Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Czytanie partytur I

symboljezyk
4/2894
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

1. Sprawne odczytywanie i granie na fortepianie partytur chóralnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych. 2. Zdolność śpiewania poszczególnych głosów z partytur chóralnych, przy jednoczesnym uzupełnianiu pozostałych głosów na fortepianie. 3. Umiejętność bezgłośnego "słyszenia wewnętrznego" partytur. 4. Transponowanie partytur chóralnych. 5. Sporządzanie wyciągów fortepianowych z partytur chóralnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Przedmiot jest zaliczany po 1, 3 semestrze z oceną i punktacją przez prowadzącego pedagoga. Po 2, 4 i 5 semestrze obowiązuje kolokwium komisyjne. Pozycje repertuaru z materiału ćwiczeniowego należy dobierać stosownie do możliwości studenta związanych z jego stopniem zaawansowania w grze na fortepianie. Ilość i skala trudności realizowanych ćwiczeń powinna wzrastać proporcjonalnie w miarę nabywania przez studenta coraz większej sprawności pianistycznej.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

dyrygowanie, fortepian

bibliografia podstawowa

- Edward Bury -Technika czytania partytur, - Hanna Piliczowa — Nauka czytania partytur, - Iwan Połtawcew — Kurs czytania partytur chóralnych cz. I i II, - Egon Boelsche — Schule des Partiturspiels. - J. S. Bach - Chorały 4-głosowe - ćwiczenia w starych kluczach w opr. St. Wiechowicza.

bibliografia uzupełniająca

nie dotyczy

efekty kształcenia - wiedza

zna literaturę muzyczną na różne zespoły chóralne i wokalno-instrumentalne
zna rodzaje chórów, zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych
zna specyfikę zapisu głosów w partyturze chóralnej i instrumentalnej
posiada wiedzę z zakresu strojów instrumentów transponujących
posiada wiedzę nt wszystkich kluczy muzycznych
posiada wiedzę dotyczącą transponowania utworów chóralnych do różnych tonacji
zna specyfikę zapisu nutowego faktury fortepianowej

efekty kształcenia - umiejętności

potrafi odczytać i zagrać na fortepianie partytury na zespoły wokalne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne
posiada zdolność śpiewania poszczególnych głosów z partytury na zespoły wokalne, przy jednoczesnym uzupełnianiu pozostałych głosów na fortepianie
posiada umiejętność bezgłośnego "słyszenia wewnętrznego" partytur
potrafi transponować partytury
potrafi sporządzić wyciąg fortepianowy z partytur utworu chóralnego
potrafi odczytać i zagrać łatwiejsze utwory instrumentalne z wyodrębnieniem partii instrumentów smyczkowych, dętych drewnianych i blaszanych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów transponujących

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

potrafi analizować dostępne na rynku wydawnictwa muzyczne pod kątem przydatności dla określonego rodzaju zespołu
potrafi współpracować z innymi osobami w zakresie redagowania wydawnictw muzycznych
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki studiowanej specjalności
potrafi wykorzystać umiejętność sprawnego odczytywania partytur w pracy z zespołami chóralnymi i instrumentalnymi
potrafi dostosować partyturę do zespołu wykonawczego, z którym współpracuje

