Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Metodyka i dydaktyka śpiewu zbiorowego

symboljezyk
4/2924
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Cele kształcenia zmierzają do wyposażenia studentów w wiadomości teoretyczne oraz umiejętności postępowania metodycznego z zakresu emisji głosu i śpiewu zespołowego podczas prowadzenia zespołów wokalnych o różnym składzie jak również na lekcjach muzyki w szkołach ogólnokształcących, rozwijanie wrażliwości słuchowej na barwę głosu chórzystów oraz brzmienie chóru.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza z zakresu emisji głosu:

Znajomość prawidłowego sposobu oddychania oraz umiejętność zastosowania podparcia oddechowego podczas fonacji.

Wiedza w zakresie prawidłowej pracy narządów artykulacyjnych podczas fonacji.

Umiejętność prawidłowego posługiwania się własnym głosem.

Umiejętność poprawnego czytania nut głosem.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Udział w zajęciach chórów szkolnych (dziecięcych, młodzieżowych) i innych (akademickich, kościelnych, jednorodnych i mieszanych) w charakterze obserwatora.

Czynny udział w warsztatach lub seminariach z zakresu emisji głosu i prowadzenia zespołów śpiewaczych.

bibliografia podstawowa

- Bok Józef: Rozśpiewanie chóru, PZCHiO 1989. - Bregy Wiktor: Elementy techniki wokalnej, Kraków 1974. - Bristiger Michał: Związki muzyki ze słowem, Kraków 1986. - Chaciński Jarosław, Katarzyna: Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki, Słupsk 1999. - Dalcrose Emil J.: Pisma wybrane, WSiP 1992. - Gałęska Tritt Jadwiga: Kształcenie głosu dziecka, COMUK 1985. - Górski Henryk. Zbiór ćwiczeń z emisji głosu, Poznań 2001. - Klajman Stanisław: Higiena głosu, Gdańsk 1990. - Kram Jerzy: Zarys kultury żywego słowa, Wa-wa 1992. - Laprus Lucjan: Rozśpiewanie chóru, Legnica 1998. - Łukaszewski Ireneusz: Zbiorowa emisja głosu, Wa-wa 1978. - Martienssen-Lohmann Fr.: Kształcenie głosu śpiewaka, Kraków 1953. - Mitrinowicz-Modrzejewska A.: Akustyka psychofizjologiczna w medycynie, Wa-wa 1974. - Pawłowski Zygmunt: Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego, Kraków 2005. - Pruszewicz A. (red.): Foniatria kliniczna, Wa-wa 1992. - Oddychanie w śpiewie i grze na instrumentach dętych. Prace specjalne 22, Gdańsk 1980. - Ostaszewska D., Tambor J.: Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wa-wa 2000. - Sobierajska Halina: Uczymy się śpiewać, Wa-wa 1986. - Tarasiewicz Bogumiła: Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2005. - Toczyska Bogumiła: Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998. - Toczyska Bogumiła: Łamańce z dedykacją, Gdańsk 1998. - Toczyska Bogumiła: Sarabanda w chaszczach, Gdańsk 1997. - Wieczorkiewicz Bronisław: Sztuka mówienia, Wa-wa 1998. - Wojtyński Czesław: Emisja głosu, Wa-wa 1977. - Zielińska Halina: Emisja głosu, Lublin 2001.

bibliografia uzupełniająca

Gałęska-Tritt Jadwiga: Dzieci lubią śpiewać a my razem z nimi! Poznań 2007. - Sipowicz Jolanta: Ja i mój głos, Poligraf 2009. - Łukaszewski Leon: Pielęgnacja, kształcenie i rozwijanie głosu dziecka, W-wa 2009. - Zachwatowicz Jasieńska Katarzyna: Polskie belcanto, Kraków 2009. - Obrębowski Andrzej: Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań 2008. - Walencik-Topiłko Anna Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009  

efekty kształcenia - wiedza

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu emisji głosu, prawidłowo nazywa narządy i układy odpowiedzialne za tworzenie głosu, opisuje i charakteryzuje (na poziomie podstawowym) ich anatomię i fizjologię, rozpoznaje skalę i rodzaj głosu (u dzieci i osób dorosłych w tym u osób w podeszłym wieku), charakteryzuje poszczególne elementy techniki wokalnej: oddychanie, rezonans, bliska i wysoka pozycja głosu, rejestry, potrafi poprawnie operować głosem mówionym i śpiewanym, rozpoznaje błędy w prowadzeniu głosu, nazywa je i wyjaśnia ich przyczynę, rozumie i potrafi wyjaśnić przydatność ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych w kształceniu określonych elementów techniki wokalnej w śpiewie zbiorowym, potrafi zanalizować warstwę słowno-muzyczną utworu chóralnego i rozpoznać problemy wykonawcze w nim zawarte, bezpośrednio lub pośrednio związane z emisją głosu. Student ma wiedzę na temat higieny oraz profilaktyki zapobiegania schorzeniom głosu.

