Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Jazzowy instrument główny - perkusja z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej

symboljezyk
4/2617
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem jest przekazanie studentowi wiedzy i umiejętności warsztatowych dotyczących techniki gry na zestawie jazzowym , prowadzenie ćwiczeń technicznych i rytmicznych rozwijających warsztat manualny  perkusisty .Celem przedmiotu jest oczywiście nauczenie studenta gry na grupie instrumentów, którymi jest perkusja, a także zakończyć jego edukację umiejętnością gry w kameralnym  zespole muzycznym typu-kwartet, kwintet. W czasie trwania studiów student  powinien w stopniu wyższym opanować technikę grania na perkusji i muzykowania  w combo.W fazie początkowej zdecydowanie bardziej efektywne jest ćwiczenie na samym werblu niż na zestawie. Ma to na celu osiągnięcie  odpowiedniej pracy rąk i techniki gry. Niezbędnym elementem jest zapoznanie się z nutami, które w perkusji nie są odzwierciedleniem wysokości dźwięku tylko informacją o rodzaju instrumentu, który ma zabrzmieć w określonym momencie.

W muzyce jazzowej perkusja lub też zestaw perkusyjny określa pewien stereotypowy zestaw instrumentów:,tzw. "zestaw jazzowy" ( bęben duży, werbel, tom-tom, floor-tom i inne) oraz talerze ( hi-hat, Crash, ride, splash i inne), a także pałki, miotełki, Cowbell. Taki zestaw może być wzbogacany i poszerzany w zależności od indywidualnych potrzeb osoby grającej. Perkusja jazzowa to głównie instrument zespołowy, stąd też duży nacisk w etapach nauki gry na tym instrumencie to zajmowanie się grą zespołową.

 

Wzbogacenie  świadomości własnego warsztatu artystycznego, o problematykę związaną z przekazywaniem nabytej wiedzy i umiejętności, w zakresie gry na instrumencie, podczas prowadzonej dzałalności pedagogicznej. 

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

 

  1. Praca nad techniką , brzmieniem, umuzykalnieniem – chodzi tu głównie o technikę werblową
  2. Praca nad techniką, brzmieniem zestawu perkusyjnego ( używanego w muzyce jazzowej i rozrywkowej ), zapoznanie z elementami i głównymi zagadnieniami muzyki rozrywkowej i jazzu.
  3. Zaznajomienie z literaturą dotyczącą muzyki jazzowej i rozrywkowej
  4. Praca w zespole muzycznym – rola perkusji w zespole jazzowym

 

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-improwizacja

- zespoły kameralne typu combo

-historia jazzu

bibliografia podstawowa

Baddy Rich " Snare drum Rudiments"

John Riley " The art of Bop Drumming"

Marv Dahlgreen " 4-Way Coordination"

 

bibliografia uzupełniająca

John Riley "The master drummer" 

Jim Chapin "Advenced Techniques for the Modern Drummer"

Steve Houghton "Studio and Big - band drumming"

 

efekty kształcenia - wiedza

Student zna i definiuje podstawowe zasady gry i improwizacji na perkusji jazzowej z uwzględnieniem struktury harmonicznej, rytmicznej i formalnej utworu. Rozpoznaje podstawowe techniki improwizatorskie używane w grze na perkusji, w muzyce jazzowej i w stylistykach pokrewnych. Posiada wiedzę na temat repertuaru stylistycznie związanego z muzyką jazzową i muzyką pop. Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą perkusji, doboru instrumentu, ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia, doboru odpowiednich pałek, itp. Posiada świadomość zasad akustycznych dotyczących wykonania publicznego.

