Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Seminarium licencjackie

symboljezyk
4/2926
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • Teoretyczne przygotowanie do napisania na trzecim roku studiów, pracy licencjackiej.
 • Praktyczne przygotowanie do analizy utworu chóralnego a cappella w kontekście wymagań dotyczących parametrów pracy licencjackiej na specjalności "dyrygentura chóralna".
 • Poznanie zasad korzystania z dostępnych informacji w publikacjach, książkach, mediach, internecie itp.).
 • Zdobycie wiedzy na temat konstrukcji pracy licencjackiej.
 • Zdobycie umiejętności konstruowania bibliografii oraz przypisów w pracy licencjackiej.
 • Poznanie zasad konstruowania aneksów.
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Opanowanie przedmiotów:

Analiza dzieła muzycznego / Formy muzyczne, Historia muzyki, Kontrapunkt, Czytanie partytur, Dyrygowanie, Harmonia

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Metodyka zbiorowej emisji głosu

bibliografia podstawowa
 • Chomiński J.,Wilkowska - Chomińska K., Pieśń, PWM 1974
 • Bristiger M., Problem związków słowa i muzyki, Muzyka nr 4, 1979
 • Wójcik J., ABC form muzycznych, Musica Jagellonica 1999
 • Pociej B., Muzyka - tekst - tłumaczenie. Uwagi o metodzie starego interpretatora, w: Muzyka, słowo, sens, Akademia Muzyczna, Kraków 1994
bibliografia uzupełniająca
 • Dalhaus C., Forma, Res Facta nr 4, PWM 1970
 • Hartmann N., Warstwy w dziele muzycznym, Res Facta nr 8, PWM 1977
 • Pociej B., Opis - analiza - interpretacja, Res Facta nr 4, PWM 1970
 • Sabbe H., O związku pomiędzy korelacją tekstu słownego i muzycznego w kompozycji wokalnej, Res Facta nr 7, PWM 1973
 • Tomaszewski M., Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego, Res Facta nr 9, PWM 1982
 • Zieliński T.A., Problemy harmoniki nowoczesnej, PWM, Kraków 1983
 • Rudziński W., Nauyka o rytmie muzycznym, cz. I i II, PWM, Kraków 1987
efekty kształcenia - wiedza

Posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób
Orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, zarówno w aspekcie historii muzyki klasycznej i jej kontekstu pedagogicznego, jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to także internetu i e-learningu)
Posiada wiedzę dotyczącą konstruowania pracy licencjackiej
Posiada wiedzę dotyczącą zasad konstruowania aneksów w pracy licencjackiej
Zna zasady konstruowania rozdziałów i podrozdziałów pracy licencjackiej
Zna zasady konstruowania strony tytułowej pracy licencjackiej.
Zasady dotyczące treści zawartych we wstępie pracy licencjackiej.

efekty kształcenia - umiejętności

Posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych
Posiada praktyczne przygotowanie do analizy utworu chóralnego a cappella w kontekście wymagań dotyczących parametrów pracy licencjackiej na specjalności "dyrygentura chóralna".
Posiada umiejętności konstruowania bibliografii oraz przypisów w pracy licencjackiej.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności
Posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań pedagogicznych, dydaktycznych, muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury
Jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy pedagogiczno-artystycznej, ale także w procecie wychowawczym podległej grupy uczniowskiej
W sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych, jak również własnych działań artystycznych

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
315.001.0seminariumzaliczenieprof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, 4/2926/8259
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Zasady konstruowania rozdziałów i podrozdziałów pracy licencjackiej.
 2. Zdobycie umiejętności konstruowania bibliografii oraz przypisów w pracy licencjackiej.
 3. Poznanie zasad konstruowania aneksów.
 4. Analiza utworów chóralnych a cappella jako praktyczne przygotowanie do wymagań dotyczących parametrów pracy licencjackiej na specjalności "dyrygentura chóralna".
 5. Poznanie zasad korzystania z dostępnych informacji w publikacjach, książkach, mediach, internecie itp.).
 6. Konstruowania strony tytułowej pracy licencjackiej.
 7. Zasady dotyczące treści zawartych we wstępie pracy licencjackiej.
metody dydaktyczne

Wykład, dyskusja, analiza materiałów źródłowych, prezentacje multimedialne.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Kolokwium z wiedzy dotyczącej zasad pisania pracy licencjackiej

Analizy utworów wskazanych przez wykładowcę, przygotowane samodzielnie przez studenta

wykonanie: www.ansta.pl