Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Kształcenie słuchu

symboljezyk
4/2908
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest wszechstronny rozwój muzycznego słyszenia i muzycznego myślenia w zakresie ściśle związanym ze specyfiką działań zawodowych wykonywanych przez absolwentów. W bliższym spojrzeniu cele te dają się zdefiniować w sposób następujący: rozwijanie zdolności muzycznych i wrażliwości słuchowej /słuch wysokościowy, harmoniczny, poczucie rytmu, wrażliwość na barwę/, pamięci i wyobraźni muzycznej poprzez kształcenie sprawności słuchowych, głosowych i analitycznych, wykształcenie umiejętności analizy i zapisu zjawisk dźwiękowych,wykształcenie umiejętności biegłego czytania nut głosem w fakturze 1-4 głosowej wraz z korektą błędów dźwiękowych i intonacyjnych oraz praktyczne zastosowanie metody Z. Kodaly`a i fonogestyki do ćwiczeń jednogłosowych.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Od kandydata na studia wymaga się umiejętności zapisu prostej,  tonalnej,  dwugłosowej konstrukcji melodycznej. Wymagania końcowe:

dyktando dwugłosowe rozszerzone tonalnie, ciąg harmoniczny rozszerzony tonalnie, dyktando rytmiczne dwuplanowe, czytanie a` vista utworów trzygłosowych a cappella, fonogestyka Kodaly`a w zakresie ćwiczeń jednogłosowych.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

harmonia, ćwiczenia harmoniczne, kontrapunkt, zasady muzyki, literatura muzyczna

bibliografia podstawowa

- M. Wacholc "Czytanie nut głosem" cz. III, PWM, Kraków 1997.

- W. Anczykowska-Wysocka, D. Dopierała, E. Głowski, A. Kowalska-Pińczak, R. Szyszko, T. Świercz „Przestrzenie wyobraźni muzycznej. Od tonalności po atonalność“, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2011.

- J. Dzielska "Materiały pomocnicze do kształcenia słuchu", PWM, Kraków 1978.

- M. Dziewulska, A. Frączkiewicz, K. Palowska "Materiały do kształcenia słuchu", PWM, Kraków 1964.

- D. Dobrowolska-Marucha "Dyktanda muzyczne"cz. III, PWM, Kraków 2003.

- D. Dobrowolska-Marucha "Ćwiczenia do kształcenia słuchu. Wybór utworów Fryderyka Chopina", PWM, Kraków 1992.

- A. Kowalska-Pińczak „Kształcenie słyszenia linearnego od tonalności do atonalności“, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki, Gdańsk 2001

- B. de Mezer, D. Wilczak "Materiały nie tylko do kształcenia słuchu - Muzyka wokalna XIII-XX w.", Wydawnictwo UMFC, Warszawa 2006.

- E. Stachurska „Ćwiczenia do realizacji przebiegów rytmicznych“, Akademia Muzyczna im. F.Chopina, Warszawa 2005.

- I. Targońska "Kształcenie pamięci muzycznej", CEA, Warszawa 1999.

- I. Targońska „Podstawy korekty błędów“, Uniwersytet Muzyczny im. F.Chopina, Warszawa 2008.

- I. Targońska "Ćwiczenia do kształcenia słuchu. Ćwiczenia strukturalne i harmoniczne wraz z nagraniami muzycznymi" CEA, Warszawa 2003.

- E. Wilczyńska „Ćwiczenia do kształcenia słuchu. Wybór z utworów Karola Szymanowskiego“, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2005.

Z. Burowska: Metoda Kodaly`a. /w:/ Z zagadnień nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych. W-wa 1974, s. 51-95.

J. K. Lasocki: Z pieśnią. T. I, II, III,  IV. PWM Kraków 1979, 1964, 1977, 1967.

Zaśpiewajmy!/ Pieśni dla chórów 2-3 i 4 głosowych a cappella. Zebrała M. Wacholc. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1987.

bibliografia uzupełniająca

- H. Danyszowa "Zbiór ćwiczeń do kształcenia słuchu", PWM, Kraków 1978.

- J. Dzielska "Kształcenie słuchu muzycznego", PWN, Warszawa 1988.

- Z. Peret-Ziemlańska "Ćwiczenia do samodzielnego kształcenia słuchu", WSiP, Warszawa 1980.

- W. Kulikowski "100 kanonów", PWM, Kraków 1951.

