Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Fortepian klasyczny

symboljezyk
4/2900
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Wypracowanie u studentów rzetelnych podstaw właściwego i samodzielnego zrozumienia sposobów pracy nad utworem, prowadzących do opanowania problemów muzycznych i technicznych. Opanowanie gry na instrumencie w stopniu pozwalającym na swobodne wykorzystanie jego możliwości i przydatności w przyszłej pracy pedagogicznej i artystycznej. Rozwijanie warsztatu pianistycznego, pamięci odtwórczej i wyobraźni muzycznej. Rozwijanie wrażliwości na środki wyrazu muzycznego. Kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy nad opracowaniem interpretacyjnym poszczególnych utworów z literatury fortepianowej, z ukazaniem ich stylu i formy.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

indywidualnie dostosowane do umiejętności i stopnia zaawansowania studenta

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

improwizacja, czytanie a'vista, transponowanie, akompaniament

bibliografia podstawowa

Literatura fortepianowa obejmująca możliwie szeroki zakres stylów i technik pianistycznych od Baroku do współczesności.

Do podstawowego kanonu stylistycznego można zaliczyć:

Formy barokowe:

J.S. Bach - inwencje dwu i trzygłosowe, preludia i fugi, suity i partity

Formy klasyczne:

J. Haydn, W.A. Mozart, L.van Beethoven - sonaty, wariacje, ronda

Utwory romantyczne takich kompozytorów jak F. Schubert, R. Schumann, P. Czajkowski,  F. Chopin, E. Grieg, F. Liszt,

Utwory współczesne takich kompozytorów jak: B. Bartok, S. Prokofiew, D. Szostakowicz, D. Kabalewski, A. Chaczaturian, B. Martinu, T. Szeligowski, R. Statkowski, A. Tansman

 

Zbiory etiud takich kompozytorów jak: C. Czerny, H. Berens, S. Heller, M. Clementi, J.B. Cramer, A. Loschhorn

 

Wymienione wyżej pozycje stanowią jedynie uogólniony zarys możliwej do zaproponowania literatury fortepianowej.

bibliografia uzupełniająca

dostosowana do indywidualnych potrzeb i stopnia zaawansowania studenta - gamy, utwory na 4 ręce,  ćwiczenia techniczne - wprawki

 

Literatura dotycząca problematyki fortapianowej:


W. Chmielowska - Z zagadnień nauczania gry na fortepianie
S. Bruhn - Przewodnik interpretacji pianistycznej
G. Sandor - O grze na fortepianie
H. Neuhaus - Sztuka pianistyczna
A. Foldes - ABC pianisty
M. Niemira - Jak zdobyć i utrzymać technikę pianistyczną

efekty kształcenia - wiedza

Posiada ogólną znajomość literatury fortepianowej z odpowiednim odniesieniem do epok i okresów stylistycznych.
Posiada znajomość elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy formalnej utworów z zakresu klasycznej literatury fortepianowej.
Rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania - w oparciu o teoretyczne wiadomości z zakresu historii muzyki, form, harmonii itp., dostrzega i rozpoznaje sposób organizacji materiału oraz muzyczne procesy zachodzące w utworach literatury fortepianowej.
Posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych w zakresie literatury fortepianowej od baroku do współczesności.

efekty kształcenia - umiejętności

Dysponuje umiejętnościami warsztatowymi potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych - posiada odpowiedni zasób umiejętności technicznych, pozwalający swobodnie zaprezentować treść muzyczną utworu fortepianowego.
Jest świadomy sposobów wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej - posiada odpowiednio ukształtowaną wrażliwość na zjawisko estetyki brzmieniowej i odpowiednio dobiera środki wykonawcze w kontekście danej stylistyki i formy.
Posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, ze zwróceniem uwagi na zawarte w utworze idee oraz formę - właściwie interpretuje materiał nutowy wraz z zapisanymi przez kompozytora określeniami.
Posiada podstawowe umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego a'vista, biegłego i pełnego przekazania głównych elementów materiału muzycznego, ze zwróceniem uwagi na zawarte w utworze idee oraz formę całości.
Poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia własnego warsztatu technicznego - potrafi rozwijać poczucie swobody technicznej w grze na fortepianie.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań artystycznych - na podstawie obserwacji własnej pracy, umie ocenić walory estetyczne wykonawstwa muzycznego.
Realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji - wykorzystuje umiejętność gry na fortepianie jako wszechstronne uzupełnienie i pomoc w rozmaitych przedsięwzięciach i projektach kulturalnych, edukacyjnych itp.

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.003.0ćwiczeniazaliczeniemgr Piotr Ejsmont, mgr Halina Kordalska, mgr Monika Kułakowska, mgr Ilona Lwowska-Borkowska, mgr Barbara Miodowska-Chróściewicz, mgr Małgorzata Nanowska, dr hab. Paweł Rydel, prof. AM, mgr Ewa Rytel, mgr Monika Siedlewicz, mgr Joanna Trzeciak, prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt, mgr Iwona Zaczkowska, 4/2900/8197
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

3 utwory zróżnicowane stylistycznie w tym jeden o charakterze technicznym (etiuda lub utwór zawierający konkretne elementy  techniki pianistycznej do zrealizowania).

metody dydaktyczne

Praca nad interpretacją stylistyczną wybranego repertuaru pianistycznego, z uwzględnieniem problemów technicznych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia jest systematyczna praca studenta w ciągu semestru. Składowymi oceny są:

- realizacja zadań wykonawczych postawionych przez pedagoga

- artystyczne zaprezentowanie przygotowanych utworów

 

