Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Język włoski

symboljezyk
4/2907
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Dwuletni kurs języka włoskiego obejmuje 120 godzin lekcyjnych,  z czego 60 godzin przypada na I rok studiów, 60 godzin na II rok. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, obejmują każdorazowo 2 jednostki lekcyjne i prowadzone są w formie ćwiczeń. Każdy semestr kończy się zaliczeniem na stopień, a po zaliczeniu czwartego semestru następuje egzamin.

Celem nauczania języka włoskiego na dwuletnim kursie od podstaw jest opanowanie przez studentów umiejętności:

 

- posługiwania się językiem włoskim w mowie w podstawowych sytuacjach życiowych

- czytania ze zrozumieniem prostych tekstów fachowych w języku włoskim (przy użyciu słownika)

- redagowania w języku włoskim krótkich tekstów pisanych (notatka, list)

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

brak

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Czytanie artykułów z włoskiej prasy zarówno codziennej jak i fachowej (Amadeus, Lirica, Corriere della sera)

Zapoznanie z włoskimi stronami internetowymi zarówno codziennego użytku (np trenitalia)  jaki i fachowymi (np Forum Musica-Classica.it)

bibliografia podstawowa

T. Martin, S.Magnelli, Progetto italiano nuovo 1, Edilingua, Rzym, lipiec 2006

bibliografia uzupełniająca

S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Florencja, październik 2007;

M. Mezzadri, P. E. Balboni, Rete 1, Guerra Edizioni, Perugia 2000;

D. Alessandroni, Cara Italia eserciziario, Guerra Edizioni, listopad 2000;

P.N. Piczugina, M.B. Dworkina, Musica, teatro, arte, Moskwa 1987;

Artykuły z czasopism „Amadeus” i „Lirica”;

efekty kształcenia - wiedza

Student posiada ogólną znajomość języka włoskiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Student zna zasady wymowy języka włoskiego.
Student zna podstawową terminologię związaną z własną specjalizacją zawodową.
Student posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji i korzystanie z nich (słowniki, gramatyki podręczne, strony internetowe)
Student ma świadomość praktycznego znaczenia nauki języka obcego.
Student posiada ogólną wiedzę z zakresu kultury i obyczajowości włoskiej.

efekty kształcenia - umiejętności

Student potrafi porozumiewać się w języku włoskim w zakresie podstawowych umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Student potrafi, wykorzystując rózne kanały i techniki komunikacyjne, porozumiewać się w języku włoskim z badaczami kultury i sztuki..
Student posiada umiejętność prostej wypowiedzi pisemnej i ustnej na temat związany z przyszłym zawodem.
Student potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł.
Student wykazuje umiejętność samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawności językowych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student potrafi zorganizować pracę indywidualną, ,
Student posiada umiejętność współpracy przy realizacji zadań w grupie.
Student kontroluje emocje i zachowania.
Student umie posługiwać sie terminologia muzyczną i zaprezentować własną działalność.
Student angażuje się w pracę i wykazuje własną inicjatywę w zakresie nauki języka obcego.
Student przestrzega poczynionych ustaleń.

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczenie Alina Żołnierkiewicz, as. mgr, 4/2907/8204
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zagadnienia gramatyczne:

- alfabet, literowanie, zasady wymowy;

- odmiana czasowników posiłkowych „avere” i „essere” w czasie teraźniejszym, forma twierdząca, przecząca, pytająca;

- rodzajniki określone i nieokreślone;

- rzeczowniki – rodzaje, tworzenie liczby mnogiej;

- przymiotniki – odmiana przez rodzaje i liczby;

- podział czasowników na koniugacje regularne,. wzorce odmiany w czasie teraźniejszym;

- odmiana czasownika nieregularnego "andare".

 

Zagadnienia leksykalne:

- formuły powitania, pożegnania, kurtuazyjne pytanie o samopoczucie, różne zwroty grzecznościowe;

- bar, kawiarnia, restauracja;

- frazeologia czasownika „andare”;

- sposoby spędzania wolnego czasu;

- Boże Narodzenie.

