Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Jazzowy instrument główny - saksofon z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej

symboljezyk
4/2618
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

- rozwój świadomości harmonicznej oraz melodyki poprzez zastosowanie skali półton - cały ton ,alterowanej , całotonowej , półton - tercja mała , cyklu harmonicznego John'a Cotrean'a oraz dżwięków prowadzących

- swobodne operowanie rytmem

- kreowanie własnego stylu ( języka w jazz'ie )

-  osiągnięcie brzmienia dwwięków ponadskalowych i swobody operowania nimi

 

Wzbogacenie  świadomości własnego warsztatu artystycznego, o problematykę związaną z przekazywaniem nabytej wiedzy i umiejętności, w zakresie gry na instrumencie, podczas prowadzonej dzałalności pedagogicznej. 

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Wstępne :

- znajomość skal kościelnych , pentatonocznych moll i moll sekstowa , blues'owej , półton - cały ton , alterowanej

- dobre brzmienie i intonacja

-czytanie nut

- biegłość techniczna

-znajomość standardów i ich poprawne wykonywanie

 

Dodatkowe :

- posiadanie dobrej klasy instrumentu

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

- big- band

- comba jazzowe

bibliografia podstawowa

- studenci korzystają z zestawu ćwiczeń mojego autorstwa

- David Baker - " How To Play Be-Bop " . vol 1 , 2 , 3

- Walt Weiskopf & Ramon Ricker - " Coltrane - A PLayers Guide To His Harmony "

- Walt Weiskopf & Ramon Ricker - " The Augumented Scale In Jazz "

- Jerry Bergonzi - Solówki

- John Coltrane - Solówki

bibliografia uzupełniająca

- David Liebman - Developing Personal Saxophone Sound "

- Sigurt Rascher - " Four Octaves Saxophone Range . Top Tones "

efekty kształcenia - wiedza

Absolwent posiada szeroką wiedzą na temat repertuaru oraz technik improwizatorskich , niezbędną dla saksofonisty jazzowego, umożliwiającą mu wykonywanie otworów i improwizację w różnych kontekstach pracy artystycznej. Zna i definiuje różnorodne trendy stylistyczne typowe dla muzyki jazzowej i stylów pokrewnych.

Wie jak rozpoznawać i definiować problemy warsztatowo - stylistyczne. Zna sposoby przekazywania nabytych doświadczeń służące doskonaleniu umiejętności samodzielnej wypowiedzi artystycznej. Zna metody etapowego wdrażania poszczególnych treści kształcenia, wie jak skonstruować całościowo harmonogram indywidualnej pracy dydaktycznej.

efekty kształcenia - umiejętności

Absolwent dzięki wysoko rozwiniętej osobowości artystycznej potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne jako saksofonista jazzowy. Potrafi samodzielnie lub wspólnie z zespołem interpretować utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi związanymi z grą jazzu na saksofonie. Wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych a także możliwości wykonawczych zespołów , z którymi współpracuje. Umie wykorzystać różnorodne możliwości jazzowego saksofonu w zespołach muzycznych. Umie konstruować i wykonywać spójne i właściwe z punktu widzenia sztuki wykonawczej programy artystyczne. Absolwent jest zdolny do pracy jako saksofonista jazzowy i band leader oraz do twórczego funkcjonowania w różnych formach zespołowych . Posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych prac i projektów , również mulitidyscyplinarnych. Potrafi podjąć rolę wiodącą w zespołach jazzowych i popowych. Umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne jako saksofonista jazzowy. Posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów . Potrafi dogłębnie rozumieć i kontrolować  struktury rytmiczne i metrorytmiczne oraz aspekty artykulacyjne , frazowanie , granie " in time " , struktury harmoniczne opracowywanych utworów. Absolwent posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisu nutowego . Potrafi sprawnie stosować zaawansowane techniki improwizatorskie typowe dla muzyki jazzowej i stylistyk pokrewnych. Potrafi transponować przebiegi melodyczno - harmoniczne. Świadomie stosuje techniki pozwalające zapanować nad stresem oraz zna sposoby i techniki motywacyjne pracy w zespole artystycznym.

Potrafi w sposób teoretyczny i praktyczny przekazać nabyte podczas studiów doświadczenia z zakresu wzbogacania umiejętności wykonawczych. Potrafi uzasadnić przekazywane treści kształcenia i metody pracy, w oparciu o kompetencje zdobyte podczas zajęć, oraz obserwacje z zakresu praktyk pedagogicznych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Absolwent odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy saksofonisty jazzowego , podejmowane decyzje i działania oraz ich skutki. Czuje się odpowiedzialny wobec ludzi , dla których dobra stara się działać. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu , kraju , Europy i świata jako jego współtwórca. Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić własny projekt muzyczny obejmujący skomponowanie utworów , stworzenie zespołu , przeprowadzenie prób , nagrania i realizację zamierzeń koncertowych. Jest saksofonistą jazzowym w pełni przygotowanym do wykonywania zawodu. Świadomie planuje karierę zawodową w oparciu o zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności.

