Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Analiza dzieła muzycznego

symboljezyk
4/2927polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem kształcenia jest przygotowanie metodologiczne i praktyczne do procesu analizy i interpretacji dzieła muzycznego. Analizy obejmują wybrane dzieła z literatury muzycznej reprezentatywne dla poszczególnych form i gatunków muzycznych, okresów historycznych, stylów oraz technik kompozytorskich.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

znajomość zasad muzyki, literatury muzycznej różnych epok historycznych.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa

Ian D. Bent, Analiza, [w:] Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, AM Kraków - AM Gdańsk 1990, s. 5-10.

Józef M. Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne. Małe formy instrumentalne, PWM Kraków 1983.

Józef M. Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne. Wielkie formy instrumentalne, PWM Kraków 1987.

Józef M. Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne. Pieśń, PWM Kraków 1974.

Józef M. Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne. Wielkie formy wokalne, PWM Kraków 1984.

Matthias Hermann, Formy baroku i klasycyzmu w kontekście teorii historycznej. Fuga. Forma sonatowa, Warszawa 2008.

Marek Podhajski, Cechy formy sonatowej, [w:] Muzyka fortepianowa II. Prace Specjalne 12, Gdańsk 1977, s. 175-198.

Marek Podhajski, Formy muzyczne, PWN Warszawa 1991.

Marek Podhajski, Jeszcze raz o budowie okresowej w Mazurkach Chopina, [w:] Muzyka fortepianowa V. Prace specjalne 29. AM Gdańsk 1983, s. 59-96.

Marek Podhajski, Zasady analizy relacji przeciwstawności w formie sonatowej, [w:] Muzyka fortepianowa IV. Prace Specjalne 25, Gdańsk 1981, s. 235-247.

bibliografia uzupełniająca

Hans Heinrich Eggebrecht, Uwagi o metodzie analizy muzycznej, [w:] Res Facta 7, PWM Kraków 1973, s. 40-48

Alicja Jarzębska, Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej, Kraków 2002.

Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, Kraków - Gdańsk 1990.

Mieczysław Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Kraków 2000.

Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem, Kraków 2003.

efekty kształcenia - wiedza

potrafi wymienić i zdefiniować elementy dzieła muzycznego, elementarne współczynniki formy muzycznej oraz zasady kształtowania w dziele muzycznym
potrafi wymienić formy i gatunki muzyczne różnych okresów historycznych oraz scharakteryzować podstawowe ich cechy
zna podstawowe metody analizy dzieła muzycznego
posiada znajomość stylów muzycznych, technik kompozytorskich i związanych z nimi tradycji wykonawczych
zna podstawową literaturę muzyczną
posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy tekstu literackiego

efekty kształcenia - umiejętności

posiada umiejętność rozumienia i analizowania podstawowych elementów dzieła muzycznego oraz rozpoznać zasadę kształtowania
nabywa umiejętność rozpoznania formy muzycznej z zapisu dźwiękowego i nutowego
potrafi ustalić cechy zewnętrzne utworu w odniesieniu do epoki historycznej
posiada umiejętność doboru metod analitycznych adekwatnych do epoki historycznej oraz formy dzieła muzycznego
potrafi scharakteryzować formę utworu muzycznego na poziomie makroformy i mikroformy
nabywa umiejętność tworzenia schematów analizy formalnej oraz syntetycznej konkluzji z analizy
nabywa umiejętność pisania pracy według poznanej metodologii analizy i interpretacji dzieła muzycznego

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

nabywa zdolność analitycznego myślenia
przygotowany jest do samodzielnej i systematycznej pracy
otwarty jest na nowe metody kształcenia i przyswajania wiedzy
przygotowany jest do pracy twórczej
nabywa zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0wykład/ćwiczeniazaliczeniedr hab. Monika Karwaszewska, 4/2927/8261
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Zagadnienia teoretyczne dotyczące analizy i interpretacji dzieła muzycznego:

- Zasady organizacji materiału dźwiękowego oraz zasady kształtowania w formie muzycznej,

- Elementarne współczynniki formy muzycznej,

- Klasyfikacje metod analizy.

 2. Praktyka i metodologia analizy i interpretacji dzieła muzycznego:

- form okresowych na przykładzie małej formy instrumentalnej (miniatura instrumentalna, tańce stylizowane),

- formy wariacyjnej (wariacje ostinatowe, wariacje tematyczne, wariacje bez tematu),

- formy polifonicznej (kanon, fuga),

- formy sonatowej (klasycznego i romantycznego allegra sonatowego) oraz cyklu sonatowego,

- formy ronda (rondo starofrancuskie, rondo sonatowe, rondo z epizodem),

- formy wokalnej i wokalno-instrumentalnej (pieśń chóralna, pieśń solowa),

- miniatury XX i XXI wieku.

 

Wybór form muzycznych do praktycznej analizy uzależniony jest od rodzaju specjalności i poziomu grupy. Ostateczna weryfikacja nastąpi na początku semestru. 

 

metody dydaktyczne

Kurs ma charakter seminaryjny. Proces nauczania kursu przewiduje następujące formy pracy:

- wykłady wprowadzające z objaśnieniem,
- ćwiczenia praktyczne (praktyka analizy dzieła muzycznego według poznanej metodologii),
- prace domowe (obejmujące materiał do samodzielnego przyswojenia na podstawie kserokopii przygotowanego wykładu bądź wskazanej literatury),
- kolokwium zaliczające z oceną (krótkie sprawdziany stosowane w celu podsumowania wiadomości teoretycznych i praktycznych po zakończeniu danego działu),

- praca pisemna przedstawiająca analizę i interpretację wybranej formy muzycznej.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

1. Zaliczenie wszystkich kolokwiów,

2. Praca pisemna (jedna w semestrze), obejmująca przedstawienie analizy wybranego utworu reprezentującego formę lub gatunek omawiany w semestrze.

 

Przedmiotem oceny są wyniki uzyskane przez studenta w ciągu semestru z kolokwiów i pracy pisemnej. Preferuje się również systematyczność i aktywność w pracy studenta. Warunkiem koniecznym zaliczenia kursu jest terminowe złożenie pracy pisemnej oraz pozytywna ocena uzyskana ze wszystkich wykonanych przez studenta zadań w semestrze.

wykonanie: www.ansta.pl