Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Język szwedzki

symboljezyk
4/2906
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z językiem szwedzkim w stopniu podstawowym, zainteresowanie kulturą i obyczajowością szwedzką, bądź szerzej skandynawską. Kurs ma rozbudzić ciekawość dla odmienności kulturowych regionu Skandynawii. Celem jest wykształcenie takich umiejętności językowych , które pozwolą na komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych, a szczególnie w sytuacjach związanych ze sferą artystyczną, zawodową.

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, nie ma żadnych wymagań wstępnych 

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

1. Szwedzka prasa

2. Szwedzkie strony internetowe , np. uczelni muzycznych w Szwecji, 

3. Internetowe blogi prowadzone w języku szwedzkim;

4. Filmy kinowe, na DVD, w oryginale szwedzkim, z napisami;

bibliografia podstawowa

1. Svenska utifrån , Roger Nyborg, Nils-Ove Petersson, Svenska Institutet  ( podręcznik i ćwiczenia ) 

2. Nybörjarsvenska  , Göransson, Lindholm

3. Troll - język szwedzki : teoria i praktyka, poziom podstawowy ( część  1 i 2 ), Hanna Dymel-Trzebiatowska, Ewa Mrozek- Sadowska ,

4. Słownik polsko-szwedzki i szwedzko - polski;   

bibliografia uzupełniająca

1. Gazeta codzienna `` Dagens Nyheter ``

2. Czasopismo`` Femina``

3. ``Mål ``, Harrriet Riserius6, Margareta Lindström ; część 1 i 2; podręcznik i ćwiczenia  ,

4. `` Första övningsboken i svensk grammatik ``, Gunnar Helström ;

 

efekty kształcenia - wiedza

Student:
1. posiada ogólną znajomość języka szwedzkiego na poziomie A2
2.zna zasady fonetyki języka szwedzkiego,
3.zna terminologie zwiazaną z wlasną specjalizacją zawodową
4. posiada ogólną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa i obyczajowości Szwecji,
5. posiada wiedzę umozliwiajacą docieranie do niezbędnych informacji i korzystanie z nich ( róznego typu słowniki )
6. ma świadomośc praktycznego znaczenia nauki języka obcego

efekty kształcenia - umiejętności

Student:
1. potrafi porozumiewac sie w języku szwedzkim w zakresie podstawowych umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mowienia i pisania na poziomie A2 opisanym w Skali Rady Europy,
2. posiada umiejętność prostej wypowiedzi pisemnej i ustnej na temat zwiazany z przyszłym zawodem ,
3. potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje z wykorzystaniem róznych zródeł ( internet, slowniki tradycyjne, telewizja ,prasa )
4.wykazuje umiejetność samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawnosci jezykowych

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student:
1. potrafi zorganizowac prace wlasną /indywidualną,
2. posiada umiejetnosc wspołpracy przy realizacji zadań w grupie,
3. kontoluje emocje i zachowania,
4. umie posługiwać sie terminologia muzyczną i zaprezentować własną działalność
5. przestrzega poczynionych ustaleń,
6. angażuje sie w pracę i wykazuje własną inicjatywę w zakresie nauki języka obcego ;

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczenie Krystyna Prokopska, as. mgr, 4/2906/8203
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. W zakresie słownictwa: prezentacja, pozdrowienia , formy grzecznościowe

(podziękowania, przeprosiny itp.), rytuały dnia codziennego, podawanie terminów

( godziny dni, miesiące ), organizacja czasu wolnego, opis dnia na uczelni, opowiadanie o własnych upodobaniach: żywieniowych, sportowych, artystycznych

(poznawanie nazw instrumentów);

2. W zakresie gramatyki: czasowniki w czasie teraźniejszym, zaimki, tworzenie pytań, rodzajnik określony i nieokreślony, szyk zdania prostego, liczebniki, zaimki dzierżawcze , przeczenia, krótkie odpowiedzi.

3. W zakresie poznawania kultury : organizacja własnego swięta św. Łucji

( 13 grudnia ), poznanie kilku piosenek na Boże Narodzenie  i z okazji Nowego Roku, zorganizowanie szwedzkiego śniadania z zastosowaniem ( i konsumpcją ) szwedzkich produktów żywieniowych . 

Po pierwszym semestrze student powinien umieć zaprezentować siebie i swoich kolegów, w formie ustnej i pisemnej. Powinien umieć opowiedzieć o tym , czym się zajmuje i zrozumieć prosty tekst np. z podręcznika do muzyki  dla ucznia szwedzkiego. Poprawność gramatyczna jest  jest celem pośrednim. 

