Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Chór

symboljezyk
4/2893
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

- zapoznanie studentów z literaturą chóralną różnych epok, twórczością kompozytorów polskich i obcych, - kształcenie głosu wraz z umiejętnością posługiwania się nim, - rozwijanie wrażliwości intonacyjno - emisyjnej, - rozwijanie umiejętności artystycznego wykonywania pieśni chóralnej, kształcenie poczucia wyrazu interpretacyjnego utworów muzyki chóralnej, - pogłębianie związku z kulturą muzyczną regionu, - przygotowanie zespołu do udziału w koncertach, konkursach i festiwalach muzycznych, - wdrażanie w praktyce wiadomości z metodyki prowadzenia zespołów wokalnych, dyrygowania, emisji głosu, kształcenia słuchu, - przygotowywanie koncertów dyplomowych przez studentów kierunku dyrygentury chóralnej.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

nie dotyczy

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

emisja głosu

bibliografia podstawowa

Utwory na chóry a cappella, formy wokalno-instrumentalne z towarzyszeniem orkiestry, organów lub innych instrumentów.

bibliografia uzupełniająca

nie dotyczy

efekty kształcenia - wiedza

posiada wiedzę o rodzajach zespołów chóralnych
posiada znajomość wybranej literatury na chór męski, żeński, mieszany
posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych
posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad emisji głosu w mowie i w śpiewie
posiada wiedzę na temat festiwali i konkursów chóralnych
wie jakie kryteria decydują o efektywności przygotowywanego repertuaru - od prób do koncertu

efekty kształcenia - umiejętności

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki wokalnej
posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów
posiada umiejętność prawidłowej emisji głosu w oparciu o technikę wokalną
przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki i postawy, umożliwiające operowanie ciałem w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i bezpieczny
dzięki występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich wynikającymi
posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej
poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia własnego warsztatu wokalnego
dzięki występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia sobie z różnymi stresowymi sytuacjami z nich wynikającymi
jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami - dyrygentami
zdobywa doświadczenie związane ze współpracą z innymi chórzystami
poznaje mechanizmy odpowiedzialności za grupę

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
160.003.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Anna Fiebig, dr hab. Michał Kozorys, 4/2893/8190
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Chór wykonuje dzieła epok od renesansu do współczesności: - formy wokalne a cappella - msze, motety, madrygały, pieśni, - formy wokalno - instrumentalne z towarzyszeniem orkiestry, organów lub innych instrumentów.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Ocena semestralna jest wynikiem: - obecności wg prowadzonej imiennej listy, - obecności na koncertach, konkursach i festiwalach muzycznych, - aktywności studenta na próbach.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
260.003.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Anna Fiebig, dr hab. Michał Kozorys, 4/2893/8214
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Chór wykonuje dzieła epok od renesansu do współczesności: - formy wokalne a cappella - msze, motety, madrygały, pieśni, - formy wokalno - instrumentalne z towarzyszeniem orkiestry, organów lub innych instrumentów.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Ocena semestralna jest wynikiem: - obecności wg prowadzonej imiennej listy, - obecności na koncertach, konkursach i festiwalach muzycznych, - aktywności studenta na próbach.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
360.003.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Anna Fiebig, dr hab. Michał Kozorys, 4/2893/8237
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Chór wykonuje dzieła epok od renesansu do współczesności: - formy wokalne a cappella - msze, motety, madrygały, pieśni, - formy wokalno - instrumentalne z towarzyszeniem orkiestry, organów lub innych instrumentów.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Ocena semestralna jest wynikiem: - obecności wg prowadzonej imiennej listy, - obecności na koncertach, konkursach i festiwalach muzycznych, - aktywności studenta na próbach.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
460.003.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Anna Fiebig, dr hab. Michał Kozorys, 4/2893/8262
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Chór wykonuje dzieła epok od renesansu do współczesności: - formy wokalne a cappella - msze, motety, madrygały, pieśni, - formy wokalno - instrumentalne z towarzyszeniem orkiestry, organów lub innych instrumentów.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Ocena semestralna jest wynikiem: - obecności wg prowadzonej imiennej listy, - obecności na koncertach, konkursach i festiwalach muzycznych, - aktywności studenta na próbach.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
560.003.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Anna Fiebig, dr hab. Michał Kozorys, 4/2893/8285
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Chór wykonuje dzieła epok od renesansu do współczesności: - formy wokalne a cappella - msze, motety, madrygały, pieśni, - formy wokalno - instrumentalne z towarzyszeniem orkiestry, organów lub innych instrumentów.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Ocena semestralna jest wynikiem: - obecności wg prowadzonej imiennej listy, - obecności na koncertach, konkursach i festiwalach muzycznych, - aktywności studenta na próbach.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
660.003.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Anna Fiebig, dr hab. Michał Kozorys, 4/2893/8305
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Chór wykonuje dzieła epok od renesansu do współczesności: - formy wokalne a cappella - msze, motety, madrygały, pieśni, - formy wokalno - instrumentalne z towarzyszeniem orkiestry, organów lub innych instrumentów.

metody dydaktyczne

ćwiczenia

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Ocena semestralna jest wynikiem: - obecności wg prowadzonej imiennej listy, - obecności na koncertach, konkursach i festiwalach muzycznych, - aktywności studenta na próbach.

wykonanie: www.ansta.pl