Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Konsultacje pracy magisterskiej

symboljezyk
4/2627polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

 

Celem przedmiotu jest napisanie przez studenta pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora pracy. Program przedmiotu (uzależniony od tematyki pracy) jest ustalany indywidualnie dla każdego studenta

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Uczestnictwo w zajęciach „Seminarium pracy licencjackiej” oraz „Metodologia pracy naukowej”

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

 

Metodyka pisania prac naukowych danej specjalności

 

bibliografia podstawowa

Literatura dobrana zgodnie z tematyką prac magisterskich

bibliografia uzupełniająca

Literatura dobrana zgodnie z tematyką prac magisterskich

efekty kształcenia - wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby analizowania i syntezy danych, prawidłowego ich interpretowania)
posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz umiejętność samodzielnego poszerzania i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności

efekty kształcenia - umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania trafnych wniosków

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz potrafi poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej
potrafi prezentować skomplikowane specjalistyczne zadania i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób nie mających doświadczenia w pracy nad projektami artystycznymi

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
37.506.0ćwiczeniazaliczenie bez oceny4/2627/7466
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

 

Treści programowe ustala promotor pracy

Przygotowanie prac magisterskich przez poszczególnych studentów

metody dydaktyczne

 

Dyskusja, praca indywidualna, praca z tekstem, konsultacje

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

 

Obecność obowiązkowa, aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ponadto warunkiem zaliczenia kursu jest napisanie jednego rozdziału pracy magisterskiej

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
47.508.0ćwiczeniazaliczenie bez oceny4/2627/7479
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

 

Treści programowe ustala promotor pracy

Napisanie prac magisterskich przez poszczególnych studentów

metody dydaktyczne

 

Dyskusja, praca indywidualna, praca z tekstem, konsultacje

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

 

Obecność obowiązkowa, aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ponadto warunkiem zaliczenia kursu jest napisanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora pracy

wykonanie: www.ansta.pl