Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Technologie informacyjne

symboljezyk
4/2913
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • praktyczna umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy muzyka
 • umiejętność wyszukiwania, selekcji oraz obróbki danych
 • wykorzystanie TI do komunikacji oraz prezentacji swoich osiągnięć
 • wykorzystanie TI przy tworzeniu własnego warsztatu pracy dydaktycznej
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • elementarna obsługa komputera
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • elektronika
 • znajomość języka HTML
 • znajomość systemów operacyjnych innych niż MS WINDOWS
bibliografia podstawowa

Chmielewska-Gorczyca E., Sosińska-Kalata B. (1991) Informacja naukowa z elementami Naukoznawstwa, Warszawa

Daniłowicz C. (1998) Dokumenty elektroniczne, Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1

Gogołek W. (2006) Technologie Informacyjne Mediów, Warszawa

Lister, A.M. (1994) Wprowadzenie do systemów operacyjnych, Warszawa

Łazęcka B. (2002) Technologia informacyjna, Kielce

bibliografia uzupełniająca

Mendrala D. (2004) Bezpieczeństwo twojego komputera: zadbaj o bezpieczeństwo swojego komputera: poznaj rodzaje zagrożeń, zabezpiecz system operacyjny, programy i dane, usuń skutki ataków, Gliwice

Płoszajski G. (1999) Elementy informatyki, Warszawa

Sacha K. (1988) Systemy techniki cyfrowej, Warszawa

Shim Jae K. (1999) Technologia informacyjna, Warszawa

Sztejnberg A. (2002) Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław

Thompson J. B. (2001) Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław

efekty kształcenia - wiedza

posiada podstawową wiedzę o sprzęcie komputerowym
wyjaśnia podstawy działania sieci informatycznych
wymienia podstawowe rodzaje plików i zna ich przeznaczenie
opisuje podstawowe techniki pracy z edytorem tekstowym, arkuszem kalkulacyjnym, grafiką prezentacyjną oraz bazami danych, w tym w oparciu o dokumenty on-line
charakteryzuje podstawowe techniki pracy nad materiałem multimedialnym
identyfikuje właściwe sposoby pozyskiwania i klasyfikowania informacji w oparciu zaawansowane zapytania dla wyszukiwarek internetowych i baz danych
orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym studiowanej specjalności w kontekście źródeł internetowych jak i e-learningu
zna główne kierunki rozwoju technologicznego zarówno w aspekcie sprzętowym (hardware) jak i programistycznym (software)
potrafi przedstawić znaczenie internetu w kontekście rozwoju muzyki współczesnej i jazzowej

efekty kształcenia - umiejętności

wybiera optymalny sprzęt i oprogramowanie do rozwiązywania zadań i problemów
umie posługiwać się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, grafiką prezentacyjną oraz bazami danych, także w oparciu o dokumenty on-line
wykorzystuje w podstawowym stopniu programy do montażu i edycji materiału audio oraz video
umie stworzyć stronę internetową, a także przygotowywać użyteczne do tego celu materiały graficzne
potrafi obsługiwać edytor nutowy w zakresie pisania prostych partytur, skanowania i poprawiania gotowych fragmentów a także drukowania całych partytur, jak i poszczególnych jej partii
klasyfikuje i porządkuje sposoby docierania do zasobów internetowych (nuty, nagrania, materiały do ćwiczeń) w obrębie swojej specjalności
weryfikuje i poddaje krytyce doniesienia internetowe dotyczące historii i obecnej kondycji muzyki klasycznej i rozrywkowej oraz ocenia użyteczność danych pozyskanych z różnych źródeł internetowych
wybiera odpowiedni sposób komunikowania się z badaczami i muzykami z innych kultur w oparciu o projekty otwarte oraz właściwe techniki udostępniania dokumentów
posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w oparciu o oprogramowanie bazujące na beznutowych formach zapisu muzyki

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

zachowuje otwartość na nowe technologie i jest świadomy bezustannego jej rozwoju
jest zorientowany na ciągły rozwój swoich kompetencji informatycznych, nie tylko w zakresie pracy z dźwiękiem
wykazuje kreatywność w znajdowaniu coraz to wydajniejszych sposobów pracy i rozwiązywania problemów
chętnie podejmuje się samodzielnego wyszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań
kieruje pracą grupy wykorzystując techniki komunikacji on-line
dba o poszanowanie własności intelektualnej
w świadomy sposób gromadzi, analizuje oraz interpretuje potrzebne informacje
skutecznie komunikuje się w obrębie własnego środowiska kulturalno-oświatowego oraz społeczności akademickiej i szkolnej

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.001.0ćwiczeniazaliczeniedr Michał Kierzkowski, mgr Katarzyna Tamulis, 4/2913/8210
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • znajomość bazowego modelu komputera
 • działanie podzespołów oraz mechanizmu integralnej synchronizacji pracy
 • zastosowanie urządzeń peryferyjnych
 • umiejętność łączenia i poprawnej konfiguracji urządzeń peryferyjnych
 • umiejętność klasyfikacji i wstępnej selekcji danych
 • znajomość funkcjonowania sieci komputerowej
 • podstawowe informacje o prawie autorskim i licencjach oprogramowania
metody dydaktyczne

warsztaty, metody praktyczne: realizacji zadań oraz ćwiczeń

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej z zakresu funkcjonowania komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Sprawdzenie umiejętności poprawnej konfiguracji sieci.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
215.001.0ćwiczeniazaliczeniedr Michał Kierzkowski, mgr Katarzyna Tamulis, 4/2913/8234
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • znajomość technik ochrony danych i zachowania zasad poufności informacji
 • umiejętność doboru specjalistycznego oprogramowania do określonych celów
 • tworzenie i organizacja baz danych
 • umiejętność stosowania oprogramowania wspierającego pracę dydaktyczną
 • umiejętność wyszukiwania i gromadzenia danych
 • umiejętność segregacji i kompilacji danych
 • umiejętność stosowania zaawansowanych technik komunikacyjnych
metody dydaktyczne

warsztaty, metody praktyczne: realizacji zadań oraz ćwiczeń

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Praktycznie wykorzystanie oprogramowania poprawiającego bezpieczeństwo komputera. Tworzenie stron internetowych oraz baz danych. Praktyczne sprawdzenie umiejętności przeszukiwania serwisów przy użyciu zaawansowanych technik formułowania zapytania.

wykonanie: www.ansta.pl