Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Psychologia ogólna

symboljezyk
4/2912
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Wykłady z psychologii mają na celu zaprezentowanie studentom podstawowych teorii i koncepcji psychologicznych człowieka, pomocnych w poznaniu siebie, a w przyszłej pracy zawodowej - w lepszym zrozumieniu ucznia i jego problemów.

Istotnym elementem wykładów będą informacje praktyczne przydatne w nawiązaniu prawidłowej relacji nauczyciel - uczeń, a także zyskiwanie większej świadomości siebie w roli nauczyciela.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

brak wymagań wstępnych

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Analiza własnych doświadczeń w zakresie relacji uczeń - nauczyciel; trening asertywności; trening interpersonalny.

bibliografia podstawowa

J. Strelau (red.) (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki. tom 1, 2 i 3 Gdańsk: GWP

G. Mietzel (2003) Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP

G. Mietzel (1998) Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP

D. Fontana (1998) Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

bibliografia uzupełniająca

A. Faber, E. Mazlish (1998) Jak mówić , żeby dzieci nas słuchały... Poznań: Media Rodzina of Poznań

 

efekty kształcenia - wiedza

Student definiuje, czym jest psychologia jako nauka
Zna historię psychologii jako nauki
Posiada wiedzę na temat podstawowych psychologicznych koncepcji człowieka
Rozumie prawidłowości oraz zakłócenia w zakresie komunikowania interpersonalnego i społecznego
Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą procesów emocjonalnych i motywacyjnych
Charakteryzuje podstawowe metody badawcze w psychologii

efekty kształcenia - umiejętności

Analizuje i wyciąga wnioski na temat motywów postępowania człowieka
Interpretuje zachowania człowieka w kontekście uwarunkowań bio-psycho-społecznych
Zyskuje większą świadomość siebie i swoich potrzeb
Porównuje poszczególne koncepcje psychologiczne człowieka pod kątem największej przydatności w przyszłej pracy zawodowej
Wykazuje umiejętność lepszego radzenia sobie ze stresem i z własnymi ograniczeniami
Poszukuje potwierdzeń w codziennym życiu dla zyskanej wiedzy na temat psychologicznych aspektów zachowań człowieka lub poddaje ją krytyce

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Charakteryzuje się postawami prospołecznymi, szacunkiem dla innych i poczuciem odpowiedzialności
Rozwija własne umiejętności interpersonalne, porozumiewając się z innymi w sposób jasny i bezpośredni, z szacunkiem wobec odmiennych poglądów innych
Posługuje się fachową terminologią z zakresu psychologii
Nawiązuje współpracę w grupie
Posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmieniających się okoliczności w środowisku
Jest zdolny do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, kreatywności i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów własnych i grupowych
W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0wykładzaliczeniemgr Ilona Poćwierz-Marciniak, 4/2912/8209
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wprowadzenie. Czym zajmuje się psychologia? Podstawowe metody badawcze w psychologii. Zarys historii psychologii.

2. Introspekcjonizm, psychologia atomistyczna i Gestalt.

3. Psychoanaliza Freuda. Wizja człowieka wg psychoanalizy.

4. Behawioryzm. Jak zachodzi uczenie się podczas warunkowania klasycznego, a jak podczas warunkowania sprawczego?

5. Psychologia humanistyczna. Piramida potrzeb. Zaspakajanie własnych potrzeb warunkiem samorealizacji.

6. Psychologia poznawcza. Rola indywidualnych doświadczeń w rozumieniu świata.

7. Systemowe ujęcie człowieka.

8. Poznanie siebie warunkiem świadomego rozwoju, także w przyszłej pracy nauczyciela.

 

Efektem kształcenia będzie zwiększona świadomość siebie, lepsze rozumienie innych i motywów ich postępowania, szczególnie w aspekcie pracy w roli nauczyciela.

metody dydaktyczne

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metoda problemowa

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz zdanie ustnego kolokwium.

wykonanie: www.ansta.pl