Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Historia muzyki

symboljezyk
4/2901
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z dziejami muzyki artystycznej Zachodu.

Zajęcia wstępne mają na celu wskazanie miejsca muzyki w szeroko rozumianej kulturze, jej genezę i związki z naturą, a także wyjaśnienie czym jest historia muzyki jako nauka. Następnie, po ogólnym przedstawieniu starożytnych kultur muzycznych, w porządku chronologicznym omawiane są przemiany jakim podlegała muzyka artystyczna naszego kręgu kulturowego na przestrzeni ponad tysiąca lat ze wskazaniem na związki tych przemian z innymi dziedzinami życia. Obok dominującej kwestii twórczości kompozytorskiej poruszane są też kwestie zapisu muzyki, systemów dźwiękowych i skalowych, rozwoju instrumentarium oraz przemian życia muzycznego.

W kształceniu muzycznym jest to przedmiot podstawowy, gdyż współcześnie znakomita większość repertuaru pochodzi z przeszłości; trudno też zrozumieć i należycie ocenić muzykę współczesną nie znając muzyki przeszłości. Celem zajęć jest więc zdobycie wiedzy umożliwiającej pełne i świadome uczestnictwo życiu muzycznym oraz fachowe jego kształtowanie.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Warunkiem wstępnym jest podstawowy zasób wiedzy muzyce, ogólne wiedza dotycząca przeszłości, umiejętność przyswajania wiedzy oraz jej prezentowania.

Przedmiot powiązany jest z Literaturą muzyczną, w związku z tym niezbędne jest uczęszczanie na zajęcia z tego przedmiotu.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Samodzielna lektura książek o muzyce oraz aktywne słuchanie muzyki na koncertach, w radio i z płyt.

bibliografia podstawowa
 1. J. M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, t. 1 i 2, Kraków, 1989, 1990
 2. D. Gwizdalanka, Historia muzyki, t 1-3, Kraków 2005, 2006, 2009
 3. D. Kowalska, ABC historii muzyki, Kraków 2001
 4. J. M. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki polskiej, t.1 i 2, Kraków 1995, 1996
 5. D. Szlagowska, Kultura muzyczna antyku, Gdańsk 19963
 6. M. Wozaczyńska, Muzyka średniowiecza, Gdańsk
 7. M. Wozaczyńska, Muzyka renesansu, Gdańsk 1996
 8. D. Szlagowska, Muzyka baroku, Gdańsk 1999
 9. A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, Kraków 1983
 10. A. Jarzębska, Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX
  wieku, Wrocław 2004
 11. Z. Helman, Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 1985
 12. Z. Skowron, Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX
  wieku, Warszawa 1989
 13. Hasła osobowe z Encyklopedii Muzycznej PWM, red. E. Dziębowska
bibliografia uzupełniająca

Literatura uzupełniająca (zwykle obcojęzyczna) jest podawana w trakcie
wykładów

efekty kształcenia - wiedza

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii muzyki
K_W07 posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów, zwłaszcza form instrumentalnych i wokalnych okresu renesansu, baroku
K_W09 orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, zarówno w aspekcie historii muzyki klasycznej i jej kontekstu pedagogicznego, jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to także internetu i e-learningu)
K_W10 posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych w historii muzyki
K_W11 rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania, w oparciu o podstawy teorii muzyki rozpoznaje procesy dotyczące dzieła muzycznego
K_W12 posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych

efekty kształcenia - umiejętności

K_U20 posiada umiejętność ustnej i pisemnej wypowiedzi na tematy związane z historią muzyki

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

K_K04 umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób
K_K13 umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu historii muzyki

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.002.0wykładkolokwiummgr Paulina Olczak, 4/2901/8198
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wiadomości wstępne
– kultura, sztuka, muzyka, nauka, historia, źródła do historii muzyki

2. Kultury muzyczne antyku

– cechy wspólne

– dziedzictwo antyku w europejskiej muzyce średniowiecza.

– znaczenie teorii muzyki w rozwoju muzyki europejskiej

3. Średniowiecze

– monodia liturgiczna i nieliturgiczna,

– powstanie i rozwój polifonii,

– powstanie i rozwój notacji muzycznej oraz systemu menzuralnego

– system muzyczny i tonalność

 

 

Celem zajęć jest osiągnięcie znajomości podstawowych faktów z dziejów muzyki w omawianym okresie.

metody dydaktyczne

wykład

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie testów sprawdzających i zdanie kolokwium zaliczającego

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
215.002.0wykładkolokwiummgr Paulina Olczak, 4/2901/8221
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Renesans

– tendencje humanistyczne w muzyce polifonicznej,

– początki muzyki instrumentalnej

2. Barok

– rozmaitość stylistyczna,

– formy wokalne,

– formy instrumentalne

 

Celem zajęć jest osiągnięcie znajomości podstawowych faktów z dziejów muzyki w omawianym okresie.

metody dydaktyczne

wykład

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie testów sprawdzających i zdanie kolokwium zaliczającego

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
315.002.0wykładkolokwiummgr Julia Leszczyńska, 4/2901/8244
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Style szkół przedklasycznych

