Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Dyrygentura I

symboljezyk
4/2895
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

1. Opanowanie techniki dyrygowania w potrzebnym zakresie. 2. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze organizatora i dyrygenta zespołów muzycznych. 3. Zdobycie umiejętności analizy partytur potrzebnej do samodzielnego rozwiązania problemów techniczno-interpretacyjnych. 4. Poznanie i opracowanie dyrygenckie wybranych pozycji z literatury chóralnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej z uwzględnieniem różnych stylów, epok muzycznych i obsad wykonawczych. 5. Rozwijanie osobowości dyrygenckiej, kształcenie wrażliwości artystycznej.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Z przedmiotu "dyrygentura" po każdym semestrze przeprowadza sie przed komisją kolokwium. W skład komisji wchodzą pedagodzy przedmiotu, nie mniej niż trzy osoby. Przewodniczącym komisji jest Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej lub powołany przez Dziekana pedagog. Wymagania egzaminacyjne:1. Warunkiem przystąpienia do kolokwium (egzaminu) jest zaliczenie przewidzianego do realizacji programu w okresie semestru. 2. Utwory powinny być dyrygowane z pamięci. 3. Zdający powinien się wykazać: - umiejętnością śpiewania poszczególnych głosów z dyrygowanych partytur chóralnych - umiejętnością odtworzenia tych partytur na fortepianie - znajomością tekstu słownego, aparatu wykonawczego, znaków muzycznych i określeń w dyrygowanych utworach oraz biografii i twórczości autorów kompozycji. 4 Kolokwium i egzamin podlegają ocenie z punktacją.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

czytanie partytur

bibliografia podstawowa

ROK I - "Nasze pieśni" zbiory 1, 2 i 3 - Lasocki J., "Z pieśnią" cz. I - Pfeiffer I., "Pieśni naszej ziemi" z. 2 - Moniuszko S., "Pieśni wybrane" - Koszewski A. "Kołysanka" - Bukowiecki W., "Pieśni kaszubskie" - Jasiński M., "Miniatura jesienna" - Twardowski R., "Tryptyk polski" - Szczyrba L., "Trzy pieśni ludowe ze Śląska ROK II - Lasocki J. "Z pieśnią" z. II - Pfeiffer I., "Bajki dla dorosłych", "Bajki do słów Jana Brzechwy na chór męski" - Maszyński P., "Pieśni wybrane na chór męski" - Lachman W., "Pieśni wybrane na chór męski" - Laprus L., "Pieśni romantyczne na chór żeński" - Twardowski R., "Miniatury chóralne", "Pieśni o wiośnie na chór żeński" - Koszewski A., "Suita lubuska" na chór żeński - Bruckner A., "Locus iste" - Malawski A., "Mała suita chóralna" - Wiechowicz S., "10 Pieśni śląskich" - Prosnak K.M., "Morze" - Baird T., "Dwie pieśni" - Wiechowicz S., "Antologia muzyki renesansu" - Wacław z Szmotuł "Już się zmierzcha" - "Ego sum pastor bonus" - Anonim "Oczy me miłe"

bibliografia uzupełniająca

nie dotyczy

efekty kształcenia - wiedza

zna zarys historii dyrygowania
zna rodzaje chórów, zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych
posiada wiedzę nt postawy przy dyrygowaniu, funkcji rąk i ich układu
posiada wiedzę na temat styli muzycznych wykonywanych utworów
poznaje literaturę muzyczną na różne składy chóralne
zna specyfikę ustawienia na scenie zespołów chóralnych
rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami dyrygowania
w oparciu o podstawy teorii muzyki rozpoznaje procesy dotyczące dzieła muzycznego

efekty kształcenia - umiejętności

zna schematy metrum ruchowego na 2,3,4 i 6 w taktach prostych i złożonych
umie odpowiednio zastosować ruch przygotowawczy
umie rozpoczynanać utwór na pełnych i niepełnych częściach taktu
umie taktować i dyrygować zmiennymi układami rytmicznymi
umie dyrygować zmiennymi tempami, dynamiką i artykulacją
potrafi zrealizować fermaty — przejściowe i końcowe
potrafi pokazać akcenty i synkopy
potrafi świadomie wykorzystywać swą intuicję, emocjonalność i wyobraźnię w zakresie ekspresji artystycznej
posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

posiada kompetencje w zakresie odpowiedniej komunikacji werbalnej niezbędnej do pełnienia funkcji dyrygenta
jest przygotowany do pracy w charakterze organizatora i dyrygenta zespołów muzycznych
wykazuje kreatywność w realizacji własnych koncepcji wykonywanego utworu
wykazuje kreatywność w doborze odpowiedniego repertuaru dostosowanego do konkretnego aparatu wykonawczego
realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, mając na uwadze oddziaływanie edukacyjne
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki, pedagogiki i psychologii

