Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Prawo autorskie

symboljezyk
4/2711
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu regulacji własności intelektualnej, przedmiotu prawa autorskiego, jego podmiotów. Nadto przejście praw autorskich, ochrona osobistych i majątkowych autorskich praw, praw pokrewnych, z uwzględnieniem prawnokarnej i cywilnoprawnej ochrony.  

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

brak

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

brak

bibliografia podstawowa

Andrzej Karpowicz - "Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych", RTW 2010

 

bibliografia uzupełniająca

Rafał Golat "Prawo autorskie i prawa pokrewne" CH Beck 2010,

 

efekty kształcenia - wiedza

Student: zdobywa ogólne wiadomości o systemie prawa polskiego i europejskiego; poznaje normy prawne dotyczące prawa autorskiego, obecny stan prawny i dostosowanie do prawa międzynarodowego, poznaje przedmiot i podmioty prawa autorskiego i praw pokrewnych, przejście tych praw jak i ochronę zarówno w ujęciu cywilnoprawnym jak i prawnokarnym;

efekty kształcenia - umiejętności

Student posiada umiejętność czytania i rozumienia aktów prawnych. Posiada umiejętność tworzenia umów z zakresu prawa autorskiego. Zna, rozumie i stosuje przepisy ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec twórców, z których dorobku korzysta. Zna wartość własnych utworów i posiada świadomość zakresu ich ochrony. Potrafi zaplanować i przeprowadzić własny projekt muzyczny obejmujący komponowanie utworów, tworzenie zespołu, prowadzenie prób, nagranie i realizację zamierzeń koncertowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami z zakresu szeroko rozumianego prawa, szczególnie praw autorskich i pokrewnych.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
410.001.0wykładzaliczeniemgr Agata Sienkiewicz, 4/2711/7696
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Prawo autorskie:

Wprowadzenie – pojęcie prawa oraz podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa

1. Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej. Źródła prawa autorskiego.

2. Przedmiot prawa autorskiego - definicja utworu.

3. Podmiot praw autorskich. Powstanie i czas ochrony.

4. Autorskie prawa osobiste.

5. Autorskie prawa majątkowe.

6. Prawa pokrewne.

7. Użytkowanie chronionych utworów.

8. Umowy prawa autorskiego: rodzaje, formy, podstawy opracowania kontraktów.

9. Ochrona autorskich praw osobistych i praw majątkowych. 

 

Terminologia prawa autorskiego, analiza treści umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umowy wydawniczej.

Nabywanie umiejętności praktycznych z zakresu prawa autorskiego.

 

metody dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów akademickich, z użyciem prezentacji multimedialnych.

Wykład, projekcja multimedialna, ćwiczenia praktyczne - samodzielne pisanie projektów umów, konwersatoria.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich wykładach oraz czynny udział w zajęciach.

wykonanie: www.ansta.pl