Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Propedeutyka kompozycji i aranżacji

symboljezyk
4/2620
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

- umiejętność praktycznego zastosowania dotychczasowej wiedzy w zakresie technik kompozytorskich, znajomości stylów muzycznych w postaci krótkich ćwiczeń kompozytorskich. - umiejętność posługiwania się fakturą instrumentalną, wokalno-instrumentalną,  - umiejętność aranżacji na dowolną obsadę instrumentalną- kwintet jazzowy, nonet jazzowy , obsady wokalno-instrumentalne w różnorodnych stylistykach -  jazzowej  po popularną i rozrywkową - kształtowanie wrażliwości artystycznej studenta.

 

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

-znajomość instrumentacji , harmonii jazzowej .

-komponowanie  i aranżowanie utworów o ściśle ustalonym typie budowy formalnej , stylistyce i przeznaczonych na określony aparat wykonawczy 

-   aranżowanie utworów reprezentujących różne style muzyczne ( muzyka jazzowa, taneczna, piosenki pop, Blues, R&B , Funk).

 

 

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Harmonia jazzowa 

Harmonia modalna i o rozszerzonej tonalności

Instrumentacja

Formy muzyczne

 

bibliografia podstawowa

- Bill Dobbins – Jazz arranging and composing, a lineał approach, Advance Music

- Rayborn Wright – Inside the score, Kendor Music

- William Russo – Jazz composition and orchestration, The University of Chicago

  Press, Chicago and London 1968.

- Clinton Roemer – The art of music copying, The  preparation of music for

  Performance, 2nd edition, Clinton H. Roemer 1985.

- Russell Garcia – Das moderne Arrangement, Ed. Modern, Munchen 1961.

- Russell Garcia – The professional arranger composer, Criterion Music Corporation

 1970.

- Henry Mancini – Sounds and scores, N. Music Inc., Northridge 1967.

- Don Sebesky – he Contemporary Arranger, Alfred Publishing Co., Sherman Oaks

 1979.

 

bibliografia uzupełniająca

- Zbigniew Ciechan – Aranżacja , COMUK, Warszawa 1970.

- Danuta Wójcik – Nauka o muzyce, Musica Iagellonica, Kraków 2003.

- Mieczysław Drobner – Instrumentoznawstwo i akustyka, PWM 1980.

- Mikołaj Rimski-Korsakow – Zasady instrumentacji, cz. I,II, PWM Kraków 1953.

- Józef Pawłowski – Podstawy instrumentacji, cz. I,,II PWM 1959.

 

efekty kształcenia - wiedza

posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru wybranej , specjalności i przedmiotu propedeut, KiA
posiada umiejętność tworzenia opracowań i aranżacji na obsady instr. i wokalno-instr.

efekty kształcenia - umiejętności

posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie i wyrażanie własnych koncepcji komp. -aranż.
posiada podstawowe umiejętność posługiwania i obsługi programów do edycji nut
potrafi stosować zaawansowane techniki improwizatorskie i potrafi je zastosować w aranżacji i kompozycji
potrafi sprawnie aranżować utwory w podstawowych stylistykach jazzu i muz. estradowej

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury również o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy z innymi dziedzinami nauki i sztuki
jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie -dziedzictwa kulturowego kraju, Europy, świata
planuje swoją karierę i nie ustaje w samokształceniu
jest aktywny społecznie i współpracuje z innymi artystami

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.003.0ćwiczeniazaliczenieprof. zw. Leszek Kułakowski, 4/2620/7439
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

 - Przygotowania aranżacji krótkiego utworu wokalnego (piosenka jazzowa, pop), na kwintet jazzowy -sekcja +Sax+Tr

- Przygotowania aranżacji krótkiego utworu wokalnego muzyki popularnej lub jazzowej na dowolny aparat wykonawczy

- Przygotowania aranżacji

krótkiego utworu wokalnego na big-band jazzowy, orkiestrę dętą

 - Przygotowania aranżacji utworu wokalnego na szkolny zespół instrumentalny uwzględniając ograniczenia warsztatowe wykonawców.

-          rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, poczucia formy i estetyki w procesie tworzenia

-          umiejętność skomponowania  utworów na:  dowolny zespół kameralny -  kwintet jazzowy dęty, septet  i chór    ( forma AABA )

-          opanowanie umiejętności aranżacji utworów wokalnych na zespoły instrumentalne

-          wypracowanie  zdolności doboru odpowiedniego instrumentarium opracowania strony rytmiczno – fakturlnej akompaniamentu w zależności od stylistyki utworu i zapotrzebowania  wykonawczego.

-komponowanie utworu jazzowego o formie AABA

-Student  powinien stać się samodzielnym artystą funkcjonującym  (w zakresie zdobytej wiedzy i umiejętności) w szerokim obiegu Kultury

metody dydaktyczne

Zajęcia indywidualne poświęcone:

- przekazaniu wiadomości teoretycznych

- analizie przykładów z literatury muzycznej

- korekcje kompozycji lub aranżacji zrealizowanych przez studenta

Wykonanie przez zespoły jazzowe  lub big-band przynajmniej jednego utworu rocznie na  estradzie studenckiej.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunki zaliczenia przedmiotu;

- sprawdzenie praktycznej umiejętności posługiwania się podanymi składami wykonawczymi 

- sprawdzanie stopnia opanowania wiadomości teoretycznych w zakresie form muzycznych, technik kompozytorskich i technik orkiestracyjnych,

- ocena całości skomponowanych lub i zaaranżowanych utworów w danym semestrze,

 

wykonanie: www.ansta.pl