Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Język francuski

symboljezyk
4/2903
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Wyrobienie umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie w tematyce życia codziennego, w zależności od stopnia zaawansowania.Ćwiczenia polegają na słuchaniu i rozumieniu, czytaniu, konwersacji oraz pisaniu.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Klasyfikacja studentów do poszczególnej grupy odbywa się na podstawie świadectwa oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Poza obowiązkowymi ćwiczeniami z języka zaleca się : oglądanie TV, filmów w wersji oryginalnej, lekturę prasy i książek, uczestniczenie w działalności kulturalnej Stowarzyszenia Alliance Francaise.

bibliografia podstawowa

Podręcznik Alter Ego cz.1, 2

Słownik dwujęzyczny wg K.Kupisza i B.Kielskiego

Dictionnaire de la langue  francaise "Le Petit Robert" /ostatnie wydanie/

bibliografia uzupełniająca

Materiały własnego autorstwa,

Przedruki z internetu,

Literatura,

Teksty piosenek

efekty kształcenia - wiedza

Student:
1.posiada ogólną znajomość języka francuskiego na zakładanym poziomie,
2.zna zasady fonetyki języka francuskiego,
3.zna termonologię związaną z własną specjalizacją zawodową,
4.posiada ogólną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa i obyczajowości Francji,
5.posiada wiedzę umozliwiajacą docieranie do niezbędnych informacji i korzystanie z nich,
6.ma swiadomość praktycznego znaczenia jezyka obcego

efekty kształcenia - umiejętności

Student:
1.potrafi porozumieć się w języku francuskim z zakresie podstawowych umiejętności językowych:rozumienia ze słuchu,czytania ze zrozumieniem,mówienia i pisania na poziomie wskazanym w Skali Rady Europy,
2.posiada umiejetność wypowiedzi pisemnej i ustnej na temat związany z przyszłym zawodem,
3.potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje z wykorzystaniem róznych źródeł (internet,słowniki,telewizja, prasa),
4.wykazuje umiejętności samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawności językowych

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student:
1.potrafi zorganizować pracę indywidualną,
2.posiada umiejętność współpracy przy realizacji zadań w grupie,
3.kontroluje emocje i zachowania,
4.umie posługiwać się terminologią muzyczną i zaprezentować własną działalność,
5.przestrzega poczynionych ustaleń,
6.angażuje się w pracę i wykazuje własną inicjatywę z zakresie nauki języka francuskiego

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczenie Maria Kubala, as. mgr, 4/2903/8200
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Nabycie sprawności komunikowania się w mowie i piśmie w tematyce życia codziennego, w zależności od stopnia zaawansowania.

Grupa podstawowa:nauka podstawowych pojęć i konstrukcji językowej specyficznych dla języka francuskiego.

Grupa średniozaawansowana:integracja językowa grupy pod względem gramatycznym i leksykalnym.Rozwijanie słownictwa.

metody dydaktyczne

1.Wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych,

2.Słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów,

3.Czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów,

4.Pisanie tekstów odpowiednio do poziomu grupy.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1.Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w ćwiczeniach tzw:obecność obowiązkowa

2.Aktywność na ćwiczeniach i praca indywidualna poza ćwiczeniami.

3.Zaliczenie ćwiczeń, testów, kolokwiów, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Kryterium oceny semestralnej  odbywa się wg przyjętej skali 10-25pkt

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczenie Maria Kubala, as. mgr, 4/2903/8224
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Grupa podstawowa:nabywanie umiejętności opisywania rzeczywistości.

Grupa średniozaawansowana:ugruntowanie i rozwijanie sprawności nabytych w I semestrze.

metody dydaktyczne

1.Wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych,

2.Słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów,

3.Czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów,

4.Pisanie tekstów odpowiednio do poziomu grupy.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1.Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w ćwiczeniach tzw:obecność obowiązkowa

2.Aktywność na ćwiczeniach i praca indywidualna poza ćwiczeniami.

3.Zaliczenie ćwiczeń, testów, kolokwiów, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Kryterium oceny semestralnej  odbywa się wg przyjętej skali 10-25pkt

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczenie Maria Kubala, as. mgr, 4/2903/8247
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wybór treści zależy od poziomu grupy.

Grupa podstawowa:poznanie struktur językowych pozwalających porozumieć się w podstawowych czasach.

Grupa średniozaawansowana:poznawanie nowych struktur językowych i wdrażanie ich do komunikowania się w języku francuskim.

metody dydaktyczne

1.Wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych,

2.Słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów,

3.Czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów,

4.Pisanie tekstów odpowiednio do poziomu grupy.

5.Aktywizowanie studentów do samodzielności językowej-dialogi, opowiadanie,streszczanie.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1.Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w ćwiczeniach tzw:obecność obowiązkowa

2.Aktywność na ćwiczeniach i praca indywidualna poza ćwiczeniami.

3.Zaliczenie ćwiczeń, testów, kolokwiów, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Kryterium oceny semestralnej  odbywa się wg przyjętej skali 10-25pkt

 

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniaegzamin Maria Kubala, as. mgr, 4/2903/8271
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wybór treści zależy od poziomu grupy.

Grupa podstawowa:ugruntowanie umiejętności porozumiewania się w stopniu podstawowym.Praca z prostym tekstem fachowym (czytanie, tłumaczenie i streszczenie).

Grupa średniozaawansowana:praca z tekstem fachowym.

Analiza zagadnień językowych.Ugruntowanie wiedzy i umiejętności.

metody dydaktyczne

1.Wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych,

2.Słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów,

3.Czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów,

4.Pisanie tekstów odpowiednio do poziomu grupy.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1.Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w ćwiczeniach tzw:obecność obowiązkowa

2.Aktywność na ćwiczeniach i praca indywidualna poza ćwiczeniami.

3.Zaliczenie ćwiczeń, testów, kolokwiów, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Kryterium oceny semestralnej  odbywa się wg przyjętej skali 10-25pkt

Egzamin.

wykonanie: www.ansta.pl