Jako wykwalifikowany muzyk instrumentalista, wdraża i promuje wartości które są cenne w zakresie muzycznego wykonawstwa artystycznego. W swojej działalności pedagogicznej kształtuje wrażliwość muzyczną i poczucie estetyki.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.003.0ćwiczeniaegzamindr Maciej Sikała, 4/2618/7437
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- praca nad skalą półton- cały ton ( trójdżwięki dur i czterodżwięki septymowe wynikające z tej skali )

- praca nad skalą alterowaną ( trójdżwięki i czterodżwięki budowane na stopniach skali

- miksowanie powyższych skal

- skala całotonowa i jej zastosowanie

- granie partii solowych J.Bergonzi' ego i J Cotrane'a oraz ich analiza

- praca nad standardami WHAT'S NEW , BUT NOT FOR ME , PEACE, ANTHROPOLOGY

 

Efekty kształcenia :

- zwiększenie świadomości harmonicznej i umiejętności jej zastosowanie w praktyce.

- umiejętność poprawnego ogrywania akordów , do których mają zastosowanie w/w skale

 

metody dydaktyczne

- indywidualna praca z studentem mająca na celu jego rozwój jako muzyka improwizującego poprzez wspólne granie ćwiczeń oraz standardów jazzowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnirń teoretycznych i  technicznych przewidzianych na dany semestr

- używanie podładów sekcji rytmicznej oraz nagrań audio i wideo

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Opanowanie materiału przewidzianego na dany semestr. Na ocenę ma wpływ to , w jakim stopniu student potrafi wykorzystać zadany materiał w standardach  oraz to jak brzmi , artykułuje , stroi i swinguje

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.006.0ćwiczeniaegzamindr Maciej Sikała, 4/2618/7451
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- wprowadzenie dżwięków prowadzących do trójdżwięków dur i moll , zwiększonych i czterodżwięków zmniejszonych

- praca na Cyklem Harmonicznym John'a Coltrane'a; jago zastosowanie w standardach , blues'ie , w progresji II-V-I

- granie partii solowych J.Coltrane'a , Jerry Bergonzie'go oraz ich analiza

- praca nad standardami  26-2 , BODY & SOUL - wersja J.Cotrane'a , IMPRESSIONS , BUT NOT FOR ME - wersja J.Coltrane'a

 

Efekty kształcenia : poprzez zastosowanie w/w materiału gra studenta staje się bardziej dojrzała , ciekawsza harmonicznie  i melodycznie oraz bardziej kreatywna. 

Student swobodnie i we właściwy sposób ogrywa harmonię utworów na co pozwala mu posiadana wiedza poparta umiejętnością jej zastosowania

metody dydaktyczne

jak w semestrze 1

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

jak w semestrze 1

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.006.0ćwiczeniaegzamindr Maciej Sikała, 4/2618/7465
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- wprowadzenie dżwięków prowadzących do składników skali jońskiej , doryckiej i miksolidyjskiej

- skala półton - tercja mała ( tzw. zwiększona ); jej zastosowanie na akordach dominantowych i tonicznych oraz użycie trójdżwięków durowych zbudowanych na w/w skali

- granie solówek wybitnych saksofonistów oraz ich analiza

- standardy ALONE TOGRTHER , MY SECRET LOVE , SOFTLY, AS IN A MORNING SUNRISE

 

Efekty kształcenia - student uzyskuje kolejne środki , które pozwalają mu na bardziej wszechstronne  , swobodne harmonicznie ogrywanie funkcji harmonicznych utworów.

Jego gra staje się bardziej wyrafinowana i kreatywna ajego wiedz harmoniczna poszerza się

metody dydaktyczne

jak w poprzednich semestrach

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

jak w poprzednich semestrach

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.0018.0ćwiczeniaegzamindr Maciej Sikała, 4/2618/7478
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- praca nad repertuarem dyplomowym

- synteza poznanych sposobów ogrywania funkcji harmonicznych w kontekście wybranego repertuaru

 

Efekty kształcenia - student poprzez powrót do materiału z poprzednich semestrów uzyskuje duże pole manewru przy ogrywaniu repertuaru dyplomowego; jego gra jest dojrzalsza pod każdym względem : brzmienia , swingi , skali instrumentu , harmonicznym i rytmicznym

metody dydaktyczne

jak   w poprzednich semestrach

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Właściwe zastosowanie poznanego materiału w repertuarze dyplomowym.

Ocenie podlega też swing , intonacja , artykulacja , inwencja własna oraz brzmienie

wykonanie: www.ansta.pl