Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Emisja głosu

symboljezyk
4/2896
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Cele nauczania zmierzają w kierunku: - przygotowania studenta do prawidłowego posługiwania się głosem w śpiewie i mowie, - zapoznania studentów z problematyką głosu śpiewaczego i techniki wokalnej oraz zasadami ortofonii, - wykształcenia umiejętności metodycznego nauczania emisji głosu w pracy w szkołach na lekcjach śpiewu i muzyki, w pracy z zespołami chóralnymi o różnych składach.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Wymagania wstępne:

 • Brak przeciwskazań foniatrycznych do pracy głosem
 • Brak wad wymowy (ew. nieznaczne wady wymowy możliwe do skorygowania w trakcie kursu)

Wymagania dodatkowe:

 • Podstawowe predyspozycje wokalne
 • Poprawna intonacja głosu
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Uczestnictwo w zajęciach  wokalnych - zespoły wokalne, chór, kształcenie słuchu.

Aktywne uczestnictwo w próbach i koncertach.

bibliografia podstawowa

WYKAZ REPERTUARU PODSTAWOWEGO

 1. T. Mayzner - Rok w piosence
 2. M. Kaczurbina, L. Miklaszewski - "Płynie rzeczka płynie"
 3. M. Kaczurbina, L. Miklaszewski - "Wlazł kotek..."
 4. M. Kaczurbina, L. Miklaszewski - Wędrówka z piosenką
 5. T. Kassatti - Muzyczy zwierzyniec
 6. W. Lutosławski - Piosenka o złotym listku
 7. W. Lutosławski - Majowa nocka
 8. W. Lutorsławski - Pióreczko, Muszalka, Wianki, Wróbelek, Srebrna szybka
 9. W. Lutosławski - Bajka iskierki
 10. W. Lutosławski - Piosenki dziecinne
 11. R. Twardowski, E. Pałłasz, A. Hundziak - Piosenki dla Agatki
 12. B. Konowalski - Dwie pieśni dziecinne
 13. E. Pałłasz - Malowany latawiec
 14. E. Pałłasz - Śliwki, gruszki, jabłka
 15. J. Szaja-Lewandowska - Gramy w zielone
 16. T. Baird - 5 Piosenek dla dzieci
 17. A. Bloch - Piosenki dla dzieci
 18. I. Pfeiffer - Przedszkolaki śpiewają
 19. W. Sołtysik - Kanony - Antologia
 20. Z. Noskowski - Pory roku
 21. N. Vaccai - Praktyczna metoda włoskiego śpiewu
 22. G. Concone - 50 ćwiczeń

 

WYKAZ REPERTUARU PODSTAWOWEGO (wprowadzenie do wielogłosowości):

 1. S.Wiechowicz - Antologia muzyki renesansu
 2. J. Wasowski - Piosenki dziecięce
 3. W. Sołtysik - Kanony - antologia
 4. W. Sołtysik - Przysłowia w kanonach
 5. L. Laprus - 16 kanonów nie kończących się
 6. W.A. Mozart - Kanony
 7. J. Haydn - Kanony
 8. F. Jöde - Der Kanon
 9. H. Jaskulsky - Das Kanonbuch
 10. A. Koszewski - Zaklęcia
 11. A. Koszewski - Barwy tęczy
 12. J. Lasocki - Z pieśnią
 13. Z. Noskowski - Pory roku

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA:

 1. Górski Henryk: Zbiór ćwiczeń z emisji głosu, Poznań 2001.
 2. Łukaszewski Leon: Pielęgnacja, kształcenie i rozwijanie głosu dziecka, Warszawa 2009.
 3. Martienssen-Lohmann Fr.: Kształcenie głosu śpiewaka, Kraków 1953.
 4. Oddychanie w śpiewie i grze na instrumentach dętych. Prace specjalne 22, Gdańsk 1980.
 5. Sobierajska Halina: Uczymy się śpiewać, Wa-wa 1986.
 6. Tarasiewicz Bogumiła: Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2005.
 7. Wojtyński Czesław: Emisja głosu, Wa-wa 1977.
 8. Zielińska Halina: Emisja głosu, Lublin 2001.

 

bibliografia uzupełniająca
 1. Klajman Stanisław: Higiena głosu, Gdańsk 1990.
 2. Pawłowski Zygmunt: Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego, Kraków 2005
 3. Mitrinowicz-Modrzejewska A.: Akustyka psychofizjologiczna w medycynie, Wa-wa 1974.
 4. Pruszewicz A. (red.): Foniatria kliniczna, Wa-wa 1992

