk, prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Karol Kisiel, dr hab. Michał Kozorys, dr Błażej Połom, prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Marcin Tomczak, dr hab. Anna Wilczewska, dr hab. Beata Wróblewska, 4/2930/8307
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wprowadzenie do repertuaru ćwiczebnego utworów chóralnych o wyższym stopniu trudności. 2. Stylistyka wykonawcza i estetyka muzyki chóralanej w okresie baroku. 3. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy, stroju i możliwości wykonawczych instrumentów występujących w partyturach orkiestrowych. 4. Specyfika prowadzenia zespołów wokalno- instrumentalnych. 5. Umiejętność dyrygowania przy pomocy batuty.

metody dydaktyczne

wykład

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Egzamin dyplomowy. Część A: 1. Dwa utwory chóralne o wyższym stopniu trudności i zróżnicowanej stylistyce. 2. Utwór wokalno-instrumentalny lub jego część (ca 10 minut) z dominującym udziałem chóru. Część B: Studenci losują utwór na 3 miesiące przed częścią B egzaminu dyplomowego. Ocenę egzaminu dyplomowego stanowi średnia sumy punktów z części A i B. Poprowadzenie 30-minutowej próby z chórem wydziałowym (chór żeński, chór męski, zespół wokalny dla praktyk studenckich). 1. Praca nad odczytaniem i interpretacją nieznanego zespołowi utworu chóralnego. 2. Prezentacja przed komisją egzaminacyjną (15-minutowa) zrealizowanej pracy podczas w/w próby

 

wykonanie: www.ansta.pl