Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Zespoły instrumentalne

symboljezyk
4/2624
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności gry w małym zespole typu combo:

- rozwijanie umiejętności czytania nut a vista ze szczególnym uwzględnieniem wspólnej artykulacji

- praca nad brzmieniem zespołu

- sposoby przeprowadzania próby oraz konkretnej, wspólnej analizy proponowanego utworu muzycznego

- opanowanie umiejętności grania w różnych stylach muzycznych (jazz, rhythm&blues, latino, fusion i inne)  przez poszczególne grupy instrumentalne

- kształtowanie wyobraźni muzycznej

- rozwijanie umiejętności improwizatorskich

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

- umiejętność sprawnego czytania nut

- umiejętność transpozycji

- podstawowa znajomość harmonii

- znajomość twórczości wybitnych zespołów jazzowych

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

własne zespoły instrumentalne

bibliografia podstawowa

Jamey Aebersold - CLEAR SOLUTIONS FOR JAZZ IMPROVISERS"

Ron Miller - "MODAL JAZZ COMPOSITION & HARMONY volume 1,2"

Bill Dobbins - "Jazz Arranging And Composing"

bibliografia uzupełniająca

Jerry Bergonzi - "MELODIC STRUCTURES"

REAL BOOKS

efekty kształcenia - wiedza

Absolwent dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą różnorodnych technik improwizatorskich, umożliwiającą mu swobodną improwizację w różnych kontekstach pracy artystycznej instrumentalisty jazzowego.

efekty kształcenia - umiejętności

Absolwent posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych w aspekcie sztuki improwizacji jazzowej.
Wspólnie z zespołami, a także samodzielnie interpretuje i wykonuje utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi.
Na bazie doświadczeń związanych ze studiami I stopnia wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym repertuarze,
Jest zdolny do pracy jako instrumentalista i band leader oraz do twórczego funkcjonowania w różnych formach zespołowych, posiada umiejętność współdziałania z innymi artystyami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wpsólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym.
Posiada umiejętność kreowania i realizowania projektów artystycznych (często w powiązaniu z innymi dyscyplinami) oraz posiada zdolność do pofjęcia wiodącej roli w zespołach różnego typu, ze wskazaniem na zespoły improwizujące.
Absolwent posiada umijętność tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. Posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej.
Potrafi stosować zaawansowane techniki improwizatorskie w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego.
Posiada umiejętność improwizowania na bazie wykonywanego utworu, respektując jego strukturę formalną, harmoniczną i rytmiczną lub też odchodząc od niej. Potrafi sprawnie stosować zaawansowane techniki improwizatorske typowe dla muzyki jazzowej oraz muzyki popowej.
Posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno harmonicznych, zna różnorodne metody i środki impowizacyjne i potrafi je zastosować w muzyce jazzowej i muzyce pop. Stosuje techniki pozwalające panować nad objawami stresu oraz zna sposoby i techniki motywacyjne podczas pracy w zespole artystycznym

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Absolwent odznacza się odpowiedzialnoscią za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów.
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata jako jego współtwórca.
Jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy dotyczącej improwizacji w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturalno-twórczych. Potrafi zaplanować i przeprowadzić własny projekt muzyczny obejmujący skomponowanie utworów, stworzenie zespołu, przeprowadzenie prób, nagrania i realizację zamierzeń koncertowych.
Inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury (podejmowanie projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub też wymagająch współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki).
W sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy działaniom zespołów musyki improwizowanej.
Posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych, szczególnie w aspekcie sztuki improwizacji jazzowej oraz potrafi poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedziń działalności artystycznej.
Świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.001.0ćwiczeniazaliczeniead. dr Maciej Obara, 4/2624/7443
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- podstawowe problemy dotyczące gry w poszczególnych sekcjach instrumentalnych

- stosowanie techniki "call and response" oraz riffów w bluesie

- zagadnienia dotyczące wspólnej pulsacji i swingu

- interpretacja utworów o mało skomplikowanych strukturach formalnych i melodyczno-harmonicznych

- poznawanie różnych styli muzycznych takich jak:swing, rhythm&blues,mainstream, be-bop, bossa nova, jazz-rock, funky

- rozwijanie umiejętności szybkiego czytania nut a vista

- umiejętność współpracy z solistami 

- doskonalenie sposobów improwizacji

metody dydaktyczne

Podstawową metodą pracy są zajęcia zbiorowe zarówno z całym zespołem jak i z poszczególnymi sekcjami instrumentalnymi.

Uzupełnieniem mogą być zajęcia indywidualne z solistami improwizującymi.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Głównym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest frekfencja na zajęciach oraz aktywność w realizacji poszczególnych elementów programu studiów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.001.0ćwiczeniazaliczeniead. dr Maciej Obara, 4/2624/7458
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- podstawowe problemy dotyczące gry w poszczególnych sekcjach instrumentalnych

- stosowanie techniki "call and response" oraz riffów w bluesie

- zagadnienia dotyczące wspólnej pulsacji i swingu

- interpretacja utworów o mało skomplikowanych strukturach formalnych i melodyczno-harmonicznych

- poznawanie różnych styli muzycznych takich jak:swing, rhythm&blues,mainstream, be-bop, bossa nova, jazz-rock, funky

- rozwijanie umiejętności szybkiego czytania nut a vista

- umiejętność współpracy z solistami 

- doskonalenie sposobów improwizacji z zachowaniem stylistyki wykonywanego utworu


metody dydaktyczne

Podstawową metodą pracy są zajęcia zbiorowe zarówno z całym zespołem jak i z poszczególnymi sekcjami instrumentalnymi.

Uzupełnieniem mogą być zajęcia indywidualne z solistami improwizującymi.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest frekfencja na zajęciach oraz aktywność w realizacji poszczególnych elementów programu studiów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.001.0ćwiczeniazaliczeniead. dr Sławomir Jaskułke, 4/2624/7471
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- różne możliwości w operowaniu rytmem podczas opracowywania konkretnego utworu: open time, half time, double time, tzw."breaks",

- sposoby opracowywania introdukcji oraz  zakończeń utworów

- doskonalenie umiejętności gry w niereguralnym metrum

- rola pauzy i operowanie przestrzenią w wolnych utworach typu ballada jazzowa

- możliwości interpretecyjne wynikające z możliwości zmian formalnych konstrukcji kompozycji przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na dbałość w zachowaniu zaproponowanej struktury formalnej utworu

- doskonalenie umiejętności interpretacji utworów w różnych stylach

- doskonalenie umiejętności improwizacji z zachowaniem stylistyki danego utworu

 

metody dydaktyczne

Podstawową metodą pracy są zajęcia zbiorowe zarówno z całym zespołem jak i z poszczególnymi sekcjami instrumentalnymi.

Uzupełnieniem mogą być zajęcia indywidualne z solistami improwizującymi.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest frekfencja na zajęciach oraz aktywność w realizacji poszczególnych elementów programu studiów.

Kolejnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wzorcowe przeprowadzenie próby zespołu wraz z analizą utworu zaproponowanego przez pedagoga prowadzącego zajęcia

wykonanie: www.ansta.pl