Wie jak rozpoznawać i definiować problemy warsztatowo - stylistyczne. Zna sposoby przekazywania nabytych doświadczeń służące doskonaleniu umiejętności samodzielnej wypowiedzi artystycznej. Zna metody etapowego wdrażania poszczególnych treści kształcenia, wie jak skonstruować całościowo harmonogram indywidualnej pracy dydaktycznej.

efekty kształcenia - umiejętności

Student potrafi zrealizować własny projekt autorski jako perkusista, stylistycznie związany z muzyką jazzową lub muzyką pop. Posiada umiejętność wykorzystania swojej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w zakresie improwizacji na perkusji. Potrafi improwizować używając różnych technik imrowizatorskich, z uwzględnieniem struktury harmonicznej, rytmicznej i formalnej utworu. Student wybiera odpowiedni rodzaj ekspresji podczas gry na perkusji, by osiągnąc odpowiedni przekaz artystyczmy. Posiada umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru związanego ze specjalnością "Instrumentalistyka", w tym standardów oraz współczesnych kompozycji muzyki jazzowej oraz stylistyk pokrewnych Umie przeczytać zapis nutowy na perkusje. Student dysponuje warsztatem technicznym potrzebnym do profesjonalnej prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów sprecyficznich dla gry na perkusji ( artykulacja swingowa, gra w różnych tepmach, gra "in time"). Posiada umiejętność kontrolowania strutkur rytmicznych i metrorytmicznych z uwzględnieniem metrum nieparzystego, struktury harmonicznej utworu, oraz aspektów wykonawczych dotyczączych frazowania, artykulacji podczas gry na perkusji jazzowej. Potrafi rozpoznawać i zapamiętywać utwory związane repertuarowo ze specjalnością "Instrumentalistyka". Posiada umiejętność odejścia od zapisu nutowego podczas improwizacji, stylistycznie zmieniając utwór stanowiący jej bazę.

Potrafi w sposób teoretyczny i praktyczny przekazać nabyte podczas studiów doświadczenia z zakresu wzbogacania umiejętności wykonawczych. Potrafi uzasadnić przekazywane treści kształcenia i metody pracy, w oparciu o kompetencje zdobyte podczas zajęć, oraz obserwacje z zakresu praktyk pedagogicznych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student wykazuje kreatywność w realizacji własnych koncepcji i działań artystycznych opartych na zróżnicowanej stylistyce, wynikających z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, dążąc do wypracowania indywidualnego stylu perkusisty jazzowego. Student posiada umiejętność organizacji pracy indywidualnej i zespołowej w ramach realizacji zadań i projektów. Student umie zaprezentować swoją działalność artystyczną publicznie.

Jako wykwalifikowany muzyk instrumentalista, wdraża i promuje wartości które są cenne w zakresie muzycznego wykonawstwa artystycznego. W swojej działalności pedagogicznej kształtuje wrażliwość muzyczną i poczucie estetyki.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.003.0ćwiczeniaegzaminad. dr Tomasz Sowiński, 4/2617/7436
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- wnikliwa praca nad artykulacją co prowadzi do swobody w wydobywaniu róznego typu dźwięków z poszczególnych instrumentów i poprawia jakość groov'u

- praca nad polirytmią co umożliwia granie rożnych rytmów na bazie rytmu głównego

- transkrypcje solówek mistrzów, nie tylko z nut ale także ze słuchu co prowadzi do wzbogacenia warsztatu wykonawczego i przyswojeniu odpowiedniego dla muzyki jazzowej  feelingu

metody dydaktyczne

Student po zakończeniu studiów licencjackich stopnia ma opanowaną technikę gry na werblu i zestawie perkusyjnym, dlatego na studiach magisterskich stopnia główny nacisk kładzie sie na prace z zespołem, która ma uświadomić studentowi jego miejsce w zespole instrumentalnym i wokalnym. ważna jest też praca nad takimi zagadnieniami jak: artykulacja, dynamika, rytm. istotnym elementem pracy ze studentem jest doskonalenie umiejętności czytania nut a vista. szczegółowa analiza wybranych standardów jazzowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na gre perkusji. 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz zdanie egzaminu końcowego składającego się z 2 utworów zagranych z zespołem i 1 utworze technicznym po każdym semestrze.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.006.0ćwiczeniaegzaminad. dr Tomasz Sowiński, 4/2617/7450
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Praca z metrum nieparzystym. Ma to przygotować studenta do grania utworów o takim charakterze.