Z całości przygotowanego do zaliczenia programu dwa utwory należy wykonać z pamięci.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
215.003.0ćwiczeniakolokwium w czasie sesjimgr Piotr Ejsmont, mgr Halina Kordalska, mgr Monika Kułakowska, mgr Ilona Lwowska-Borkowska, mgr Barbara Miodowska-Chróściewicz, mgr Małgorzata Nanowska, dr hab. Paweł Rydel, prof. AM, mgr Ewa Rytel, mgr Monika Siedlewicz, mgr Joanna Trzeciak, prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt, mgr Iwona Zaczkowska, 4/2900/8219
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

3 utwory zróżnicowane stylistycznie w tym forma klasyczna oraz utwór o charakterze technicznym (etiuda lub utwór zawierający konkretne elementy  techniki pianistycznej do zrealizowania).

metody dydaktyczne

Praca nad interpretacją stylistyczną wybranego repertuaru pianistycznego, z uwzględnieniem problemów technicznych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia jest systematyczna praca studenta w ciągu semestru. Składowymi oceny są:

- realizacja zadań wykonawczych postawionych przez pedagoga

- artystyczne zaprezentowanie przygotowanych utworów

 

Całość przygotowanego na zaliczenie programu należy wykonać z pamięci.

Gamy należy zaliczyć przed sesją.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
315.003.0ćwiczeniakolokwium w czasie sesjimgr Piotr Ejsmont, mgr Halina Kordalska, mgr Monika Kułakowska, mgr Ilona Lwowska-Borkowska, mgr Barbara Miodowska-Chróściewicz, mgr Małgorzata Nanowska, dr hab. Paweł Rydel, prof. AM, mgr Ewa Rytel, mgr Monika Siedlewicz, mgr Joanna Trzeciak, prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt, mgr Iwona Zaczkowska, 4/2900/8243
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

3 utwory zróżnicowane stylistycznie w tym forma polifoniczna oraz utwór o charakterze technicznym (etiuda lub utwór zawierający konkretne elementy  techniki pianistycznej do zrealizowania).

metody dydaktyczne

Praca nad interpretacją stylistyczną wybranego repertuaru pianistycznego, z uwzględnieniem problemów technicznych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia jest systematyczna praca studenta w ciągu semestru. Składowymi oceny są:

- realizacja zadań wykonawczych postawionych przez pedagoga

- artystyczne zaprezentowanie przygotowanych utworów

 

Całość przygotowanego na zaliczenie programu należy wykonać z pamięci.

Gamy należy zaliczyć przed sesją.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.003.0ćwiczeniazaliczeniemgr Piotr Ejsmont, mgr Halina Kordalska, mgr Monika Kułakowska, mgr Ilona Lwowska-Borkowska, mgr Barbara Miodowska-Chróściewicz, mgr Małgorzata Nanowska, dr hab. Paweł Rydel, prof. AM, mgr Ewa Rytel, mgr Monika Siedlewicz, mgr Joanna Trzeciak, prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt, mgr Iwona Zaczkowska, 4/2900/8267
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

3 utwory zróżnicowane stylistycznie w tym jeden o charakterze technicznym (etiuda lub utwór zawierający konkretne elementy  techniki pianistycznej do zrealizowania).

metody dydaktyczne

Praca nad interpretacją stylistyczną wybranego repertuaru pianistycznego, z uwzględnieniem problemów technicznych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia jest systematyczna praca studenta w ciągu semestru. Składowymi oceny są:

- realizacja zadań wykonawczych postawionych przez pedagoga

- artystyczne zaprezentowanie przygotowanych utworów

 

Oprócz formy klasycznej całość przygotowanego na zaliczenie programu należy wykonać z pamięci.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.003.0ćwiczeniazaliczeniemgr Piotr Ejsmont, mgr Halina Kordalska, mgr Monika Kułakowska, mgr Ilona Lwowska-Borkowska, mgr Barbara Miodowska-Chróściewicz, mgr Małgorzata Nanowska, dr hab. Paweł Rydel, prof. AM, mgr Ewa Rytel, mgr Monika Siedlewicz, mgr Joanna Trzeciak, prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt, mgr Iwona Zaczkowska, 4/2900/8292
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

3 utwory zróżnicowane stylistycznie w tym jeden o charakterze technicznym (etiuda lub utwór zawierający konkretne elementy  techniki pianistycznej do zrealizowania).

metody dydaktyczne

Praca nad interpretacją stylistyczną wybranego repertuaru pianistycznego, z uwzględnieniem problemów technicznych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia jest systematyczna praca studenta w ciągu semestru. Składowymi oceny są:

- realizacja zadań wykonawczych postawionych przez pedagoga

- artystyczne zaprezentowanie przygotowanych utworów

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
615.003.0ćwiczeniaegzaminmgr Piotr Ejsmont, mgr Halina Kordalska, mgr Monika Kułakowska, mgr Ilona Lwowska-Borkowska, mgr Barbara Miodowska-Chróściewicz, mgr Małgorzata Nanowska, dr hab. Paweł Rydel, prof. AM, mgr Ewa Rytel, mgr Monika Siedlewicz, mgr Joanna Trzeciak, prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt, mgr Iwona Zaczkowska, 4/2900/8312
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

3 utwory zróżnicowane stylistycznie wybrane pod kątem indywidualnych predyspozycji i zainteresowań studenta.

metody dydaktyczne

Praca nad interpretacją stylistyczną wybranego repertuaru pianistycznego, z uwzględnieniem problemów technicznych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia jest systematyczna praca studenta w ciągu semestru. Składowymi oceny są:

- realizacja zadań wykonawczych postawionych przez pedagoga

- artystyczne zaprezentowanie przygotowanych utworów

 

Całość przygotowanego na zaliczenie programu należy wykonać z pamięci.

wykonanie: www.ansta.pl