Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Czytanie partytur II

symboljezyk
4/2929
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

1. Sprawne odczytywanie i granie na fortepianie partytur chóralnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych. 2. Zdolność śpiewania poszczególnych głosów z partytur chóralnych, przy jednoczesnym uzupełnianiu pozostałych głosów na fortepianie. 3. Umiejętność bezgłośnego "słyszenia wewnętrznego" partytur. 4. Transponowanie partytur chóralnych. 5. Sporządzanie wyciągów fortepianowych z partytur chóralnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Przedmiot jest zaliczany po 5 semestrze jako egzamin. Pozycje repertuaru z materiału ćwiczeniowego należy dobierać stosownie do możliwości studenta związanych z jego stopniem zaawansowania w grze na fortepianie. Ilość i skala trudności realizowanych ćwiczeń powinna wzrastać proporcjonalnie w miarę nabywania przez studenta coraz większej sprawności pianistycznej.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

dyrygowanie, fortepian

bibliografia podstawowa

- Edward Bury -Technika czytania partytur, - Hanna Piliczowa — Nauka czytania partytur, - Iwan Połtawcew — Kurs czytania partytur chóralnych cz. I i II, - Egon Boelsche — Schule des Partiturspiels. - J. S. Bach - Chorały 4-głosowe - ćwiczenia w starych kluczach w opr. St. Wiechowicza.

bibliografia uzupełniająca

nie dotyczy

efekty kształcenia - wiedza

zna literaturę muzyczną na różne zespoły chóralne i wokalno-instrumentalne
zna rodzaje chórów, zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych
zna specyfikę zapisu głosów w partyturze
posiada wiedzę z zakresu strojów instrumentów transponujących
posiada wiedzę nt wszystkich kluczy muzycznych
posiada wiedzę dotyczącą transponowania utworów chóralnych do różnych tonacji
zna specyfikę zapisu nutowego faktury fortepianowej

efekty kształcenia - umiejętności

potrafi odczytać i zagrać na fortepianie partytury na zespoły wokalne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne
posiada zdolność śpiewania poszczególnych głosów z partytury na zespoły wokalne, przy jednoczesnym uzupełnianiu pozostałych głosów na fortepianie
posiada umiejętność bezgłośnego "słyszenia wewnętrznego" partytur
potrafi transponować partytury
potrafi sporządzić wyciąg fortepianowy z partytur chólanych, instrumentalnych, jak i partii chóralnych dzieł wokalno-instrumentalnych
potrafi odczytać i zagrać (także a vista) partytury chóralne o wyższym stopniu trudności oraz partytury wybranych fragmentów muzyki wokalno-instrumentalnej (kantaty, msze, oratoria)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

potrafi analizować dostępne na rynku wydawnictwa muzyczne pod kątem przydatności dla określonego rodzaju zespołu
potrafi współpracować z innymi osobami w zakresie redagowania wydawnictw muzycznych
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki studiowanej specjalności
potrafi wykorzystać umiejętność sprawnego odczytywania partytur w pracy z zespołami chóralnymi i instrumentalnymi
potrafi dostosować partyturę do zespołu wykonawczego, z którym współpracuje

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.002.0ćwiczeniaegzamindr hab. Sławomir Bronk, prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Karol Kisiel, dr hab. Michał Kozorys, dr Błażej Połom, prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Marcin Tomczak, dr hab. Anna Wilczewska, dr hab. Beata Wróblewska, 4/2929/8286
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Czytanie i granie na fortepianie partytur chóralnych realizowanych w ramach przedmiotów "dyrygentura" i
"wydziałowe zespoły wokalne". 2. Czytanie i granie (również a vista) partytur chóralnych o wyższym stopniu trudności.
3. Czytanie i granie wybranych fragmentów muzyki wokalno-instrumentalnej (kantaty, msze, oratoria) 4. Kształcenie
umiejętności "słyszenia wewnętrznego" — bezgłośnego czytania partytur. 5. Doskonalenie umiejętności transpozycji
w obrębie sekundy i tercji w górę i w dół oraz śpiewania poszczególnych głosów z partytur chóralnych z
dopełnieniem pozostałych głosów na fortepianie. 6. Sporządzanie wyciągów fortepianowych w układzie na 2, 4 ręce
lub dwa fortepiany, zarówno z partytur chóralnych, instrumentalnych jak i partii chóralnych dzieł wokalnoinstrumentalnych.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1. Zagranie z partytury nie zawartego w programie egzaminu z dyrygowania przygotowanego utworu chóralnego o
wysokim stopniu trudności 2. Zagranie z partytury fragmentu dzieła wokalno-instrumentalnego z dominującym
udziałem chóru. 3. Odczytanie a vista wskazanego przez egzaminatora fragmentu utworu chóralnego połączone z
transpozycją w obrębie sekundy lub tercji oraz śpiewanie wybranego głosu z uzupełnieniem na fortepianie
pozostałych głosów. 4. Przedłożenie wyciągu fortepianowego z partytury utworu instrumentalnego lub wokalnoinstrumentalnego
w układzie na jeden lub dwa fortepiany , albo wyciągu fortepianowego z partii chóralnej,
sporządzonej na jeden fortepian z partytury dzieła wokalno-instrumentalnego, do którego jest dostępny wyciąg
fortepianowy części instrumentalnej.

wykonanie: www.ansta.pl