Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Język angielski

symboljezyk
4/2902
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Umiejętność komunikowania się w zależności od poziomu zaawansowania grupy. Wyrobienie umiejętności: a)rozumienia komunikatów ustnych, pisemnych; b)formułowanie komunikatów ustnych, pisemnych.

Sposób realizacji: ćwiczenia a)słuchanie, b)czytanie, c)pisanie, d)konwersacja.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Klasyfikacja odbywa się na podstawie a)testu, b) rozmowy kwalifikacyjnej.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Czytanie prasy + internet, oglądanie TV oraz filmów w wersji oryginalnej, lektury, branie udziału w wydarzeniach kulturalnych dotyczących języka angielskiego.

bibliografia podstawowa

Podręczniki oryginalnych brytyjskich wydawnictw: OUP,CUP,etc-ostatnie wydanie, słowniki jedno i dwujęzyczne, kserokopie, materiały własne.

bibliografia uzupełniająca

Prasa, materiały z internetu; literatura; teksty piosenek.

efekty kształcenia - wiedza

Student: 1. posiada ogólną znajomość języka angielskiego i znajomość zasad gramatyki
2.zna zasady wymowy jezyka angielskigo
3.zna terminologię związaną z własną specjalnością zawodową
4.posiada ogólną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa i obyczajowości krajów angielskojęzycznych
5.posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji i korzystanie z nich(słowniki, gramatyki podręczne, strony internetowe)
6.ma świadomość praktycznego znaczenia nauki języka obcego
7.posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych
8.posiada znajomość zasad transkrypcji i wymowy fonetycznej jezyka angielskiego

efekty kształcenia - umiejętności

Student: 1. potrafi porozumiewać sie w języku angielskim w zakresie podstawowych umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie
2.posiada umiejętność prostej wypowiedzi pisemnej i ustnej na temat związany z przyszłym zawodem
3.potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł
4.wykazuje umiejętność samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawności językowych
5.dysponuje umiejętnościami do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresir dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku
6.posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania aspektów artykulacji oraz sposobu ekspresji w języku angielskim
7.posiada umiejętność odczytania zapisu fonetycznego, umiejetność zastosowania w praktyce zasad wymowy i zasad gramatycznych języka angielskiego
8.umie gromadzić, analizować i w swiadomy sposób interpretować potrzebne informacje w jezyku angielskim

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student: 1. potrafi zorganizować pracę indywidualną
2.posiada umiejętność współpracy przy realizacji zadań w grupie
3.kontroluje emocje i zachowania oraz posiada umiejętność samooceny
4.umiejętnie komunikuje się w języku angielskim w obrębie własnego środowiska i społeczności, wplacówkach kulturalno-oświatowych,instytucjach kultury
5. angażuje się w prace i wykazuje własną inicjatywę w zakresie nauki jezyka obcego
6.jest zdolny do budowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne
7.umie posługiwać się fachową terminologią w języku angielskim z zakresu wokalistyki i muzyki
8.posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować w pracy zawodowej lub twórczej

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczeniemgr Agata Bobras, Ewa Helman, as. mgr, st. wykł. Anna Laube, mgr Małgorzata Wojciechowska, 4/2902/8199
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wybór treści programowych zależy od poziomu grupy.

Integracja językowa grupy pod względem gramatycznym i leksykalnym.

metody dydaktyczne

Wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych; słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów; czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów; pisanie tekstów odpowiadających poziomowi grupy.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Uczestnictwo w zajęciach; aktywność; zaliczenie ze stopniem pozytywnym  testów, kolokwiów.

Kryteria oceniania według przyjętej skali (10-25 ptk)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczeniemgr Agata Bobras, Ewa Helman, as. mgr, st. wykł. Anna Laube, mgr Małgorzata Wojciechowska, 4/2902/8223
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Ugruntowanie i rozwijanie sprawności nabytych w semestrze poprzednim.

metody dydaktyczne

Wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych; słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów; czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów; pisanie tekstów odpowiadających poziomowi grupy.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Uczestnictwo w zajęciach, aktywność, zaliczenie ze stopniem pozytywnym testów, kolokwiów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczeniemgr Agata Bobras, Ewa Helman, as. mgr, st. wykł. Anna Laube, mgr Małgorzata Wojciechowska, 4/2902/8246
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Poznawanie nowych struktur językowych i wdrażanie ich w użycie; komunikowanie się w języku angielskim.

metody dydaktyczne

Aktywizowanie studentów do samodzielności językowej - dialogi,opowiadania, streszczenia.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Uczestnictwo w zajęciach; aktywność; zaliczenie ze stopniem pozytywnym testów, kolokwiów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniaegzaminmgr Agata Bobras, Ewa Helman, as. mgr, st. wykł. Anna Laube, mgr Małgorzata Wojciechowska, 4/2902/8270
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Praca z tekstem fachowym.

metody dydaktyczne

Zwrócenie uwagi na wydajną pracę własną studentów.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Uczestnictwo w zajęciach, aktywność, zaliczenie ze stopniem pozytywnym testów, kolokwiów, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego po 4semestrze; zaliczenie tekstu fachowego.

wykonanie: www.ansta.pl