Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Analiza form chóralnych a cappella

symboljezyk
4/2928polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do stworzenia własnej interpretacji utworu chóralnego zgodnej z jego stylistyką. Istotnym elementem zagadnień poruszanych na wykładach są zagadnienia związane ze szczegółową analizą utworów chóralnych a cappella w oparciu o prezentację wartościowych dzieł literatury chóralnej polskiej i obcej różnych epok. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem linii rozwoju poszczególnych form chóralnych, technik kompozytorskich i tradycji wykonawczych.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość form muzycznych, historii muzyki oraz zasad harmonii.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Czytanie partytur, kontrapunkt.

 

bibliografia podstawowa

   J. M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Pieśń, t. 3, PWM Kraków 1974

   J. M. Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Wielkie formy wokalne, t. 5, PWM Kraków 1984

   red. T. Malecka, Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, Kraków - Gdańsk 1990

   M. Podhajski, Formy muzyczne, PWN Warszawa 1991

   Zbiory nutowe biblioteki Akademii Muzycznej w Gdańsku

    

     bibliografia uzupełniająca

      J. M Chomiński, Historia harmonii i kontrapunktu, T. I-III, PWM, Kraków 1958-62-90

      H. Feicht, Polifonia renesansu, PWM, Kraków 1976

      St. Krukowski, Problemy wykonawcze muzyki dawnej, Centralny Ośrodek Metodyki

      A. Szaliński, Problemy wykonawcze muzyki współczesnej, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1974

       efekty kształcenia - wiedza

       - student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury chóralnej a cappella,
       - posiada ogólną znajomość literatury muzycznej z odpowiednim odniesieniem do epok i okresów stylistycznych w historii muzyki,
       - posiada znajomość podstawowego repertuaru chóralnego związanego z programami edukacji muzycznej w szkole ogólnokształcącej wczesnego etapu edukacyjnego i szkoły muzycznej I stopnia,
       - posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów, zwłaszcza form instrumentalnych i wokalnych okresu renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu,
       - rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania, w oparciu o podstawy teorii muzyki rozpoznaje procesy zachodzące w dziele muzycznym,
       - posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych, szczególnie w obrębie repertuaru chóralnego.

       efekty kształcenia - umiejętności

       - jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w oparciu o prawidłowo przeprowadzoną analizę utworu,
       - wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym utworze ekspresji artystycznej a niesionym przez niego komunikatem,
       - posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów,
       - posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy,
       - posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim w oparciu o zakres repertuarowy wynikający ze specjalności "dyrygentura chóralna".

       efekty kształcenia - kompetencje społeczne

       - mając na uwadze oddziaływanie edukacyjne realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji, intuicji oraz znajomości repertuaru chóralnego,
       - posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań pedagogicznych, muzycznych, artystycznych,
       - umie posługiwać się fachową terminologią związaną ze specyfiką muzyki chóralnej a cappella,
       - posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach organizacyjnych,
       - w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować działalność artystyczną realizowaną z prowadzonymi zespołami chóralnymi.

       Semestry

       Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
       Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

       semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
       530.001.0ćwiczeniaegzaminprof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, 4/2928/8284
       treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
       1. Forma dzieła jako przedmiot analityczny.

       2. Zasady organizacji materiału muzycznego. Ustroje formalne. Zasady kształtowania materiału muzycznego.

       3. Zasady analizy pieśni chóralnej a cappella.

       4. Wpływ słowa na podstawowe ustroje formalne w ujęciu historycznym.

       5. Historia motetu. Analiza motetów pochodzących z różnych epok.

       6. Historia mszy. Analiza mszy pochodzących z różnych epok.

       7. Historia madrygału. Analiza madrygałów średniowiecznych, renesansowych i wczesnobarokowych.

       8. Rozwój pieśni chóralnej a cappella.

       9. Pieśń chóralna XVIII w.

       10. Pieśń chóralna w okresie romantyzmu.

       11. Pieśń chóralna XX w. i XXI w.

       metody dydaktyczne

       Metody nauczania oparte są na wykładach, ćwiczeniach, analizach utworów (analiza partytur, analiza słuchowa), dyskusji, prezentacjach multimedialnych.

       warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

       Warunkiem zaliczenia jest kolokwium, samodzielnie przygotowane analizy utworów w formie prac pisemnych oraz egzamin w czasie sesji.       wykonanie: www.ansta.pl