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.003.0wykładkolokwium w czasie sesjidr hab. Sławomir Bronk, prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Karol Kisiel, dr hab. Michał Kozorys, dr hab. Małgorzata Kuchtyk, dr Błażej Połom, prof. dr hab. Marek Rocławski, dr Beata Śnieg, prof. dr hab. Marcin Tomczak, dr hab. Anna Wilczewska, dr hab. Beata Wróblewska, 4/2895/8192
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wiadomości wstępne: - cel i zakres nauczania - zarys historii dyrygowania - znaczenie zespołów muzycznych w edukacji i rozpowszechnainiu kultury muzycznej - rodzaje chórów, zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych ze szczególnym uwzględnieniem zespołów szkolnych 2. Teoretyczne i praktyczne zdobywanie wiedzy z podstawowymi elementami techniki dyrygowania: - postawa przy dyrygowaniu - funkcje rąk i ich układ - schematy metrum ruchowego na 2,3,4 i 6 w taktach prostych i złożonych - rola ruchu przygotowawczego - rozpoczynanie na pełnych i niepełnych częściach taktu - taktowanie i dyrygowanie zmiennych układów rytmicznych - dyrygowanie zmian temp, dynamiki i artykulacji - fermaty - przejściowe i końcowe - akcenty i synkopy 3. Utrwalanie głównych zasad dyrygowania w procesie przygotowań do prowadzenia utworów chóralnych o niewielkim stopniu trudności dwu, trzy i czterogłosowych na zespoły jednorodne i mieszane. 4. Metody przyswojenia pamięciowego utworów: - słuchowa - analityczna - wzrokowa - łączenie metod

metody dydaktyczne

wykład

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Dwa utwory chóralne 2-4 głosowe na chór jednorodny lub mieszany o zróżnicowanym metrum 2,3 lub 4-miarowym. UWAGI Kolokwium przed komisją. W skład komisji wchodzą pedagodzy przedmiotu, jednak nie mniej niż trzy osoby. Przewodniczącym komisji jest Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej lub powołany przez Dziekana pedagog. 1. Warunkiem przystąpienia do kolokwium (egzaminu) jest zaliczenie przewidzianego do realizacji programu w okresie semestru. 2. Utwory powinny być dyrygowane z pamięci. 3. Zdający powinien się wykazać: a) umiejętnością śpiewania poszczególnych głosów z dyrygowanych partytur chóralnych b) umiejętnością odtworzenia tych partytur na fortepianie c) znajomością tekstu słownego, aparatu wykonawczego, znaków muzycznych i określeń w dyrygowanych utworach oraz biografii i twórczości autorów kompozycji 4. Kolokwium i egzamin podlegają ocenie z punktacją.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
215.004.0wykładkolokwium w czasie sesjidr hab. Sławomir Bronk, prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Karol Kisiel, dr hab. Michał Kozorys, dr Błażej Połom, prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Marcin Tomczak, dr hab. Anna Wilczewska, dr hab. Beata Wróblewska, 4/2895/8216
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wiadomości wstępne: - cel i zakres nauczania - zarys historii dyrygowania - znaczenie zespołów muzycznych w edukacji i rozpowszechnainiu kultury muzycznej - rodzaje chórów, zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych ze szczególnym uwzględnieniem zespołów szkolnych 2. Teoretyczne i praktyczne zdobywanie wiedzy z podstawowymi elementami techniki dyrygowania: - postawa przy dyrygowaniu - funkcje rąk i ich układ - schematy metrum ruchowego na 2,3,4 i 6 w taktach prostych i złożonych - rola ruchu przygotowawczego - rozpoczynanie na pełnych i niepełnych częściach taktu - taktowanie i dyrygowanie zmiennych układów rytmicznych - dyrygowanie zmian temp, dynamiki i artykulacji - fermaty - przejściowe i końcowe - akcenty i synkopy 3. Utrwalanie głównych zasad dyrygowania w procesie przygotowań do prowadzenia utworów chóralnych o niewielkim stopniu trudności dwu, trzy i czterogłosowych na zespoły jednorodne i mieszane. 4. Metody przyswojenia pamięciowego utworów: - słuchowa - analityczna - wzrokowa - łączenie metod