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
17.501.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Sławomir Bronk, prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Karol Kisiel, dr hab. Michał Kozorys, dr Błażej Połom, prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Marcin Tomczak, dr hab. Anna Wilczewska, dr hab. Beata Wróblewska, 4/2894/8191
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Czytanie partytur realizowanych w programie przedmiotu "dyrygentura". 2. Czytanie (również a vista) łatwiejszych partytur chóralnych w układzie 3 i 4 — głosowym na chóry jednorodne i mieszane. 3. Czytanie partytur utworów muzyki dawnej z kluczami C w połączeniu z kluczem F. 4. Śpiewanie poszczególnych głosów z partytur chóralnych z jednoczesnym graniem pozostałych głosów na fortepianie.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie z oceną i punktacją przez prowadzącego pedagoga.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
27.501.0ćwiczeniakolokwium w czasie sesjidr hab. Sławomir Bronk, prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Karol Kisiel, dr hab. Michał Kozorys, dr Błażej Połom, prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Marcin Tomczak, dr hab. Anna Wilczewska, dr hab. Beata Wróblewska, 4/2894/8215
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Czytanie partytur realizowanych w programie przedmiotu "dyrygentura". 2. Czytanie (również a vista) łatwiejszych partytur chóralnych w układzie 3 i 4 — głosowym na chóry jednorodne i mieszane. 3. Czytanie partytur utworów muzyki dawnej z kluczami C w połączeniu z kluczem F. 4. Śpiewanie poszczególnych głosów z partytur chóralnych z jednoczesnym graniem pozostałych głosów na fortepianie

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1. Zagranie z partytury nie zawartego w programie egzaminu z dyrygowania utworu chóralnego w układzie 4-głosowym, opracowanego w okresie I roku studiów następnie połączone ze śpiewaniem wybranego głosu. 2. Zagranie z partytury utworu muzyki dawnej w kluczach C i F w układzie 4-głosowym. 3. Odczytanie a vista wskazanego przez egzaminatora fragmentu utworu chóralnego.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
37.501.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Sławomir Bronk, prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Karol Kisiel, dr hab. Michał Kozorys, dr Błażej Połom, prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Marcin Tomczak, dr hab. Anna Wilczewska, dr hab. Beata Wróblewska, 4/2894/8238
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Czytanie partytur realizowanych w programie przedmiotu "dyrygentura". 2. Czytanie (również a vista) partytur chóralnych na różne rodzaje zespołów chóralnych a cappella. 3. Śpiewanie poszczególnych głosów z partytur chóralnych z dopełnieniem instrumentalnym pozostałych głosów. 4. Transponowanie utworów chóralnych w górę i w dół o sekundy wielką i małą. 5. Czytanie i granie łatwiejszych utworów instrumentalnych z wyodrębnieniem partii instrumentów smyczkowych, dętych drewnianych i blaszanych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów transponujących. 6. Sporządzanie wyciągów fortepianowych na dwie ręce z partytur chóralnych.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie z oceną i punktacją przez prowadzącego pedagoga.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
47.502.0ćwiczeniakolokwium w czasie sesjidr hab. Sławomir Bronk, prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski, prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Karol Kisiel, dr hab. Michał Kozorys, dr Błażej Połom, prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Marcin Tomczak, dr hab. Anna Wilczewska, dr hab. Beata Wróblewska, 4/2894/8263
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Czytanie partytur realizowanych w programie przedmiotu "dyrygentura". 2. Czytanie (również a vista) partytur chóralnych na różne rodzaje zespołów chóralnych a cappella. 3. Śpiewanie poszczególnych głosów z partytur chóralnych z dopełnieniem instrumentalnym pozostałych głosów. 4. Transponowanie utworów chóralnych w górę i w dół o sekundy wielką i małą. 5. Czytanie i granie łatwiejszych utworów instrumentalnych z wyodrębnieniem partii instrumentów smyczkowych, dętych drewnianych i blaszanych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów transponujących. 6. Sporządzanie wyciągów fortepianowych na dwie ręce z partytur chóralnych.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1. Zagranie z partytury nie zawartego w programie egzaminu z dyrygowania utworu chóralnego w układzie 4-głosowym SATB, opracowanego w czasie II roku studiów, połączone z transpozycją o sekundę małą i wielką w górę i w dół. 2. Zagranie z partytury przygotowanego fragmentu utworu instrumentalnego. 3. Odczytanie a vista wskazanego przez egzaminatora fragmentu utworu chóralnego następnie połączone ze śpiewaniem wybranego głosu. 4. Odczytanie a vista wskazanej przez egzaminatora partii instrumentu transponującego w układzie jedno lub kilku głosowym w wybranym jednolitym stroju B,A,F lub D.

wykonanie: www.ansta.pl