Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Jazzowy instrument główny - kontrabas, gitara basowa z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej

symboljezyk
4/2616
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Zasadniczym celem kształcenia na kontrabasie jest wszechstronne opanowanie przez  studentów warsztatu wykonawczego, który obejmuje sztukę improwizacji  i wykonywanie zapisanych utworów solowych lub partii w zespołach jazzowych (combo) i orkiestrach (big-band). Istotną częścią  kształcenia jest też dla basistów nauka akompaniamentu w wymienionych wyżej formacjach muzycznych. Bardzo ważnym celem, niezależnie od technicznego przygotowania studenta, jest rozwój jego kreatywności i wrażliwości muzycznej, będących podstawą osobowości każdego wykonawcy.

 

Wzbogacenie  świadomości własnego warsztatu artystycznego, o problematykę związaną z przekazywaniem nabytej wiedzy i umiejętności, w zakresie gry na instrumencie, podczas prowadzonej dzałalności pedagogicznej. 

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

znajomość problematyki następujących przedmiotów: zasady muzyki, harmonia, formy muzyczne, instrumentacja i literatura jazzu

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

improwizacja, praca w sekcji rytmicznej

bibliografia podstawowa

- John Goldsby Jazz book

- Todd Collman – Bass Tradition

- Domenico Scarlatti – Sonaty

- Paul Chambers – solos

- Ron Carter – bass lines

- J.Eichstadt – szkoła na kontrabas część I

- W.Gadziński – wybór etiud na kontrabas

bibliografia uzupełniająca

 

-  Carlos Del Puerto – the true Cuban bass

-  Sigi Busch – jazz bass compendium

-  Rufus Reid – The Evolving Basist

-  Oscar Stagnaro – Afro- Cubas Bass lines

-  J.Popławski – Gitara Basowa

-  Rufus Reid – Evolving Upward Bass Book II

-  J.Eichstadt – szkoła na kontrabas część

efekty kształcenia - wiedza

Student zna i definiuje podstawowe zasady improwizacji na git.basowej i kontrabsie z uwzględnieniem struktury harmonicznej, rytmicznej i formalnej utworu. Rozpoznaje podstawowe techniki improwizatorskie używane w grze na git.basowej i kontrabasie, w muzyce jazzowej i w stylistykach pokrewnych. Posiada wiedzę na temat repertuaru stylistycznie związanego z muzyką jazzową i muzyką pop. Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą git.basowej i kontrabasu, doboru instrumentu, ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia, doboru odpowiedniego wzmacniacza, itp. Posiada świadomość zasad akustycznych dotyczących wykonania publicznego.

Wie jak rozpoznawać i definiować problemy warsztatowo - stylistyczne. Zna sposoby przekazywania nabytych doświadczeń służące doskonaleniu umiejętności samodzielnej wypowiedzi artystycznej. Zna metody etapowego wdrażania poszczególnych treści kształcenia, wie jak skonstruować całościowo harmonogram indywidualnej pracy dydaktycznej.

efekty kształcenia - umiejętności

Student potrafi zrealizować własny projekt autorski jako git.basowy i kontrabasista, stylistycznie związany z muzyką jazzową lub muzyką pop. Posiada umiejętność wykorzystania swojej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w zakresie improwizacji na git.basowej i kontrabasie. Potrafi improwizować używając różnych technik imrowizatorskich, z uwzględnieniem struktury harmonicznej, rytmicznej i formalnej utworu. Student wybiera odpowiedni rodzaj ekspresji podczas gry na git.basowej i kontrabasie, by osiągnąc odpowiedni przekaz artystyczmy. Posiada umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru związanego ze specjalnością "Instrumentalistyka", w tym standardów oraz współczesnych kompozycji muzyki jazzowej oraz stylistyk pokrewnych Umie przeczytać zapis nutowy na git.basową i kontrabas. Student dysponuje warsztatem technicznym potrzebnym do profesjonalnej prezentacji muzycznej i jest świadomy problemów sprecyficznych dla git.basowej i kontrabasu ( artykulacja swingowa, gra w różnych tepmach, gra "in time"). Posiada umiejętność kontrolowania strutkur rytmicznych i metrorytmicznych z uwzględnieniem metrum nieparzystego, struktury harmonicznej utworu, oraz aspektów wykonawczych dotyczączych frazowania, artykulacji i palcowania podczas gry na git.basowej i kontrabasie. Potrafi rozpoznawać i zapamiętywać utwory związane repertuarowo ze specjalnością "Instrumentalistyka". Posiada umiejętność odejścia od zapisu nutowego podczas improwizacji, stylistycznie zmieniając utwór stanowiący jej bazę.

Potrafi w sposób teoretyczny i praktyczny przekazać nabyte podczas studiów doświadczenia z zakresu wzbogacania umiejętności wykonawczych. Potrafi uzasadnić przekazywane treści kształcenia i metody pracy, w oparciu o kompetencje zdobyte podczas zajęć, oraz obserwacje z zakresu praktyk pedagogicznych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student wykazuje kreatywność w realizacji własnych koncepcji i działań artystycznych opartych na zróżnicowanej stylistyce, wynikających z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji, dążąc do wypracowania indywidualnego stylu git.basowego i kontrabasisty. Student posiada umiejętność organizacji pracy indywidualnej i zespołowej w ramach realizacji zadań i projektów. Student umie zaprezentować swoją działalność artystyczną publicznie.