metody dydaktyczne

wykład

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Trzy utwory chóralne 3-4 głosowe, w tym jeden w metrum 6-miarowym. UWAGI Kolokwium przed komisją. W skład komisji wchodzą pedagodzy przedmiotu, jednak nie mniej niż trzy osoby. Przewodniczącym komisji jest Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej lub powołany przez Dziekana pedagog. 1. Warunkiem przystąpienia do kolokwium (egzaminu) jest zaliczenie przewidzianego do realizacji programu w okresie semestru. 2. Utwory powinny być dyrygowane z pamięci. 3. Zdający powinien się wykazać: a) umiejętnością śpiewania poszczególnych głosów z dyrygowanych partytur chóralnych b) umiejętnością odtworzenia tych partytur na fortepianie c) znajomością tekstu słownego, aparatu wykonawczego, znaków muzycznych i określeń w dyrygowanych utworach oraz biografii i twórczości autorów kompozycji 4. Kolokwium i egzamin podlegają ocenie z punktacją.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
315.004.0wykładkolokwium w czasie sesjidr hab. Sławomir Bronk, prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Karol Kisiel, dr hab. Michał Kozorys, dr Błażej Połom, prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Marcin Tomczak, dr hab. Anna Wilczewska, dr hab. Beata Wróblewska, 4/2895/8240
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Poszerzenie wiadomości dotyczących techniki dyrygowania: a) schematy dyrygowania w metrum złożonym b) zasady prowadzenia utworów z występującym zmiennym metrum c) dyrygowanie "na raz" i alla breve, łączenie grup rytmicznych jednym gestem d) wykorzystanie jako elementów techniki dyrygenckiej: głowy, tułowia, oczu, ust i mimiki twarzy e) zróżnicowanie gestykulacji dyrygenckiej przy prowadzeniu różnego rodzaju zespołów chóralnych 2. Stylistyka wykonawcza i estetyka muzyki chóralnej renesansu.

metody dydaktyczne

wykład

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Część A: Trzy utwory chóralne a) jeden na chór żeński lub dziecięcy b) jeden z występującym zmiennym metrum c) jeden dowolny

Część B: Poprowadzenie 15-minutowej próby z chórem wydziałowym (chór żeński, chór męski, zespół wokalny dla praktyk studenckich). Praca nad odczytaniem i interpretacją nieznanego zespołowi utworu chóralnego.

UWAGI Kolokwium przed komisją. W skład komisji wchodzą pedagodzy przedmiotu, jednak nie mniej niż trzy osoby. Przewodniczącym komisji jest Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej lub powołany przez Dziekana pedagog. 1. Warunkiem przystąpienia do kolokwium (egzaminu) jest zaliczenie przewidzianego do realizacji programu w okresie semestru. 2. Utwory powinny być dyrygowane z pamięci. 3. Zdający powinien się wykazać: a) umiejętnością śpiewania poszczególnych głosów z dyrygowanych partytur chóralnych b) umiejętnością odtworzenia tych partytur na fortepianie c) znajomością tekstu słownego, aparatu wykonawczego, znaków muzycznych i określeń w dyrygowanych utworach oraz biografii i twórczości autorów kompozycji 4. Kolokwium i egzamin podlegają ocenie z punktacją.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.005.0wykładkolokwium w czasie sesjidr hab. Sławomir Bronk, prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Karol Kisiel, dr hab. Michał Kozorys, dr Błażej Połom, prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Marcin Tomczak, dr hab. Anna Wilczewska, dr hab. Beata Wróblewska, 4/2895/8265
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Poszerzenie wiadomości dotyczących techniki dyrygowania: a) schematy dyrygowania w metrum złożonym b) zasady prowadzenia utworów z występującym zmiennym metrum c) dyrygowanie "na raz" i alla breve, łączenie grup rytmicznych jednym gestem d) wykorzystanie jako elementów techniki dyrygenckiej: głowy, tułowia, oczu, ust i mimiki twarzy e) zróżnicowanie gestykulacji dyrygenckiej przy prowadzeniu różnego rodzaju zespołów chóralnych 2. Stylistyka wykonawcza i estetyka muzyki chóralnej renesansu.

metody dydaktyczne

wykład

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Cztery utwory chóralne a) jeden na chór męski b) jeden w całości lub części o fakturze polifonizującej c) dwa dowolne

UWAGI Kolokwium przed komisją. W skład komisji wchodzą pedagodzy przedmiotu, jednak nie mniej niż trzy osoby. Przewodniczącym komisji jest Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej lub powołany przez Dziekana pedagog. 1. Warunkiem przystąpienia do kolokwium (egzaminu) jest zaliczenie przewidzianego do realizacji programu w okresie semestru. 2. Utwory powinny być dyrygowane z pamięci. 3. Zdający powinien się wykazać: a) umiejętnością śpiewania poszczególnych głosów z dyrygowanych partytur chóralnych b) umiejętnością odtworzenia tych partytur na fortepianie c) znajomością tekstu słownego, aparatu wykonawczego, znaków muzycznych i określeń w dyrygowanych utworach oraz biografii i twórczości autorów kompozycji 4. Kolokwium i egzamin podlegają ocenie z punktacją.

wykonanie: www.ansta.pl