Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Filozofia z estetyką

symboljezyk
4/2712
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Już Arystoteles twierdził, iż "wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy". Jednak wykształcenie wynoszone z gimnazjum czy z liceum jest cząstkowe. Także wstępując w mury akademickie, student poświęca się jednej profesji. A charakterystyczne i wspólne tak dla człowieka, żyjącego przed wieloma dziesiątkami wieków, jak i tego współczesnego, jest to, iż nie zadowala się on poznaniem wycinkowym, ale dąży do zgłębienia rzeczywistości w świetle pierwszych zasad i ostatecznych przyczyn. Człowiek chce wiedzieć, dzięki czemu rzeczywistość istnieje; jak wyjaśnić, że coś jest; jak wyjaśnić, że to co jest, to jest coś (coś i jest); jak wyjaśnić, że to jest i czym to jest (istota i istnienie)? Człowiek pyta: kim on jest; jakie jest jego pochodzenie i przeznaczenie; jakie miejsce przysługuje mu wśród innych bytów? Z tego dążenia człowieka do ogólnej i ostatecznej prawdy o świecie i o sobie samym zrodziła się filozofia. Celem głównym wykładów będzie uświadomienie studentom, iż filozofia jest orężem, ale i pancerzem intelektualnym, pozwalającym uniknąć niebezpieczeństw w dziedzinie poznania, działania, tworzenia i religii. Tak postawiony cel ogólny, osiągnięty zostanie przez pochylenie się nad następującą problematyką szczegółową. Po pierwsze, optyka historyczna wyznacza cel umiejętnego poruszania się po dziejach filozofii, by móc analizować minione i aktualne procesy, zachodzące w świecie, które nurtują człowieka współczesnego. Po drugie, postrzegając od strony metafizycznej celem jest uzmysłowienie, iż kwestia istnienia bytu nie jest oczywista, gdyż rzeczy istnieją, choć nie muszą istnieć. Po trzecie, przyjmując ogląd epistemologiczny celem jest zrozumienie podstaw realnego uzgadniania się w poznaniu z rzeczywistością. Po czwarte, z antropologicznego punktu widzenia celem jest zgłębienie faktu bycia człowiekiem, tj. bycia jednością psychofizyczną, która przejawia się w harmonijnym współdziałaniu ciała i duszy oraz faktu obecności w człowieku aktów duchowych, takich jak poznanie intelektualne i wolne dążenie. Po piąte, z perspektywy etycznej celem jest uwrażliwienie na wartości, aby na podstawie norm moralnych dokonać oceny czynu ludzkiego w wymiarze dobra, przynależnego człowiekowi. Po szóste, uwzględniając stanowisko filozofii religii celem jest ukazanie, iż człowiek jako osoba, byt rozumny i wolny, posiada strukturę religijną, czyli że jest on z natury istotą religijną. Po zrealizowaniu programu wykładów z Filozofii, która jest mądrością i królową nauk, studenci powinni samodzielnie i bezinteresownie dążyć do odpoznawania rzeczywistości i do kontemplowania prawdy dla niej samej: Scire propter ipsum scire — per artem Philosophiae!

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Otworzenie się nie tyle na myślenie o świecie, ile na proces rozumiejącego poznania realnego bytu.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Zaleca się pogłębienie wykładów podanymi poniżej pozycjami bibliograficznymi.

bibliografia podstawowa

1) Antologia tekstów filozoficznych, Kałuża K., Pelc A. (red.), t. 1 i 2, Kraków 2002.

2) GILSON E., Realizm tomistyczny, tłum. P. Lubicz, J. Nowak, Warszawa 1968.

3) JAROSZYŃSKI P., Człowiek i nauka, Lublin 2008.

4) KIEREŚ H., Człowiek i sztuka, Lublin 2006.

5) KRĄPIEC M. A., Człowiek jako osoba, Lublin 2004.

6) MARYNIARCZYK A., Człowiek wobec świata, Lublin 2009.

8) Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1-10, Lublin 2000-2009.

9) TATARKIEWICZ W., Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 1988.

10) WOJTYŁA K., Elementarz etyczny, Wrocław 1991.

11) Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik, Gondek P. (red), t. 1-3, Lublin 2000.

bibliografia uzupełniająca

1) Byt i poznanie, Pająk A., Podraza-Ucińska G., Zalewski Z. (opr.), t. 1 i 2, Kraków 1993.

2) DŁUBACZ W., O kulturę filozofii, Lublin 1994.

3) GILLET M. S.., Kształtowanie charakteru, Lublin 2001.

4) GILSON E., Byt i istota, tłum. P. Lubicz, J. Nowak, Warszawa 1963.

5) HOMPLEWICZ J., Etyka pedagogiczna, Warszawa 2000.

6) KIEREŚ H., Człowiek i cywilizacja, Lublin 2007.

7) KIEREŚ H., Służyć kulturze, Lublin 1998.

8) KRĄPIEC M. A., Człowiek i kultura, Lublin 2008.

9) KRĄPIEC M. A., Człowiek i polityka, Lublin 2007.

10) KRĄPIEC M. A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 2009.

11) KRĄPIEC M. A., Dlaczego zło?, Lublin 2005.

12) KRĄPIEC M. A., Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2004.

13) KWIATKOWSKI F., Filozofia wieczysta w zarysie, t. I-III, Kraków 1947.

14) WISTUBA H., Człowiek. Kultura. Znaki czasu, Olsztyn 1981.

15) WOJTYŁA K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.

16) WOJTYŁA K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

17) WOJTYŁA K., Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 2001.