- F. Wesołowski "Materiały do nauki o skalach muzycznych", PWM, Kraków 1997.

efekty kształcenia - wiedza

Student rozpoznaje słuchowo procesy dotyczące dzieła muzycznego K_W11
Posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o harmonii K_W15
Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pozwalających na realizację słuchowych zadań zespołowych, reaguje na błędy intonacyjne K_W16
Posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw słuchowej improwizacji i dotwarzania drugiego głosu K_W17
Posiada wiedzę dotyczącą etapów rozwoju słuchu muzycznego K_WO2
Zna metody kształcenia słuchu muzycznego K_WO2

efekty kształcenia - umiejętności

Posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki wokalnej K_U11
Student potrafi biegle i w pełni przekazywać materiał muzyczny i formę utworu K_U14
Student posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktury harmonicznej opracowywanych utworów K_U18
Student opanował umiejętność słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamietywania go i operowania nim K_U19
Student posiada umiejętność transpozycji całościowych układów melodyczno-harmonicznych K_U19
Student potrafi dobrać repertuar rozwijający zdolności słuchowe dzieci i młodzieży K_U23

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student jest przygotowany pod względem sluchowym do wykonywania zawodu nauczyciela K_K01
Umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebny repertuar do kształcenia słuchu muzycznego K_K04
Posiada umiejętność organizacji pracy zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań słuchowych K_K06
W sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować działalność artystyczną K_K12
Student uczy się oceniać i rozwiązywać problemy związane z czystą intonacją w zespole K_K01
Student wypracowuje własną metodę kształcenia słuchu muzycznego K_K04

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Monika Kaźmierczak, 4/2908/8205
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Dyktando dwugłosowe z elementami rozszerzenia  tonalnego,

ciąg harmoniczny tonalny (głosy skrajne i akordy), zapis brakującego głosu w przebiegu wielogłosowym, korekta błędów, czytanie a vista utworów jedno i dwugłosowych,

fonogestyka Kodaly`a w zakresie ćwiczeń jednogłosowych.

Efekty kształcenia: zapis dwugłosowego dyktanda z elementami rozszerzonej tonalności, dyktando rytmiczne jednoplanowe, czytanie a vista utworów jedno i dwugłosowych, rozpoznawanie tonalnych treści harmonicznych.

metody dydaktyczne

Ćwiczenia  przy użyciu metody  cyfrowej J. J. Rousseau i jej modyfikacji opracowanej  przez prof. dr Alinę Kowalską- Pińczak, ćwiczenia przy użyciu  metody "całości melodycznych" Jana Taciny i jej modyfikacji opracowanej przez dr hab. Alicję Kozłowską- Lewna, elementy metod Valeriego Brainina oraz Zoltana Kodaly`a, ćwiczenia pamięciowe.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą zaliczenia semestru jest pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium. Podstawą zaliczenia kolokwium jest prawidłowy zapis połowy  prezentowanych zadań.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniakolokwiumdr Monika Kaźmierczak, 4/2908/8229
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Dyktando dwugłosowe rozszerzone tonalnie, tonalny ciąg harmoniczny z elementami rozszerzeń tonalnych, dyktando rytmiczne dwuplanowe, korekta błędów, uzupełnianie brakujących głosów w przebiegu wielogłosowym, czytanie a vista utworów 2-4-głosowych, fonogestyka Kodaly'a w zakresie ćwiczeń jednogłosowych.

Efekty kształcenia: zapis dwugłosowego dyktanda rozszerzonego tonalnie, dyktando harmoniczne z elementami rozszerzenia tonalnego (zapis skrajnych głosów i akordów), czytanie a'vista utworów dwu- i trzygłosowych, rozpoznawanie treści harmonicznych z elementami rozszerzeń tonalnych.

metody dydaktyczne

Ćwiczenia przy użyciu metody cyfrowej J. J. Rousseau i jej modyfikacji opracowanej przez prof. dr Alinę Kowalską-Pińczak, ćwiczenia przy użyciu metody "całości melodycznych" Jana Taciny i jej modyfikacji opracowanej przez dr hab. Alicję Kozłowską- Lewna, elementy metod Valeriego Brainina oraz Zoltana Kodaly'a, sopran cyfrowany, ćwiczenia pamięciowe, korekta błędów.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą zaliczenia semestru jest pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium końcowego. Podstawą zaliczenia kolokwium jest prawidłowy zapis połowy prezentowanych zadań.

wykonanie: www.ansta.pl