2-3. Hochklassik - twórczość Haydna, Mozarta, Beethovena

4. Klasyczna twórczość innych kompozytorów

5. Styl romantyczny. Muzyka w krajach niemieckojęzycznych przed Wagnerem

6. Włoska alternatywa. Romantyzm we Francji

7. Od stylu brillant Chopina do romantycznej symfonii Dobrzyńskiego

8. Liszt i Wagner - programowość i arystotelesowski dramat. Verdi

9. Style narodowe od Glinki do Griega

10. Wiedeń muzyczny pod koniec XIX wieku

11. Późnoromantyczna muzyka we Francji, Wielkiej Brytanii i Ameryce

12. Od Halki Moniuszki do Manru Paderewskiego

13. Powtórzenie materiału

14-15. Zaliczanie materiału

Na wykładach student zdobywa wiedzę na temat muzyki Zachodu w okresie od połowy XVIII wieku do początku XX wieku. Wiedza czysto muzyczna, dotycząca istoty stylów muzycznych (głównie klasycznego i romantycznego), ich odchyleń w postaci konkretnych idiomów kompozytorskich i najwybitniejszych przejawów w konkretnych dziełach, jest powiązana z zagadnieniami historycznymi, kulturowymi, ideologią epoki oraz twórczością w zakresie innych sztuk. Ogólna orientacja w tak ujętej historii muzyki ma dać studentowi podstawę do własnych przemyśleń i poszukiwań atrakcyjnych dla niego zagadnień.

metody dydaktyczne

Podstawą kursów są wykłady oparte na najnowszej literaturze muzykologicznej, tak polskiej, jak i światowej. Celem autorki jest, aby studenci zdobywali nie tylko wiedzę na temat muzyki w kontekście kultury, ale także wiedzę na temat prowadzonych aktualnie badań i sposobów interpretacji. Wykłady są uzupełniane zdjęciami, fragmentami partytur, tłumaczeniami obcojęzycznych tekstów w utworach wokalnych, dyskusjami i dygresjami, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie treści programowych.  Wykładowczyni jest otwarta na doświadczenia studentów i zachęca ich do krótkich własnych wypowiedzi ad hoc, czy też przygotowanych na podstawie źródeł.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywna ocena z pisemnego sprawdzianu. Na sprawdzianie pojawiają się pytania ogólne i szczegółowe. Ogólne sprawdzają umiejętność kojarzenia muzycznych procesów, wydarzeń i przejawów artyzmu ze zjawiskami historycznymi i kulturowymi; szczegółowe sprawdzają wiedzę z zakresu działalności i twórczości poszczególnych kompozytorów, ale także z zakresu charakterystycznych dla epoki przejawów życia muzycznego. Każda odpowiedź jest punktowana w zależności od stopnia trudności pytania, a suma zdobytych punktów zostaje przełożona na ocenę.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.002.0wykładkolokwiummgr Julia Leszczyńska, 4/2901/8268
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Modernizm 1890-1910

2. Ekspresjonistyczna moderna w Europie i Ameryce

3-4. Klasycystyczna moderna. Kierunek neotonalny

5. Klasycystyczna moderna. Kierunek dodekafoniczny

6. Muzyka środka

7-8. Moderna po II wojnie światowej

9. Minimalizm

10-11. Postmodernizm.

12. Spektralizm

13. Powtórzenie materiału

14-15. Zaliczanie materiału

Ostatni kurs historii muzyki przygotowuje studenta do orientowania się w zakresie muzyki od początku XX wieku do dziś. Ponieważ wykładowczyni korzysta z najnowszych prac w różnych językach, tych samych, które obowiązują w innych ośrodkach różnych krajów Europy i Ameryki, student może mieć poczucie, że otrzymał aktualne światowe wyniki badań historyczno-muzycznych. Po tym kursie student powinien znać główne modernistyczne i postmodernistyczne tendencje kompozytorskie, uwarunkowane wydarzeniami historycznymi i zmianami cywilizacyjnymi, powinien też swobodnie mówić o najwybitniejszych utworach muzycznych tego czasu, wiążąc ich strukturę i wymowę z okolicznościami zewnętrznymi - pozamuzycznymi.

 

metody dydaktyczne

Podstawą kursów są wykłady oparte na najnowszej światowej literaturze muzykologicznej, w tym na stale uaktualnianych hasłach encyklopedii New Grove online oraz na książkach, które na nowo ukazują muzykę XX wieku, a nawet proponują nowe spojrzenie na modernizm, np. Bach's circle, Mozart's arrow. K. Bergera. Wykłady są uzupełniane zdjęciami, fragmentami partytur, tłumaczeniami obcojęzycznych tekstów w utworach wokalnych, dyskusjami i dygresjami, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie treści programowych.  Wykładowczyni jest otwarta na doświadczenia studentów i zachęca ich do krótkich własnych wypowiedzi ad hoc, czy też przygotowanych na podstawie źródeł.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywna ocena z pisemnego sprawdzianu. Na sprawdzianie pojawiają się pytania ogólne i szczegółowe. Ogólne sprawdzają umiejętność kojarzenia muzycznych procesów, wydarzeń i przejawów artyzmu ze zjawiskami historycznymi i kulturowymi; szczegółowe sprawdzają wiedzę z zakresu działalności i twórczości poszczególnych kompozytorów, ale także z zakresu charakterystycznych dla epoki przejawów życia muzycznego. Każda odpowiedź jest punktowana w zależności od stopnia trudności pytania, a suma zdobytych punktów zostaje przełożona na ocenę.

wykonanie: www.ansta.pl