Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Instrumentacja

symboljezyk
4/2921
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest przyswojenie sobie zasad instrumentowania oraz przenoszenia utworu na dany zespół instrumentalny lub wokalno-instrumentalny. Podczas zajęć student zapozna się z budową instrumentów, ich właściwościami brzmieniowymi, sposobami wydobycia dźwięku, techniką gry, z poprawną notacją (zapis w kluczach, zastosowanie transpozycji, właściwe oznaczenia techniczne i artykulacyjne), a także z rozwojem instrumentów i historią orkiestry. W ramach zajęć zostaną przeprowadzone ćwiczenia w zakresie przekształcania faktury muzycznej do odpowiedniego instrumentarium w zależności od potrzeb i zainteresowań studenta.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość zasad muzyki, harmonii.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Czytanie partytur ze szczególnym uwzględnieniem kluczy, kontrapunkt.

bibliografia podstawowa

M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1980

W. Kotoński, Instrumenty perkusyjne we współczesnej orkiestrze, Kraków 1981

J. Pawłowski, Podstawy instrumentacji, t. 1-2, Kraków 1980

K. Guzowski, Podstawowe zagadnienia instrumentacji, AM Gdańsk, 1986

K. Sikorski, Instrumentoznawstwo, PWM Kraków 1950

M. A. Rimski-Korsakow, Zasady instrumentacji, Kraków 1953

Zbiory nutowe biblioteki Akademii Muzycznej w Gdańsku

bibliografia uzupełniająca

J. M. Chomiński, Formy muzyczne t. 1 Małe formy instrumentalne, Kraków 1983

T. A. Zieliński, Style, kierunki i twórcy XX wieku, Warszawa 1980

B. Schaeffer, Kompozytorzy XX wieku, Warszawa 1980

efekty kształcenia - wiedza

- student rozpoznaje i definiuje procesy dotyczące dzieła muzycznego,
- umie scharakteryzować poszczególne grupy instrumentów – ich budowę, skale, właściwości brzmienia, możliwości techniczne itp.,
- definiuje podstawowe pojęcia muzyczne dotyczące instrumentacji,
- zna podstawowe style i kierunki w muzyce oraz związane z nimi tradycje wykonawcze,
- charakteryzuje ewolucję czynnika instrumentacyjnego w kontekście historycznym,
- zna prawidłowości twórczej i poprawnej pod względem warsztatowym instrumentacji,
- posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad prawidłowej emisji głosu w mowie i śpiewie oraz w zakresie instrumentu/-ów, na którym/-ch uczy się grać, a także jego/ich ewentualnej konserwacji, naprawy, strojenia itp.,
- zna ograniczenia w zakresie możliwości technicznych i brzmieniowych poszczególnych instrumentów i głosów wokalnych.

efekty kształcenia - umiejętności

- dzięki znajomości właściwości brzmieniowych poszczególnych instrumentów potrafi osiągnąć poszukiwane barwy i treści wyrazowe,
- potrafi za pomocą zastosowania odpowiednich środków instrumentacyjnych potęgować brzmienie zespołu instrumentalnego,
- dokonuje zmian instrumentacyjnych przy przenoszeniu utworu ze składu mniejszego na większy,
- posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących schematów metrum ruchowego, artykulacji, sposobu ekspresji i frazowania opracowywanych utworów,
- rozumie i potrafi zastosować właściwą aplikaturę, smyczkowanie i pedalizację,
- posiada umiejętność opracowania fragmentu lub całości utworu muzycznego, w zależności od potrzeb, na wybrany aparat wykonawczy,
- posiada umiejętność analizy partytur pod kątem zastosowanych środków instrumentacyjnych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących podjętych prac instrumentacyjnych,
- w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować działalność artystyczną realizowaną z prowadzonymi zespołami oraz indywidualnie,
- wykazuje kreatywność w realizacji własnych koncepcji i działań artystycznych opartych na zróżnicowanej stylistyce, wynikających z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji,
- wzbogaca swoje działania muzyczne dzięki umiejętności opracowania utworu na dostępną obsadę wykonawczą.

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.001.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Beata Wróblewska, 4/2921/8269
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
  1. Zapoznanie studentów z podstawami instrumentoznawstwa, specyfiką poszczególnych instrumentów oraz grup instrumentów: instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte drewniane, instrumenty dęte blaszane, instrumenty perkusyjne o określonej i nieokreślonej wysokości dźwięku.

  2. Sposoby rozdzielania składników akordowych między instrumenty.

  3. Instrumentowanie utworów oraz przekształcanie faktury utworów fortepianowych w fakturę kameralną.

metody dydaktyczne

Metody nauczania oparte są na wykładach, ćwiczeniach, analizach utworów (analiza nagrań utworów orkiestrowych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych pod kątem łączenia instrumentów i sposobu wykorzystania głosu ludzkiego, analiza nagrań utworów przeznaczonych na instrument solo przy jednoczesnej obserwacji cech brzmieniowych, technicznych i wyrazowych w poszczególnych rejestrach, analiza partytur utworów orkiestrowych przy fortepianie), dyskusji, prezentacjach multimedialnych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia kursu jest kolokwium oraz realizacja wcześniej uzgodnionych z pedagogiem zadań polegających na instrumentacji utworów.

Na ocenę mają także wpływ jakość i poprawność notacji muzycznej oraz frekwencja na zajęciach.

wykonanie: www.ansta.pl