 

efekty kształcenia - wiedza

student posiada wiedzę związaną z funkcjonowaniem aparatu głosowego i oddechowego
student zna wzorcową literaturę wokalną dotyczącą problematyki emisji głosu, w tym szczególnie literaturę pieni szkolnej i chóralnej zgodnie z realizowaną specjlnością
zna specyfikę zapisu partii wokalnej (śpiew sylabiczny, melizmatyczny, ozdobniki)
student zna prawidowości zachwania higieny głosu w mowie i śpiewie

efekty kształcenia - umiejętności

student potrafi określić rodzaj głosu u siebie
student potrafi skutecznie przeprowdzić rozgrzewkę wokalną w oparciu o prawidłową pracę narządów biorących udział w fonacji
student potrafi rozczytać materiał nutowy prawidłowo pod wzgledem elementów melodyki, rytmiki i artykulacji
student potrafi, po przygotowaniu realizowanego utworu, przeprowadzić własną, przemyślaną koncepcję artystyczną
student potrafi świadommie kontrolować właściwy kierunek rozwoju swego głosu w oparciu o opracowywane utwory a także ćwiczenia rozwiązujące określone prolemy wykonwcze
student potrafi przygotować i zaprezetnować publiczny koncert w oparciu opracowany repertuar wokalny

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

student zna wagę właściwego posługiwania sie głosem w mowie i śpiewie jako główej dyspocyzji społecznej w komunikowaniu się z otoczenim
student ocenia, analizuje i rozwiązuje problemy występujące na polu emisji głosu, szczególnie w odniesieniu do profilaktyki narządów mowy i słuchu
student wypracowuje własną wizję/misję pracy jako świadomy nauczyciel odpowiedzialny za propagowanie kultury słowa w mowie i róznych formach artystycznych

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.002.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, dr hab. Liliana Górska, dr Teresa Pabjańczyk, 4/2896/8193
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- postawa śpiewacza, odczucie aktywności ciała i pól czuciowych w kształtowaniu dźwięków wokalnych, - oddychanie dynamiczne, appoggio, - formowanie dźwięku, wysoka pozycja głosu, - układ języka, warg, żuchwy, krtani, - rezonans, wyrównanie rejestrów głosowych, - wyrównanie brzmienia samogłosek w śpiewie, - artykulacja spółgłosek.

metody dydaktyczne
 1. Ćwiczenia, prezentacja, konwersatorium, koncert
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie na ocenę przez pedagoga na podstawie frekwencji  oraz stopnia realizacji treści programowych.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
215.002.0ćwiczeniakolokwium w czasie sesjiprof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, dr hab. Liliana Górska, dr Teresa Pabjańczyk, 4/2896/8217
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- postawa śpiewacza, odczucie aktywności ciała i pól czuciowych w kształtowaniu dźwięków wokalnych, - oddychanie dynamiczne, appoggio, - formowanie dźwięku, wysoka pozycja głosu, - układ języka, warg, żuchwy, krtani, - rezonans, wyrównanie rejestrów głosowych, - wyrównanie brzmienia samogłosek w śpiewie, - artykulacja spółgłosek.

metody dydaktyczne

Ćwiczenia, prezentacja, konwersatorium, koncert

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • Ćwiczenie wokalne N. Vaccai'a lub G. Concone'a
 • 5 piosenek szkolnych wykonanych a cappella
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
315.002.0ćwiczeniakolokwium w czasie sesjiprof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, dr hab. Liliana Górska, dr Teresa Pabjańczyk, 4/2896/8241
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- technika śpiewu legato, staccato - miękki atak dźwięku, - praca nad koordynacją czynności mięśni oddechowych, - świadoma kontrola podparcia oddechowego, - praca nad dykcją i artykulacją, - utrwalanie nawyków prawidłowej emisji głosu, - interpretacja piosenek szkolnych, kanonów, pieśni artystycznej, partii głosowych utworu chóralnego, - kształtowanie wrażliwości na jakość brzmienia głosu oraz świadomości różnorodnej barwy głosu, - higiena głosu: problematyka patologii głosu, - charakterystyka schorzeń głosu, wysiłek głosowy jako przyczyna powstawania schorzeń zawodowych.

metody dydaktyczne

Ćwiczenia, prezentacja, konwersatorium, koncert

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • Ćwiczenie wokalne N. Vaccai'a lub G. Concone'a
 • 10 piosenek ludowych wykonanych a cappella
 • Kanon wykonany zespołowo

 

 

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.002.0ćwiczeniakolokwium w czasie sesjiprof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, dr hab. Liliana Górska, dr Teresa Pabjańczyk, 4/2896/8266
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- technika śpiewu legato, staccato - miękki atak dźwięku, - praca nad koordynacją czynności mięśni oddechowych, - świadoma kontrola podparcia oddechowego, - praca nad dykcją i artykulacją, - utrwalanie nawyków prawidłowej emisji głosu, - interpretacja piosenek szkolnych, kanonów, pieśni artystycznej, partii głosowych utworu chóralnego, - kształtowanie wrażliwości na jakość brzmienia głosu oraz świadomości różnorodnej barwy głosu, - higiena głosu: problematyka patologii głosu, - charakterystyka schorzeń głosu, wysiłek głosowy jako przyczyna powstawania schorzeń zawodowych.

metody dydaktyczne

Ćwiczenia, prezentacja, konwersatorium, koncert

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • Pieśń na chór jednorodny o dowolnej tematyce - śpiewanie głosów
 • 5 kanonów o różnym stopniu trudności, w tym 1 wykonany zespołowo
 • Ćwiczenie wokalne
wykonanie: www.ansta.pl