Jako wykwalifikowany muzyk instrumentalista, wdraża i promuje wartości które są cenne w zakresie muzycznego wykonawstwa artystycznego. W swojej działalności pedagogicznej kształtuje wrażliwość muzyczną i poczucie estetyki.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.003.0ćwiczeniaegzaminad. dr Piotr Kułakowski, 4/2616/7435
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- znajomość standardów jazzowych,

- formy jazzowe (blues, rhythm changes, ballada),

- improwizacja,

- harmonizacja linii melodycznej,

- akompaniament,

- wykonanie transkrypcji solówek mistrzów jazzu,

- analiza wykonywanych transkrypcji,

- charakterystyczne cechy stylów jazzu (swing, be-bop, modern jazz),

- utwory solowe – z repertuaru klasycznego, transkrypcje mistrzów jazzu,

- czytanie nut a vista i rozwijanie umiejętności transpozycji

metody dydaktyczne

1.nauczyciel przedstawia problemy warsztatowe, eksponując je na instrumencie i precyzując teoretyczne podstawy problemu, które student ma zrealizować 2 . słuchanie wykonań mistrzów gatunku i analiza przeprowadzona przez wykładowcę studentowi 3. analiza solówek wybitnych kontrabasistów

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia jest egzamin na koniec każdego semestru, na którym student musi zagrać 2 standardy jazzowe. jeden wybrany przez pedagoga, drugi wybrany przez studenta oraz transkrypcje jednego z mistrzów instrumentu.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.006.0ćwiczeniaegzaminad. dr Piotr Kułakowski, 4/2616/7449
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- znajomość standardów jazzowych,

- formy jazzowe (blues, rhythm changes, ballada),

- improwizacja,

- harmonizacja linii melodycznej,

- akompaniament,

- wykonanie transkrypcji solówek mistrzów jazzu,

- analiza wykonywanych transkrypcji,

- charakterystyczne cechy stylów jazzu (swing, be-bop, modern jazz),

- utwory solowe – z repertuaru klasycznego, transkrypcje mistrzów jazzu,

- czytanie nut a vista i rozwijanie umiejętności transpozycji

metody dydaktyczne

1.nauczyciel przedstawia problemy warsztatowe, eksponując je na instrumencie i precyzując teoretyczne podstawy problemu, które student ma zrealizować 2 . słuchanie wykonań mistrzów gatunku i analiza przeprowadzona przez wykładowcę studentowi 3. analiza solówek wybitnych kontrabasistów

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia jest egzamin na koniec każdego semestru, na którym student musi zagrać 2 standardy jazzowe. jeden wybrany przez pedagoga, drugi wybrany przez studenta oraz transkrypcje jednego z mistrzów instrumentu.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.006.0ćwiczeniaegzaminad. dr Piotr Kułakowski, 4/2616/7463
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Ostatnie 2 semestry studiów przeznaczone są na przygotowanie studentów do recitalu dyplomowego.Program recitalu dobierany jest zarówno pod kątem ich umiejetności indywidualnych, jak również preferowanego przez nich stylu. Zasadniczo kryte ria wyznacza poziom zaawansowania danego studenta.Głównym celem recitalu jest bowiem możliwie najlepsza prezentacja jego potencjału artystycznego.

metody dydaktyczne

1.nauczyciel przedstawia problemy warsztatowe, eksponując je na instrumencie i precyzując teoretyczne podstawy problemu, które student ma zrealizować 2 . słuchanie wykonań mistrzów gatunku i analiza przeprowadzona przez wykładowcę studentowi 3. analiza solówek wybitnych kontrabasistów

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia jest egzamin na koniec każdego semestru, na którym student musi zagrać 2 standardy jazzowe. jeden wybrany przez pedagoga, drugi wybrany przez studenta oraz transkrypcje jednego z mistrz~ów instrumentu.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.0018.0ćwiczeniaegzaminad. dr Piotr Kułakowski, 4/2616/7476
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Ostatnie 2 semestry studiów przeznaczone są na przygotowanie studentów do recitalu dyplomowego.Program recitalu dobierany jest zarówno pod kątem ich umiejetności indywidualnych, jak również preferowanego przez nich stylu. Zasadniczo kryte ria wyznacza poziom zaawansowania danego studenta.Głównym celem recitalu jest bowiem możliwie najlepsza prezentacja jego potencjału artystycznego.

metody dydaktyczne

1.nauczyciel przedstawia problemy warsztatowe, eksponując je na instrumencie i precyzując teoretyczne podstawy problemu, które student ma zrealizować 2 . słuchanie wykonań mistrzów gatunku i analiza przeprowadzona przez wykładowcę studentowi 3. analiza solówek wybitnych kontrabasistów

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia jest zagranie recitalu dyplomowego wraz z zespołem składającego się z minimum 5 , a maksymalnie 7 utwor~ów przed komisją egzaminacyjną.

wykonanie: www.ansta.pl