Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Literatura i historia jazzu europejskiego

symboljezyk
4/2619
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem zajęć o charakterze kursowym jest prezentacja historii jazzu i muzyki popularnej w Europie (zjawiska, style, artyści, dzieła) - na wybranych przykładach i ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej - w szerokim kontekście kulturowym, estetycznym, politycznym i społecznym.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

brak

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

kanon literatury muzycznej do samodzielnego poznawania

bibliografia podstawowa

Brodacki K., Historia jazzu w Polsce, Kraków 2010.

Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World, part 2, Locations, ed. by J. Shepherd, D. Laing, D. Horn, vol. 7, Europe, London 2005.

Eurojazzland. Jazz and European Sources, Dynamics, and Contexts, ed. by L. Cerchiari, L. Cugny, and F. Kerschbaumer, Lebanon 2012.

Kowal R., Polski jazz, t. 1, Wczesna historia i trzy biografie zamknięte. Komeda – Kosz - Seifert, Kraków 1995.

Schmidt A., Historia jazzu, Lublin 2009 (tu: rozdziały o jazzie europejskim).

bibliografia uzupełniająca

Brodacki K., Follow Namysłowski, Warszawa 1984.

Danielewicz S., Jazzowisko Trójmiasta. Historia jazzu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945-2010, Kraków 2011.

Dorůžka L., Poledňák I., Československý jazz. Minulost a přítomnost, Praha 1967.

Dudziak U., Wyśpiewam wam wszystko, Warszawa 2011.

Heffley M., Northern Sun, Southern Moon. Europe’s Reinvention of Jazz, Cambridge 2005.

Hendrykowski M., Komeda, Poznań 2009.

Komedowa-Trzcińska Z., Komeda, Zośka i inni, Warszawa 1996.

Kowal R., Notacja muzyczna w polskich partyturach jazzowych 1962-1975. Funkcja, typologia, systematyka, Kraków 1999.

Kydryński L., Znajomi z estrady, Kraków 1966.

Macan E., Progresywny urock, przeł. M. Majchrzak, Toruń 2001.

Michalski D., Piosenka przypomni ci… Historia polskiej muzyki rozrywkowej. Lata 1945-1958, Warszawa 2010.

Michalski D., Powróćmy jak za dawnych lat… Historia polskiej muzyki rozrywkowej. Lata 1900-1939, Warszawa 2007.

Michalski D., Z piosenką dookoła świata, Warszawa 1990.

Norek A., Man of the Light. Życie i twórczość Zbigniewa Seiferta, Kraków 2009.

Piątkowski D., Czas Komedy, Mosina 1993.

Pietraszewski I., Jazz w Polsce. Wolność improwizowana, Kraków 2012.

Piotrowski G., Jazz na Pomorzu, http://meakultura.pl/publikacje/jazz-na-pomorzu-225.

Polskie ścieżki do jazzu, wybór i oprac. tekstów K. Brodacki, wyd. 2, Warszawa 1983.

Stańko T., Desperado. Autobiografia, rozmawia R. Księżyk, Kraków 2010.

Urbaniak M., Ja, Urbanator. Awantury muzyka jazzowego, oprac. A. Makowiecki, Warszawa 2011.

Z polskiej krytyki jazzowej. Eseje, dyskusje, reportaże, recenzje, felietony, wywiady 1956-1976, wyboru dokonał W. Panek, Kraków 1978.

efekty kształcenia - wiedza

posiada uporządkowaną wiedzę o historii europejskiego jazzu i muzyki popularnej w kontekście kulturowym, estetycznym, społecznym i politycznym
zna twórczość wybitnych przedstawicieli europejskiego jazzu
orientuje się w bieżących osiągnięciach jazzu i muzyki popularnej

efekty kształcenia - umiejętności

rozpoznaje ważne dzieła z obszaru europejskiego jazzu i muzyki popularnej
biegle analizuje i interpretuje styl wybitnych europejskich jazzmanów
sprawnie tworzy ustne i pisemne wypowiedzi (w tym recenzje) na tematy z zakresu historii jazzu europejskiego

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

świadomie uczestniczy w kulturze muzycznej
dba o zachowanie jazzowego dziedzictwa kultury muzycznej

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0wykładzaliczeniemgr Stanisław Danielewicz, 4/2619/7438
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Straussowie i muzyka salonowa XIX w.

Okres międzywojenny

Muzyka socrealizmu i jazz katakumbowy

Odwilż. Festiwale jazzowe w Sopocie

Jazz tradycyjny

Komeda

Trzaskowki

Warska i Kurylewicz

Nahorny

Free i awangarda

Fusion w Europie i Polsce

Inspiracje folklorystyczne

Namysłowski

Inspiracje chopinowskie

metody dydaktyczne

wykład z prezentacją multimedialną

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

aktywna obecność, ustna prezentacja obejmująca analizę dorobku wybranego muzyka  

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0wykładkolokwiummgr Stanisław Danielewicz, 4/2619/7452
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Europejskie big-bandy

Trzeci nurt

Stańko

Możdżer

Jazz w Trójmieście. Yass

Kierunki w polskiej wokalistyce jazzowej

Jazz w Skandynawii

Jazz w Portugalii i Hiszpanii. Fado

Muzyka jazzowa w Czechach

Estetyka europejskiej piosenki

Narodziny i ewolucja rocka

The Beatles

Nowe twarze polskiego jazzu

Nowe zjawiska w muzyce europejskiej

metody dydaktyczne

wykład z prezentacją multimedialną

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

aktywna obecność, kolokwium pisemne

wykonanie: www.ansta.pl