Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Analiza form muzycznych

symboljezyk
4/2626polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Poznanie podstaw analizy i interpretacji dzieła muzycznego z uwzględnieniem różnych metod analitycznych, przygotowujące do świadomej i czynnej percepcji utworów klasycznych i jazzowych.

Założenia i cele przedmiotu:

1. Nabycie i rozszerzenie wiedzy o gatunkach i formach muzycznych w kontekście historycznym.

2. Zdobycie umiejętności poszukiwania i prawidłowego wykorzystania literatury przedmiotu oraz metodologii pracy analitycznej.

3. Doskonalenie umiejętności przeprowadzenia komparatystycznej analizy formalnej utworów klasycznych i jazzowych w oparciu o poznane modele formalne i cechy danej stylistyki.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

znajomość zasad muzyki oraz harmonii klasycznej/jazzowej

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Harmonia

Historia muzyki

bibliografia podstawowa

Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod. Skrypt dla studentów Akademii Muzycznych, Gdańsk 1990.

Chomiński J., Formy muzyczne, t. I-V, PWM, Kraków 1983.

Podhajski M., Formy muzyczne, Warszawa 1991.

Tomaszewski M., Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000.

Viera J., Elementy jazzu: rytmika, harmonika, aranżacja i improwizacja, przeł. R. Kowal, PWM, Kraków 1978.

Wójcik D., ABC form muzycznych, Musica Iagiellonica, Kraków 1996.

 

Hasła rzeczowe i biograficzne z encyklopedii muzycznych i leksykonów; pomniejsze artykuły z czasopism muzycznych i wydawnictw seryjnych (zeszyty naukowe, prace specjalne itp.)

bibliografia uzupełniająca

Bukofzer M., Muzyka w okresie baroku. Od Monteverdiego do Bacha, tłum. E. Dziębowska, Warszawa 1970.

Czarkowska A., Inspiracje utworami Fryderyka Chopina w polskiej muzyce jazzowej, [w:] Wychowanie Muzyczne w Szkole, 2010, nr 1, s. 14-17.

Einstein A., Muzyka w epoce romantyzmu, przełożyli M. i S. Jarocińscy, Warszawa 1965.

Gridley M.C., Jazz styles: history&analysis, New Jersey 2009.

Groggia F., "Such sweet thunder” - „Grzmot tak czarowny”: odniesienia literackie w muzyce jazzowej, [w:] Ethos, 2006, nr 1-2, s. 280-291.

Kowal R., Notacja muzyczna w polskich partyturach jazzowych 1962-1975: funkcje, typologia, systematyka, Kraków 1999.

Mazur A., Interpretacja utworów muzycznych realizowanych w estetyce jazzowej, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Nowak A., Współczesny koncert polski, Bydgoszcz 1997.

Olszewski W.K., Podstawy harmonii we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej, Kraków 2009.

Podhajski M., Jeszcze raz o budowie okresowej w Mazurkach Chopina, [w:] Muzyka fortepianowa V, Gdańsk 1983, s. 59-96.

Tomaszewski M., Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Kraków 2005.

Wright R., Inside the scores: a detailed analysis of 8 classic jazz ensemble charts, New York 1982.

Zieliński M., Inspiracje jazzowe w muzyce europejskiej, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 1998, nr 10, s. 207-217.

efekty kształcenia - wiedza

wie, jak zastosować wiedzę dotyczącą elementów dzieła muzycznego i muzycznych wzorców formalnych do wyrażania własnych koncepcji artystycznych (A2_W02)ma rozszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia (A2_W03)
ma rozszerzoną wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia (A2_W03)
samodzielnie rozwija wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi tj. Jazz i muzyka estradowa w specjalności Instrumentalistyka (A2_W03)
wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku studiów (A2_W05)
wykorzystuje wiedzę dotyczącą wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami analizy dzieła muzycznego dla dalszego rozwoju artystycznego (A2_W05)
ma szeroką wiedzę dotyczącą wzorców formalnych, leżących u podstaw improwizacji, umożliwiającą swobodne ich stosowanie w różnorakich kontekstach (A2_W06)

efekty kształcenia - umiejętności

posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki formy (A2_U01)
posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych, uwzględniając inspiracje jazzu muzyką klasyczną (A2_U01)
posiada swobodę w interpretowaniu utworów reprezentujących różne style muzyczne i jednocześnie doskonali się w jednym, wybranym stylu (A2_U03)
posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł (A2_U06)
posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością (A2_U06)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (A2_K01)
jest zdolna do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji (A2_K02)
posiada umiejętność krytycznej oceny (A2_K04)
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (A2_K06)
zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (A2_K06)

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0wykładkolokwiumas. mgr Beata Kotłowska, 4/2626/12863
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Problematyka metod analitycznych, formy muzycznej, dzieła muzycznego.

Zasady organizacji materiału muzycznego; faktura.

Ustroje formalne - budowa okresowa (właściwości motywu, frazy, zdania).

Charakterystyka analizy muzycznej - przykłady form muzycznych.

Analiza komparatystyczna wybranych utworów klasycznych i jazzowych.

metody dydaktyczne

Zajęcia mają charakter seminaryjny i ćwiczeniowy. Teorię form i podstawy metod analizy studenci poznają w oparciu o materiały przygotowane przez prowadzącego (wykłady wprowadzające z objaśnieniem) oraz wskazane pozycje literatury przedmiotu, ćwiczenia zaś dotyczą zastosowania poznanej wiedzy i terminologii w grupowych i samodzielnych próbach analizowania dzieł muzycznych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia jest opanowanie całości programu kursu, weryfikowane podczas zajęć (wypowiedzi ustne, pisemne kolokwium), zaliczenie seminarium z analizowanej samodzielnie formy muzycznej oraz przygotowanie pisemnej pracy o charakterze seminaryjnym (zaliczenie z oceną), przedstawiającej analizę komparatystyczną utworu klasycznego i odwołującego się do niego utworu jazzowego.

wykonanie: www.ansta.pl