 

 

metody dydaktyczne

zajęcia prowadzone są w formie aktywnych ćwiczeń metodą komunikatywną.

 

 

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i jest brana pod uwagę przy zaliczaniu przedmiotu.

2. Zaliczone na ocenę min. dst. wszystkie sprawdziany i 2 większe testy.

3. Oceniana jest też aktywność na zajęciach, stopień zaangażowania .

 

Ocena końcowa na zaliczenie jest wypadkową ocen z poszczególnych elementów; obecność, oceny z testów i aktywność na zajęciach .

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczenie Krystyna Prokopska, as. mgr, 4/2906/8227
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. W zakresie słownictwa: opis własnych umiejętności, obowiązków, życzeń ( jag kan, maste, vill.. ) , mapa typowego miasta, miejskie obiekty w liczbie mnogiej, opis ludzkiego ciała i dolegliwości zdrowotnych, a także zalecenia, jak sobie z nimi radzić, ``wizyta `` u lekarza, w aptece;

2. W zakresie gramatyki: czasowniki modalne ( jag kan, jag vill, jag måste, jag får, jag skulle vilja , jag behöver inte ), zaimek``man`` liczba mnoga rzeczowników w formie nieokreślonej, tryb rozkazujący, szyk zdania złożonego podrzędnie o niewielkim stopniu skomplikowania ( spójniki : att, när, därför att ); 

3. Powitanie wiosny, święto Walpurgii, piosenki- ballady szwedzkiego zespołu ``Bo Kacpersorkester``, szwedzkie zwyczaje wielkanocne, degustacja narodowej potrawy ``Janssonsfrestelse``.   

metody dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, metodą komunikatywną . 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1. Obecność na zajęciach.

2. zaliczone sprawdziany i 2 testy na ocenę pozytywną.

3. Aktywność na zajęciach

 

Ocena na zaliczenie jest wypadkową ocen tych 3 elementów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczenie Krystyna Prokopska, as. mgr, 4/2906/8250
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. W zakresie słownictwa: opis osób ( wygląd zewnętrzny, ubranie, cechy charakteru), opis domu , mieszkania, wlasnego miasta, dialogi: jak dojść do ...., kupowanie biletów komunikacyjnych i teatralnych, zasięganie informacji w biurze podróży, opis podróży, opowiadanie o podróżach wakacyjnych w czasie przeszłym;

2. W zakresie gramatyki : odmiana przymiotników ( forma nieokreślona ) , czas przeszły : preteritum i perfekt, czasowniki regularne i nieregularne , liczebniki porządkowe, czasowniki zwrotne;

3. Tradycyjnie organizacja św. Łucji, piosenki na Boże Narodzenie i Nowy Rok, tradycyjne kolędy w wersji szwedzkiej ;  

metody dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, metodą komunikatywną.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1. Obecność na zajęciach.

2. zaliczone sprawdziany i 2 testy na ocenę  dst.

3. aktywność na zajęciach .

 

Ocena na zaliczenie jest wypadkowa ocen z poszczególnych elementów. 

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniaegzamin Krystyna Prokopska, as. mgr, 4/2906/8274
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. W zakresie słownictwa: przepisy na tradycyjne potrawy polskie i szwedzkie, porównanie życia na wsi i w mieście, argumenty przemawiające za wolnym zawodem artysty i pracą stałą np. w biurze, próby dyskusji, sposoby na wyrażenie własnej opinii i na ustosunkowanie się do wypowiedzi kolegów, pierwsze podanie o pracę, podanie o zezwolenie na pracę w okresie wakacyjnym, słownictwo związane z własnymi studiami, krótka historia firmy IKEA, historia nagrody Nobla, własne spotkania z kulturą Skandynawii ( własne lektury, ulubiony artysta itp. )

2. W zakresie gramatyki : odmiana przymiotników w formie określonej, stopniowanie przymiotników, szyk zdania złożonego podrzędnie, zawierającego w zdaniu pobocznym okoliczniki, mowa zależna i niezależna, zjawisko gramatyczne zwane : emfatisk omskrivning ;

 

metody dydaktyczne

Ćwiczenia prowadzone metodą komunikacyjną.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1. Obecność na zajęciach.

2. Zaliczone sprawdziany i 2 testy na ocenę min. dst.

3. Aktywność na zajęciach .

Pozytywna ocena tych trzech elementów pozwala na zaliczenie przedmiotu .

 

Egzamin składa się z testu gramatyczno-leksykalnego i z rozmowy z lektorem na temat przygotowanego wcześniej przez studenta oryginalnego tekstu, dotyczącego problematyki muzycznej. Tekst musi zostać  zaakceptowany przez lektora przed egzaminem.   

wykonanie: www.ansta.pl