Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Język rosyjski

symboljezyk
4/2905
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

1.Opanowanie umiejętności pisania cyrylicą.

2.Transpozycja tekstu drukowanego na tekst pisany.

3.Opanowanie podstawowych zasad pisowni rosyjskiej.

4.Opanowanie umiejętności czytania w języku rosyjskim.

5. Opanowanie podstaw języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się nim w sytuacjach codziennych oraz korzystanie z tekstów fachowych przy pomocy słowników.

6. Nabycie umiejętności pozwalających na zrozumienie tekstu pisanego z dziedziny muzyki.

 

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Kurs przeznaczony jest dla studentów początkujących, nie ma wymagań wstępnych.

 

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

1. Wybrane strony internetowe w języku rosyjskim (Uczelnie muzyczne w Rosji, afisze, sale koncertowe).

2. Teksty utworów muzycznych w języku rosyjskim (repertuar chóralny).

3. Fragmenty koncertów chóralnych, oper oraz lekcji otwartych w języku rosyjskim (nagrania, Internet).

 

bibliografia podstawowa

1. Alfabet rosyjski drukowany i pisany.

2. Duży słownik polsko- rosyjski, rosyjsko -polski, Wydawnictwo Langenscheidt Polska, Warszawa 2004.

3. Pado A., Start ru, cz. 1-2, WSiP, Warszawa 2010.

4.  Wiatr-Kmieciak M.,  Wujec S., Wot i my, cz. 1-2, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2008/2009. 

 

bibliografia uzupełniająca

1. Teksty adaptowane i opracowane przez lektora do ćwiczeń w mówieniu i pisaniu.

2. Krótka gramatyka. Język rosyjski, Wydawnictwo Langenscheidt Polska, Warszawa 2001.

3. Chuchmacz D., Ossowska H., Wot grammatika!, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2010.

4. Iwan K., Kaźmierczak D., Zbiór dyktand w języku rosyjskim, Wyd. IV, WSiP, Warszawa 1983.

5.  Esmantowa T., Russkij jazyk: 5 elementow (A2), Sankt-Petersburg 2009.

efekty kształcenia - wiedza

Student:
1. posiada ogólną znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2
2. zna alfabet rosyjski, identyfikuje litery pisane i drukowane
3. zna zasady wymowy języka rosyjskiego
4. zna terminologie związaną z własną specjalizacją zawodową
5. posiada ogólną wiedzę o kulturze i obyczajowości Federacji Rosyjskiej
6. posiada wiedzę jak korzystać z informacji związanej z językiem rosyjskim (słowniki, gramatyki podręczne, strony internetowe)
7. ma świadomość praktycznego znaczenia nauki języka obcego

efekty kształcenia - umiejętności

Student :
1. potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim w zakresie podstawowych umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienia i pisania na poziomie A2 opisanym w Skali Rady Europy
2. posiada umiejętność prostej wypowiedzi pisemnej i ustnej na temat związany z przyszłym zawodem
3. wyszukuje, analizuje i selekcjonuje informacje w języku rosyjskim z wykorzystaniem rożnych źródeł
4. potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów w języku rosyjskim z zakresu studiowanej dyscypliny
5. wybiera sposób komunikacji w języku rosyjskim w kontekście zawodowym, konstruuje dialog fachowy
6. wykazuje umiejętność samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawności językowych

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student:
1. potrafi zorganizować pracę indywidualną
2. posiada umiejętność współpracy przy realizacji zadań w grupie
3. kontroluje emocje i zachowania
4. umie posługiwać się terminologia muzyczną i zaprezentować własną działalność
5. przestrzega poczynionych ustaleń
6. angażuje się w pracę i wykazuje własną inicjatywę w zakresie nauki języka obcego

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Tatiana Kopac, 4/2905/8202
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Semestr I poświęcony jest na poznanie alfabetu rosyjskiego pisanego i drukowanego, naukę pisania i czytania cyrylicą, wypracowanie techniki uczenia się języka obcego , rozwoju pamięci i sztuki mówienia, z wykorzystaniem nagrań. Poznawane są zasady wymowy i intonacji , wprowadzone jest podstawowe slownictwo oraz odmiana czasownika w czasie teraźniejszym , przeszłym i przyszłym, podstawowe zasady ortografii rosyjskiej.

 

metody dydaktyczne

zajęcia są ćwiczeniami prowadzonymi metodą komunikatywną, nastawioną na mówienie.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Oceniane są

1. aktywnośc na zajęciach,

2. obecność,

3. wykonanie prac domowych,

4. zaliczenie sprawdzianów w trakcie semestru.

 

Wypadkowa ocen z tych elementów daje ocenę na zaliczenie.

 

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Tatiana Kopac, 4/2905/8226
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

semestr II pod względem leksyki przewiduje tematy związane z przebiegiem dnia, zajęciami i obowiązkami, mieszkaniem, urlopem. Wprowadzona jest odmiana rzeczowników , zaimków i przymiotników przez przypadki.

 

metody dydaktyczne

ćwiczenia prowadzone metodą komunikatywną.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Oceniane są następujące elementy:

1. Obecność na zajęciach,

2. aktywność na zajęciach,

3. zaliczenie na ocenę podstawową 2 sprawdzianów,

 

Wypadkowa ocen z tych elementów daje ocenę na zaliczenie

 

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Tatiana Kopac, 4/2905/8249
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Semestr III w zakresie leksyki koncentruje się na zdrowiu i chorobie, obowiązkach, relacjonowaniu wydarzeń, zasięganiu informacji oraz zapoznaje z dniem dzisiejszym i historią Moskwy, Sankt-Petersburga, krainami geograficznymi i kuchnia rosyjską.

 

metody dydaktyczne

Ćwiczenia prowadzone są metoda komunikatywną.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Oceniane są następujące elementy : 

1. obecność na zajęciach,

2. aktywność na zajęciach,

3. wykonywanie prac domowych

4. pozytywne oceny z 2 testów leksykalno-gramatycznych.

 

Wypadkowa ocen jest oceną na zaliczenie.

 

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniaegzamindr Tatiana Kopac, 4/2905/8273
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Semestr IV rozszerza poznane wiadomości z gramatyki, sygnalizuje pozostałe istotne zagadnienia gramatyczne . Tematyka skupiona jest na kulturze Rosji: wielcy twórcy kultury, pisarze, kompozytorzy, malarze. Przewidziane są ćwiczenia z techniki rozumienia tekstu rosyjskiego i tłumaczenia użytkowego tekstów muzycznych.

 

metody dydaktyczne

ćwiczenia prowadzone są metodą komunikatywną.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

W dalszym ciągu oceniane są :

1. Obecność  i aktywność na zajęciach,

2. wykonywanie prac domowych,

3. zaliczenie cząstkowych sprawdzianów.

Pozytywne wywiązanie się z tych obowiązków skutkuje zaliczeniem przedmiotu.

Lektorat kończy się egzaminem, który obejmuje :

1. sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu zagadnień przerobionych w czasie całego kursu;

2. przedstawienie samodzielnie przygotowanego tekstu fachowego, z dziedziny muzyki o objętości 2 stron maszynopisu i przetłumaczenie go ustnie egzaminatorowi; student powinien wykazać się praktyczna umiejętnością posługiwanie się wlasnymi notatkami, słownikiem oraz umiejetnością poprawnego formułowania myśli;  

 

wykonanie: www.ansta.pl