efekty kształcenia - umiejętności

Student wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej z zakresu emisji głosu, na bieżąco rozwiązuje problemy związane z prawidłowym prowadzeniem głosu własnego i całej grupy, na podstawie analizy utworu chóralnego wykrywa i ocenia problemy wykonawcze w nim zawarte związane bezpośrednio lub pośrednio z emisją głosu, dobiera odpowiednie ćwiczenia oddechowo-fonacyjno-artykulacyjne w oparciu o dostępną literaturę fachową, samodzielnie konstruuje ćwiczenia, argumentuje ich przydatność i podaje szczegółowy opis ich realizacji, potrafi własnym głosem prawidłowo zaprezentować sposób realizacji ćwiczenia, weryfikuje zaproponowane przez siebie rozwiązania i na bieżąco zmienia rodzaj ćwiczenia lub sposób realizacji posługuje się fachowym nazewnictwem lub stosuje prostą formę językową opartą na przenośni i porównaniu, potrafi stosować wszystkie zasady poprawnej emisji głosu (impostacja, rezonas, wyrównywanie rejestrów, artykulacja muzyczna, stopniowanie dynamiki, intonacja wertykalna i horyzontalna) w pracy nad materiałem słowno-muzycznym w utworach jedno- i wielogłosowych w celu artystycznego wypracowania dzieła muzycznego.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student umiejętnie korzysta z dostępnej literatury fachowej z zakresu metodyki śpiewu zbiorowego(informacje teoretyczne, ćwiczenia emisyjne) świadomie kieruje procesem samokształcenia (udział w warsztatach z zakresu emisji głosu) samodzielnie poszukuje możliwie najlepszych metod rozwiązywania problemów wokalnych, analizuje i weryfikuje własne doświadczenia komunikując się w obrębie własnego środowiska gromadząc tym samym potrzbne informacje na temat pracy dydaktycznej, potrafi rozbudzić wyobraźnię grupy z którą pracuje w celu rozwiązywania zaobserwowanych problemów z prowadzeniem głosu, w zorganizowany sposób przystępuje do ralizacji powziętych założeń i odpowiednio dostosowuje tempo pracy do grupy ćwiczeniowej, wykazuje kreatywność i pomysłowość w prowadzeniu zajęć zespołowych w celu osiągnięcia zamierzonych efektów.

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
315.001.0wykładzaliczeniedr Teresa Pabjańczyk, 4/2924/8256
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wykorzystanie ćwiczeń emisyjnych w pokonywaniu problemów Wokalnych zawartych w piosenkach dziecięcych, kanonach i wielogłosowych partyturach chóralnych. 2. Kształcenie głosu dzieci, młodzieży, dorosłych z uwzględnieniem specyfiki faz rozwoju głosu. 3. Rozśpiewanie chóru (chóry jednorodne, mieszane profesjonalne, amatorskie). 4. Tekst słowny pieśni, zagadnienia fonetyki, elementy ortofonii. 5. Zagadnienia stylu w muzyce wokalnej. 6. Fizjologia, patologia i higiena głosu, 7. Omawianie bibliografii przedmiotu. SEMESTR III - wiadomości teoretyczne, omówienie literatury przedmiotu, - ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, oddechowe do piosenek szkolnych, - kanony popularne i artystyczne, piosenki szkolne, pieśń ludowa, - opis słowny i pisemny problemów emisyjnych danego utworu wokalnego.

metody dydaktyczne
  • Wykłady z zakresu anatomii i fizjologii głosu.
  • Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne z równoczesnym omówieniem ich zasadności i efektywności.

Student ma obowiązek przygotować i przeprowadzić:

1. ćwiczenia dykcyjne (trudne zbitki sylabowe), wierszyki dla dzieci (zastosowanie różnorodnych form wypowiedzi), rytmizacja znanych tekstów (wyliczanki dziecięce) w formie wielogłosu, kanonu.

2. ćwiczenia wokalne ściśle związane z materiałem dźwiękowym opracowywanych utworów muzycznych (piosenka szkolna, kanon, utwór wielogłosowy) wraz z dokładnym ich omówieniem.

3. Dyskusja na temat przydatności ćwiczeń i sposobu ich realizacji.

Pedagog:

dąży do wykształcenia u studentów umiejętności prawidłowej, wzorcowej prezentacji ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i wokalnych metodą powtórzeń oraz własnej prezentacji.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Student przedstawia w formie pisemnej zestaw ćwiczeń emisyjnych do piosenki szkolnej lub pieśni chóralnej wraz z ich poprawną prezentacją i omówieniem.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.002.0wykładkolokwiumdr Teresa Pabjańczyk, 4/2924/8280
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wykorzystanie ćwiczeń emisyjnych w pokonywaniu problemów Wokalnych zawartych w piosenkach dziecięcych, kanonach i wielogłosowych partyturach chóralnych. 2. Kształcenie głosu dzieci, młodzieży, dorosłych z uwzględnieniem specyfiki faz rozwoju głosu. 3. Rozśpiewanie chóru (chóry jednorodne, profesjonalne, amatorskie). 4. Tekst słowny pieśni, zagadnienia fonetyki, elementy ortofonii. 5. Zagadnienia stylu w muzyce wokalnej. 6. Fizjologia, patologia i higiena głosu, 7. Omawianie bibliografii przedmiotu. SEMESTR IV - wielogłosowość. Intonacja linearna i pionowa, - związek muzyki z tekstem. Elementy ortofonii, - kanony, piosenki, pieśń ludowa - analiza problemów wokalnych i sposoby ich pokonywania, - prezentacje, omówienie, porównanie różnych wykonań wokalnych.

metody dydaktyczne

Student ma obowiązek:

1. Przygotować i przeprowadzić w grupie ćwiczenia rozśpiewujące wraz z omówieniem ich zasadności i celowości

2. Przygotować i przeprowadzić w grupie ćwiczenia wokalne do wielogłosowych utworów chóralnych

Pedagog:

Omawia na bieżąco wszystkie działania studenta, koryguje błędy i prezentuje właściwe, poprawne rozwiązania.

Omawia ze studentami różne rodzaje brzemienia zespołów śpiewaczych oraz omawia nawyki wokalne (poprawne i wadliwe). 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Student przeprowadza na grupie osób (studentów lub chóru w którym praktykuje) pokaz praktyczny ćwiczeń z uwzględnieniem problemów emisyjnych wynikających z wybranego utworu wokalnego.

wykonanie: www.ansta.pl