 

metody dydaktyczne

Przeważającą metodą na zajęciach z języka włoskiego jest metoda komunikacyjna zmierzająca do rozwinięcia u studentów umiejętności komunikowania się w obcym języku. W tym celu stosowane są rożne techniki  i strategie takie jak: dyskusja, opowiadanie, wywiad, odgrywanie scenek, gry i zabawy językowe, praca z materiałami autentycznymi. W pracy nad tekstami fachowymi występują elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia semestru jest:

-         obecność na zajęciach

-         zaliczenie obowiązujących testów (2 w semestrze)

-         otrzymanie pozytywnych ocen z zadanych prac pisemnych (2 w semestrze)

-         pozytywny wynik kolokwium semestralnego

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczenie Alina Żołnierkiewicz, as. mgr, 4/2907/8228
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zagadnienia gramatyczne:

- czasowniki modalne – odmiana w czasie teraźniejszym, sposób użycia;

- zaimki i przymiotniki dzierżawcze;

- przyimki proste i ściągnięte;

- czasowniki nieregularne;

- czas przeszły dokonany „passato prossimo” czasowników regularnych, nieregularnych i zwrotnych – formy i zasady użycia.

 

Zagadnienia leksykalne:

- opis domu, mieszkania;

- rodzina;

- zegar, opis dnia;

- daty;

- wrażenia z podróży (nazwy państw i stolic).

 

metody dydaktyczne

Przeważającą metodą na zajęciach z języka włoskiego jest metoda komunikacyjna zmierzająca do rozwinięcia u studentów umiejętności komunikowania się w obcym języku. W tym celu stosowane są rożne techniki  i strategie takie jak: dyskusja, opowiadanie, wywiad, odgrywanie scenek, gry i zabawy językowe, praca z materiałami autentycznymi. W pracy nad tekstami fachowymi występują elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia semestru jest:

-         obecność na zajęciach

-         zaliczenie obowiązujących testów (2 w semestrze)

-         otrzymanie pozytywnych ocen z zadanych prac pisemnych (2 w semestrze)

-         pozytywny wynik kolokwium semestralnego

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczenie Alina Żołnierkiewicz, as. mgr, 4/2907/8251
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zagadnienia gramatyczne:

- tworzenie przysłówków;

- czas „imperfetto – tworzenie, zasady użycia, "passato prossimo" a  "imperfetto"

- czas futuro semplice i futuro anteriore;

- zaimki osobowe dopełnienia bliższego;

- użycie zaimków dopełnienia bliższego w czasie przeszłym;

- zaimek cząstkowy „ne”.

 

Zagadnienia leksykalne:

- wspomnienia z przeszłości;

- pory roku, zjawiska atmosferyczne;

- plany na przyszłość;

- pociąg;

- hobby;

- zakupy.

metody dydaktyczne

Przeważającą metodą na zajęciach z języka włoskiego jest metoda komunikacyjna zmierzająca do rozwinięcia u studentów umiejętności komunikowania się w obcym języku. W tym celu stosowane są rożne techniki  i strategie takie jak: dyskusja, opowiadanie, wywiad, odgrywanie scenek, gry i zabawy językowe, praca z materiałami autentycznymi. W pracy nad tekstami fachowymi występują elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia semestru jest:

-         obecność na zajęciach

-         zaliczenie obowiązujących testów (2 w semestrze)

-         otrzymanie pozytywnych ocen z zadanych prac pisemnych (2 w semestrze)

-         pozytywny wynik kolokwium semestralnego

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniaegzamin Alina Żołnierkiewicz, as. mgr, 4/2907/8275
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zagadnienia gramatyczne:

- zaimki dopełnienia dalszego;

- tryb rozkazujący;

- tryb  warunkowy;

- czas "passato remoto".

 

Zagadnienia leksykalne:

- ubrania, kolory;

- kino (gatunki filmów);

- telewizja;

- teatr, opera, koncert;

- przykładowe biografie znanych muzyków.

 

 

metody dydaktyczne

Przeważającą metodą na zajęciach z języka włoskiego jest metoda komunikacyjna zmierzająca do rozwinięcia u studentów umiejętności komunikowania się w obcym języku. W tym celu stosowane są rożne techniki  i strategie takie jak: dyskusja, opowiadanie, wywiad, odgrywanie scenek, gry i zabawy językowe, praca z materiałami autentycznymi. W pracy nad tekstami fachowymi występują elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia semestru jest:

-         obecność na zajęciach

-         zaliczenie obowiązujących testów (2 w semestrze)

-         otrzymanie pozytywnych ocen z zadanych prac pisemnych (2 w semestrze)

-         pozytywny wynik kolokwium semestralnego

 

Egzamin końcowy jest egzaminem pisemnym - ma formę testu sprawdzającego stopień opanowania poszczególnych sprawności językowych.

wykonanie: www.ansta.pl