Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Wychowanie fizyczne

symboljezyk
4/2914
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

W myśl założeń Ustawy o kulturze fizycznej i Prawa o szkolnictwie wyższym, uczelnia zobowiązana jest do opracowania i realizacji programów usprawniania i usportowienia studentów w zakresie przyjętych standardów, określających cykl, przebieg i formy realizacji zadań programowych.

 

Celem głównym prowadzenia zajęć wychowania fizycznego jest kształtowanie u studentów woli świadomego uczestnictwa w rozwoju swej osobowości przez aktywność cielesną, a więc celowy, wyrozumowany i kontrolowany ruch.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

nie dotyczy

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

nie dotyczy

bibliografia podstawowa

nie dotyczy

bibliografia uzupełniająca

nie dotyczy

efekty kształcenia - wiedza

Student poznaje możliwości realizowania swoich potrzeb ruchowych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju fizycznego i związanej z wykonywaną profesją koniecznością rekreacji i odnowy psycho-fizycznej. Na wiedzę tą składają się zarówno warunki prowadzenia zajęć jak i świadomość konieczności systematycznej samokontroli działań usprawniających i prozdrowotnych.
Uzyskuje przekonanie, iż podnoszenie osobistej sprawności fizycznej wpływa na "pełny dobrosran zdrowotny".
Edukacja prozdrowotna daje rówmież oferty zakresu wysokości poziomu natężenia ć wiczeń fizycznych, w zależności od zainteresowań i potrzeb zarówno indywidualnych jak i grupowych.

efekty kształcenia - umiejętności

W toku zajęć student podnosi swoją sprawność fizyczną wdoczną w nabyciu umiejętności wykorzystywania elementów usprawniania techniki dyscyplin sportowych, do osiągnięcia, dającej satysfakcję osobistą korzyści wynikowej.
Realizacja programu usprawniania rehabilitacyjnego, pozwala ustabilizować , a w wielu przypadkach przynieść zdecydowaną poprawę stanu fizycznego osób niepełnosprawnych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Wychowanie Fizyczne i Sport narzucają formułę zdyscyplinowania, poprzez podporządkowanie się celom sukcesu grupowego. Dają też możliwość bezpośredniej oceny wnoszonego zaangażowania indywidualnego w sukces osobisty i zespołowy. Zdyscyplinowanie i systematycznośc w dążeniu do sukcesu, przenosi się często na działalność zawodową i uczestnictwo w życiu społecznym.

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.001.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenyprof. Krzysztof Prusik, 4/2914/8211
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Treści i formy organizacji zajęć zmierzają do przyswojenia przez studentów nawyków i umiejętności ruchowych, pozwalających na korzystanie z nich w okresie stabilizacji zawodowej, jako czynnika rekreacji i czynnego wypoczynku, niezależnie od postępującego zaawansowania wiekowego.

 

Wynikające z powyższego zadania to zabezpieczenie działalności prozdrowotnej i usprawniającej studentów.

 

Codzienne wielogodzinne ćwiczenia gry na instrumentach muzycznych powodują wady i odkształcenia w prawidłowych postawach i sylwetkach muzyków, wymagające działań korekcyjnych, przedłużających aktywność fizyczną i utrzymujących wysoką sprawność umysłową i cielesną.

 

Zakres tych zadań jest jednak ograniczony wydolnością organizmów, przeciwwskazaniami zawodowymi i możliwościami dostępu do systematycznych ćwiczeń fizycznych.

metody dydaktyczne

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach usprawniania i usportowienia zgodnie z ofertą programową, przewidującą możliwość korzystania z różnych form zajęć, w zależności od możliwości fizycznych i zainteresowań sportowych.

 

W ramach usprawniania studenci mogą korzystać z zajęć ogólnieusprawniających, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki przy muzyce i tańca współczesnego.

 

Zajęcia usprawniające odbywają się na pływalni, siłowni, sali gimnastycznej i sali tańca. Możliwe jest łączenie zajęć w bloki zajęć (łączonych) pływania i siłowni lub pływania i rehabilitacji ruchowej.

 

W ramach zajęć usportowienia studenci uczestniczą w grach sportowych: piłce nożnej, koszykówce, tenisie oraz ćwiczeniach siły i sprawności ogólnej.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, niezależnie od prezentowanego poziomu możliwości i umiejętności fizycznych.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.001.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenymgr Beata Oryl, Grzegorz Perski, mgr Jarosław Rydzewski, 4/2914/8235
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Treści i formy organizacji zajęć zmierzają do przyswojenia przez studentów nawyków i umiejętności ruchowych, pozwalających na korzystanie z nich w okresie stabilizacji zawodowej, jako czynnika rekreacji i czynnego wypoczynku, niezależnie od postępującego zaawansowania wiekowego.

 

Wynikające z powyższego zadania to zabezpieczenie działalności prozdrowotnej i usprawniającej studentów.

 

Codzienne wielogodzinne ćwiczenia gry na instrumentach muzycznych powodują wady i odkształcenia w prawidłowych postawach i sylwetkach muzyków, wymagające działań korekcyjnych, przedłużających aktywność fizyczną i utrzymujących wysoką sprawność umysłową i cielesną.

 

Zakres tych zadań jest jednak ograniczony wydolnością organizmów, przeciwwskazaniami zawodowymi i możliwościami dostępu do systematycznych ćwiczeń fizycznych.

metody dydaktyczne

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach usprawniania i usportowienia zgodnie z ofertą programową, przewidującą możliwość korzystania z różnych form zajęć, w zależności od możliwości fizycznych i zainteresowań sportowych.

 

W ramach usprawniania studenci mogą korzystać z zajęć ogólnieusprawniających, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki przy muzyce i tańca współczesnego.

 

Zajęcia usprawniające odbywają się na pływalni, siłowni, sali gimnastycznej i sali tańca. Możliwe jest łączenie zajęć w bloki zajęć (łączonych) pływania i siłowni lub pływania i rehabilitacji ruchowej.

 

W ramach zajęć usportowienia studenci uczestniczą w grach sportowych: piłce nożnej, koszykówce, tenisie oraz ćwiczeniach siły i sprawności ogólnej.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, niezależnie od prezentowanego poziomu możliwości i umiejętności fizycznych.

wykonanie: www.ansta.pl