Improwizacja (solo) w utworach o nieparzystym metrum.

Aranżacja tematów pod kątem perkusji. Swoboda w graniu akompaniamentu do tematu (pod względem melodycznym i rytmicznym z uwzględnieniem akcentów.

Improwizacja na bazie tematu (odpowiednie frazowanie i kontrolowanie formy utworu).

Doskonalenie środków wykonawczych (tremolo i zaawansowane paradidle z położeniem nacisku na akcentacje).

metody dydaktyczne

Student po zakończeniu studiów licencjackich stopnia ma opanowaną technikę gry na werblu i zestawie perkusyjnym, dlatego na studiach magisterskich stopnia główny nacisk kładzie sie na prace z zespołem, która ma uświadomić studentowi jego miejsce w zespole instrumentalnym i wokalnym. ważna jest też praca nad takimi zagadnieniami jak: artykulacja, dynamika, rytm. istotnym elementem pracy ze studentem jest doskonalenie umiejętności czytania nut a vista. szczegółowa analiza wybranych standardów jazzowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na gre perkusji.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz zdanie egzaminu końcowego składającego się z 2 utworów zagranych z zespołem i 1 utworze technicznym po każdym semestrze.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.006.0ćwiczeniaegzaminad. dr Tomasz Sowiński, 4/2617/7464
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wybór repertuaru dyplomowego pod kątem osobowości studenta, a także jego naturalnych predyspozycji i gustu artystycznego. Praca nad prawidłowym feelingiem wybranych utworów. Analiza schematów (linii) basowych. Aranżowanie partii perkusji do linii bassu.

metody dydaktyczne

Student po zakończeniu studiów licencjackich stopnia ma opanowaną technikę gry na werblu i zestawie perkusyjnym, dlatego na studiach magisterskich stopnia główny nacisk kładzie sie na prace z zespołem, która ma uświadomić studentowi jego miejsce w zespole instrumentalnym i wokalnym. ważna jest też praca nad takimi zagadnieniami jak: artykulacja, dynamika, rytm. istotnym elementem pracy ze studentem jest doskonalenie umiejętności czytania nut a vista. szczegółowa analiza wybranych standardów jazzowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na gre perkusji.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz zdanie egzaminu końcowego składającego się z 2 utworów zagranych z zespołem i 1 utworze technicznym po każdym semestrze.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.0018.0ćwiczeniaegzaminad. dr Tomasz Sowiński, 4/2617/7477
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Praca z zespołem pod kątem wybranych utworów do egzaminu dyplomowego.

Doskonalenie partii solowych i aranżowanych występujących w tych utworach.

Ułożenie programu recitalu dyplomowego pod względem dramaturgii tak aby koncert dyplomowy tworzył całość (początek, środek, koniec).

W tym ostatnim semestrze pracy ze studentem  zajęcia koncentrują się na nadaniu ostatecznego szlifu stylowi gry przyszłego absolwenta.

metody dydaktyczne

Student po zakończeniu studiów licencjackich stopnia ma opanowaną technikę gry na werblu i zestawie perkusyjnym, dlatego na studiach magisterskich stopnia główny nacisk kładzie sie na prace z zespołem, która ma uświadomić studentowi jego miejsce w zespole instrumentalnym i wokalnym. ważna jest też praca nad takimi zagadnieniami jak: artykulacja, dynamika, rytm. istotnym elementem pracy ze studentem jest doskonalenie umiejętności czytania nut a vista. szczegółowa analiza wybranych standardów jazzowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na gre perkusji.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia jest zagranie recitalu dyplomowego wraz z zespołem składająceym się z minimum 5 , a maksymalnie 7 utworów  o zaróżnicoawanej  stylisyce przed komisją egzaminacyjną.

wykonanie: www.ansta.pl