Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Metodologia pracy naukowej

symboljezyk
4/2625
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest metodologiczne przygotowanie do pisania pracy magisterskiej, zakreślenie obszaru tematycznego, sformułowanie tematu oraz stworzenie wstępnej struktury pracy

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Warunkiem uczęszczania na zajęcia jest zaliczenie przedmiotu "Seminarium pracy licencjackiej"

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Metodologia badań naukowych

bibliografia podstawowa

Góralski A., Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 1989. - Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999. - Nalaskowski S., Z metodologii badań pedagogicznych, Olecko 1994. - Niemierko B., Pomiar sprawdzający w dydaktyce, Warszawa 1990. - Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995. - Zaczyński W., Statystyka w pracy badawczej nauczyciela, Warszawa 1997.

bibliografia uzupełniająca

Literatura dobrana zgodnie z tematyką prac magisterskich

efekty kształcenia - wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: posiada wiedzę dotyczącą warsztatu badań teoretyczno-naukowych (dostęp do źródeł informacji, sposoby ananlizowania i syntezy danych, prawidłowego ich interpretowania)
posiada wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania archiwalne itp..) oraz umiejętność samodzielnego poszerzania i rozwijania wiedzy dotyczącej swej specjalności
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatowości uprawiania badań w pedagogice

efekty kształcenia - umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych prezentacji w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalności, jak i szerokiej problematyki z obszaru sztuki, wykazując zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania trafnych wniosków
posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz potrafi poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedziń działalności artystycznej
posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy padawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie własnej subsyscypliny pedagogiki muzyki

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: jest przekonany o konieczności i donisłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzeba i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;
potrafi prezentować skomplikowane specjalistyczne zadania i projekty w przystępnej formie, w sposób zrozumiały dla osób niemających doświadczenia w pracy nad projektami artystycznymi
poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
215.002.0wykładzaliczeniedr Gabriela Konkol, 4/2625/7453
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
  • Podstawy pisania prac magisterskich
  • Uściślenie zainteresowań naukowych studentów wraz z analizą literatury
  • Wypracowanie koncepcji pracy (temat, struktura)
metody dydaktyczne

Dyskusja, praca z tekstem

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Pisemna praca seminaryjna

wykonanie: www.ansta.pl