18) WORONIECKI J., Katolicka etyka wychowawcza, t. I, II cz.1, II cz. 2, Lublin 2000.

19) ZDYBICKA Z. J., Człowiek i religia, Lublin 2006.

efekty kształcenia - wiedza

Student przedstawia rys historyczny nazwy „filozofia” definiuje filozofię, dokonuje jej podziału i umiejscawia wśród innych dziedzin.
Student rozpoznając różne koncepcje metafizyki, tłumaczy właściwości i prawa bytu oraz elementy subontyczne.
Student dostrzega przyczynowy sposób bytowania rzeczy i formułuje koncepcję poznania analogicznego.
Student dokonuje analizy faktu ludzkiego „od zewnątrz” i „od wewnątrz”, wyodrębniając rozumienie człowieka jako osoby.
Student identyfikuje człowieka jako istotę rozumną, wolną, mówiącą, społeczną i kulturotwórczą.
Student wymienia cele ludzkiego działania i rozróżnia normy moralne.
Student charakteryzuje metody filozoficzne i ilustruje kryteria moralności.
Student nazywa rodzaje czynów i przeszkód im towarzyszących, mając świadomość, iż podłożem działań jest natura ludzka.

efekty kształcenia - umiejętności

Student posługuje się filozofią jako orężem i pancerzem intelektualnym, moralnym i twórczym.
Student w poznawaniu czegokolwiek wyprowadza wnioski na podstawie pierwszych zasad bytu.
Student utożsamia przyczynę z bytem i wykrywa, iż wszystko co jest ma swoją przyczynę, gdyż nie ma skutku bez przyczyny.
Student klasyfikuje rzeczywistość wystrzegając się sceptycyzmu i relatywizmu.
Student weryfikuje argumenty w przedstawianiu koncepcji antropologicznych.
Student potrafi oceniać swoje czyny, a punktem odniesienia będą tu ogólne moralne zasady i szczegółowe reguły ludzkiego działania.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student w rozwoju osobowym jest zorientowany na to, co mądre, a nie na to, co modne.
Student bezinteresownie dąży do zgłębiania rzeczywistości i do kontemplowania prawdy dla niej samej.
Student docenia rolę tradycji, pamiętając, iż nowoczesnym jest nie tylko to, co nowe, bowiem to stare, które nie zostało wyparte przez nowe jest nowoczesne.
Student docenia formę i treść międzyludzkiej komunikacji, promując wzorcową normę wymowy polskiej i rzeczowo przedstawiając swoje poglądy.
Student jest wrażliwy na prawdę, dobro i piękno.
Student wykazuje odpowiedzialność za swoje czyny.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0wykładegzamindr Danuta Stankiewicz, 4/2712/7697
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1.      Homo rationalis – poznanie ludzkie jako relacja podmiotu poznającego do przedmiotu poznawanego.

2.      Proces przejścia od scientia do sapientia kształtowaniem umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy.

3.      Homo socialis – człowiek istotą społeczną.

4.      Zagadnienie duszy ludzkiej.

5.      Duchowość i nieśmiertelność duszy ludzkiej.

6.      Pochodzenie duszy ludzkiej.

7.      Antropologiczne koncepcje pochodzenia człowieka.

8.      Homo liber – człowiek istotą wolną.

9.      Intelektualizm i woluntaryzm jako stanowiska, wyrażające stosunek rozumu do woli.

10.  W poszukiwaniu granicy ludzkiej wolności – indeterminizm i determinizm.

11.  Obowiązek szanowania życia drugiego człowieka a dopuszczalność zabicia człowieka we własnej obronie.

12.  Godność osoby ludzkiej a moralne implikacje aborcji.

13.  Cel podmiotu działającego (finis operantis) i cel dzieła, jakie ten podmiot wytwarza (finis operis).

14.  Etyka relacji międzyosobowych.

15.  Ekologia ducha.

16.  W poszukiwaniu własnej tożsamości.

17.  Homo meditans – dojrzałość duchowa człowieka.

18.  Dobro-cel: przedmiot ludzkich aktów.

19.  Normy moralne probierzem moralnego postępowania.

20.  Podział czynów, których podłożem jest natura ludzka.

21.  Przeszkody ograniczające świadomość i wolność aktu.

22.  Finalizm i eudajmonizm motorem życia ludzkiego.

23.  Służebna rola aksjologii i deontologii w ocenie aktów ludzkich.

24.   Aretologia jako sposób ludzkiego działania.

25.  Wady moralne jako usprawnienia ujemne.

26.  Odpowiedzialność moralna wynikiem dojrzałości bytu ludzkiego.

27.  Zagadnienie radości w chorobie, w starości i śmierci a problem eutanazji.

28.  Problemy etyczne w zagadnieniu mass media.

29.  Poznanie konkretnych technik dezorientacji celem ustrzeżenia się manipulacji.

30.  Cele i zadania etyczne pracy.

metody dydaktyczne

Postawione powyżej założenia i cele ogólne przedmiotu osiągnięte zostaną przez pochylenie się nad treścią problematyki szczegółowej metodami:

a)    opartymi na słowie, jak:

-       wykład,

-       opowiadanie,

-       pogadanka,

-       opis,

-       dyskusja,

-       praca z książką;

b)    aktywizującymi, jak:

-       burza mózgów,

-       inscenizacja,

-       sytuacyjna,

-       problemowa.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Na ocenę z egzaminu, wieńczącego cykl wykładów z zakresu Filozofii, złożą się następujące kryteria:

a)    obecność;

b)    aktywne uczestnictwo w zajęciach;

c)    zaliczenie kolokwium;

d)   egzamin końcowy.

wykonanie: www.ansta.pl