Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Studia orkiestrowe

symboljezyk
4/2623
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do gry w dużej orkiestrze jazzowej

Big Band, zapoznanie studenta z problematyką związaną z graniem w różnych sekcjach

instrumentalnych W Big Bandzie. Bardzo istotne jest też poruszenie najważniejszych zagadnień

z dziedziny interpretacji i wykonania partii orkiestrowych takich jak : artykulacja, brzmienie,

rytmika. Istotnym problemem poruszanym na zajęciach jest też czytanie nut a’vista utworów z

różnych styli muzycznych, oraz ich analiza i charakterystyka        

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

znajomość problematyki następujących przedmiotów: zasady muzyki, harmonia, formy muzyczne, instrumentacja i literatura jazzu

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

kompozycja i aranżacja

bibliografia podstawowa

- Thad Jones – Back Bone

- Thad Jones – Groove Marchant,

- Tim Walters – No Resolution

- Delamont Gordon – Modern Arranging, Kendor Music 1965 New York

- Dobbins Bill _ Jazz arranging and composing,a linear approach, Advance Music

bibliografia uzupełniająca

- Garcia Russell –Das moderne Arrangement,Ed. Modern, Munchen 1961.

- Sebesky Don –The Contemporary Arranger, Alfred Publishing Co.,Sherman Oaks 1979

- Bob Mintzer Slo - Funk

- Lennie Niehaus - Home Cookin'

efekty kształcenia - wiedza

Student posiada ogólna znajomość literatury muzycznej z odpowiednim odniesieniem do epok i okresów stylistycznych historii muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki jazzowej i pop.student posiada posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z własną specjalnością - Instrumentalistyka. Student zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze, szczególnie w obrębie repertuaru jazzowego i pop.

efekty kształcenia - umiejętności

Student rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiedzy rodzajem stosowanej w danym dziale ekspresji artystycznej a niesionym przez niego komunikatem.Student posiada znajomość i umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru związanego ze specjalnością Instrumentalistyka , w tym standardów oraz współczesnych kompozycji nuzyki jazzowej oraz stylistyk pokrewnych.Student jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów.Student umie akompaniować soliście(solistom)w różnych formach zespołowych, a także potrafi sam opracować od podstaw do prezentacjii publicznej utwór na zespół jazzowy. Student umie biegle czytac nuty.posiada umiejetność biegłego i pełnego przekazania materiału muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy. Student ma opanowany warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów specyficznych dla danego instrumentu(intonacja, tempo,artykulacja)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróznicowanej stylistyce, wynikajacej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, dążąc do wypracowania indywidualnego stylu. Student posiada umiejetność organizacji pracy własnej i zaspołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów, szczególnie w perspektywie realizacji zadań wymikających z warsztatu instrumentalisty. W sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować działalność artystyczną realizowana z prowadzonymi zespołami oraz indywidualnie.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.004.0ćwiczeniazaliczeniemgr Jan Konop, ad. dr Piotr Kułakowski, 4/2623/7442
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- podstawowe zagadnienia związane ze swingowaniem

- praca nad różnymi rodzajami pulsacji

- problematyka wyrazowo - interpretacyjna (ornamentyka, sonorystyka)

- rola głosów w kontekście gry sekcyjnej

metody dydaktyczne

praca z nutami, czytanie nut, omawianie problematyki danego utworu,

  charakterystyka stylu z którego pochodzi utwór, analiza problematyki frazowania w

  danym utworze

  warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

  warunkiem zaliczenia przedmiotu jest praca na zajęciach przez cały semestr, frekwencja oraz zagranie partii z wybranego utworu przerabianego wcześniej

   na zajęciach, określenie stylu i problematyki utworu.

  semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
  230.004.0ćwiczeniazaliczeniemgr Jan Konop, ad. dr Piotr Kułakowski, 4/2623/7457
  treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

  - użycie tłumików i różne sposoby wykorzystania

  - partie improwizowane w aranżacjach big bandowych i różne jej aspekty

  - praca nad różnorodnymi aspektami operowania dynamiką w muzyce big bandowej

  - praca nad realizacją aranżacji o charakterze polifonicznym

  metody dydaktyczne

  praca z nutami, czytanie nut, omawianie problematyki danego utworu,

   charakterystyka stylu z którego pochodzi utwór, analiza problematyki frazowania w

   danym utworze

   warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

   warunkiem zaliczenia przedmiotu jest praca na zajęciach przez cały semestr, frekwencja oraz zagranie partii z wybranego utworu przerabianego wcześniej

    na zajęciach, określenie stylu i problematyki utworu.

   semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
   330.004.0ćwiczeniakolokwiummgr Jan Konop, ad. dr Piotr Kułakowski, 4/2623/7470
   treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

   - podstawowe zagadnienia dotyczace interpretacji stylow : swing, be-bop, cool, neo-bop

   - podstawowe zagadnienia dotyczace interpretacji stylow : afro-cuban, latin, jazz-rock

   - polirytmia w muzyce big bandowej

   - umiejętność biegłego czytania nut w kontekście różnorodnej stylistyki i interpretacji w jazzie

   metody dydaktyczne

   praca z nutami, czytanie nut, omawianie problematyki danego utworu,

    charakterystyka stylu z którego pochodzi utwór, analiza problematyki frazowania w

    danym utworze

    warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

    warunkiem zaliczenia przedmiotu jest praca na zajęciach przez cały semestr, frekwencja oraz zagranie partii z wybranego utworu przerabianego wcześniej

     na zajęciach, określenie stylu i problematyki utworu.

    wykonanie: www.ansta.pl