Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających

symboljezyk
4/2915
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Charakterystyka przedmiotu:

Zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, muzycznej literatury dziecięcej oraz tańca

Cele:

 1. Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę dotyczącą metody E.J.Dalcroze’a
 2. Zapoznanie studentów z metodyką wychowania muzycznego C. Orffa
 3. Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w szkolnictwie ogólnym.
 4. Wykorzystanie nabytych umiejętności w celu rozwijania muzykalności oraz świadomego przeżywania muzyki
 5. Rozwijanie wrażliwości agogicznej i ekspresji przestrzenno-ruchowej studentów
 6. Inspirowanie studentów do twórczych działań
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Metodyka i teoria edukacji muzycznej

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • rytmika
 • Studium Wychowania Muzycznego metodą C.Orffa
 • warsztaty organizowane przez Polskie Towarzystwo C.Orffa
bibliografia podstawowa
 1. Brzozowska – Kuczkiewicz Marzena (1991) Emil Jacques – Dalcroze i jego rytmika, WSiP Warszawa
 2. Dalcroze Emil Jasques (1992) Pisma wybrane, WSiP Warszawa
 3. Dastych J. (1968) System Orffa, jego instrumentarium i nowe prądy, VII Zeszyt Naukowy, Katowice
 4. Orff C. (1950) Schulwerk.Elementare Musikübung, Paryż, Max Eschig
 5. Orff C. (1974) Die Orff – Musiktherapie, München, Kindler
 6. Smoczyńska-Nachtman U. (1992) Muzyka dla dzieci, Warszawa, WSiP
bibliografia uzupełniająca
 1. Janiszewski M. (2000) Muzykoterapia i rytmikoterapia w rehabilitacji, XXIX Zeszyt Naukowy, Łódź
 2. Jędryczak-Hamera A. (2002) Budowanie spektaklu w oparciu o choreografię psychologiczną [w:] B. Ostrowska (red.) Rytmika w kształtowaniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji, Łódź, Wydawnictwo Akademii Muzycznej
 3. Klöppel R./Vliex S. (1995) Rytmika w wychowaniu i terapii, Warszawa, PNO
 4. Ostrowska B. (1989) Rola zabaw muzyczno-ruchowych w rozwoju psychicznym dziecka, XVIII Zeszyt Naukowy, Łódź
 5. Przetacznik-Gierowska M, Makiełło-Jerża G. (1992) Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa, WSiP
 6. Karpała B. (1987) Jak się bawić muzyką? Twórczość dziecięca w systemie Carla Orffa, Wychowanie Muzyczne nr 1
efekty kształcenia - wiedza

1. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalających na realizację zadań zespołowych.
2. Student rozróżnia systemy edukacyjne C. Orffa oraz J. E. Dalcroze'a.
3. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki.
4. Student zna treści programowe przedszkolnego systemu edukacji.
5. Student definiuje metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.
6. Student rozpoznaje zasady oraz strukturę pracy w grupie z dziećmi w wieku przedszkolnym.

efekty kształcenia - umiejętności

1. Student jest przygotowany do pracy z innymi muzykami w różnego typu zespołach.
2. Student potrafi przygotować widowiska sceniczne, przedstawienia muzyczno-ruchowe z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
3. Student ilustruje muzycznie i improwizuje na fortepianie podstawowe elementy zajęć muzyczno-ruchowych.
4. Student tworzy interpretację przestrzenno-ruchową do muzyki z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
5. Student tworzy układy choreograficzne tańców narodowych, tańców w kręgu różnych narodów.
6. Student jest przygotowany do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w szkolnictwie ogólnym.
7. Student rozpoznaje zachowania w grupie, modeluje grupę, dobiera ćwiczenia do wieku i potrzeb dzieci.
8. Student potrafi tworzyć akompaniament do piosenek dziecięcych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

1. Student realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce.
2. Student wykorzystuje własną wyobraźnię oraz ekspresję i intuicję mając na uwadze oddziaływanie edukacyjne.
3. Student wykazuje się dużą kreatywnością w przygotowaniu zajęć muzyczno-ruchowych.
4. Student kieruje grupą, troszczy się o jej dobro, bezpieczeństwo, tworzenie przyjaznej atmosfery podczas zajęć.
5. Student zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii, docenia starania dzieci.
6. Student jest otwarty na pomysły swoich podopiecznych, angażuje się w życie artystyczne placówki.
7. Student dąży do dalszego rozwoju swoich umiejętności edukacyjnych i artystycznych.

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.001.0ćwiczeniazaliczeniemgr Katarzyna Kierzkowska, 4/2915/8212
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. E.J.Dalcroze – życie i działalność
 2. Metoda wychowania muzycznego E.J. Dalcroze’a – główne założenia
 3. Poszukiwanie ekspresji we własnym ciele – ćwiczenia uświadamiające poczucie własnego ciała oraz wyrażania własnych emocji ruchem ciała
 4. Elementy muzyki w ujęciu ruchowym
 5. C. Orff – życie i twórczość
 6. Metoda wychowania muzycznego C. Orffa – dźwięk i gest
 7. Instrumentarium C.Orffa – sposób wykorzystania w pracy z zespołami (instrumentacja piosenek oraz utworów muzycznych, improwizacja)
 8. Sposób wykorzystania piosenek, kanonów i utworów muzycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą (ruchowe zaaranżowanie piosenek, aktywne słuchanie muzyki)
 9. Tańce w kręgu - różnych narodów
 10. Improwizacja i ekspresja ruchu
 11. Interpretacje przestrzenno-ruchowe krótkich form muzycznych
metody dydaktyczne

Praca o charakterze twórczego warsztatu, improwizacji przestrzenno-ruchowej, instrumentalnej, wokalnej z aktywnym udziałem studentów

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Przygotowanie przez studenta krótkiej prezentacji na zadany wcześniej temat, aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

wykonanie: www.ansta.pl