Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Jazzowy instrument główny - gitara z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej

symboljezyk
4/2615
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • Dalsza rozwijanie umiejętności potrzebnych do wykonywania kompozycji i improwizowania w stylistyce, która obowiązuje w muzyce jazzowej i rozrywkowej.
 • Poznawanie repertuaru składającego się ze standardów jazzowych oraz standardów muzyki rozrywkowej o zaawansowanym stopniu trudności. 
 • Praca nad dotychczas poznanymi technikami improwizatorskimi oraz rozbudowywanie warsztatu improwizatorskiego o własne, samodzielnie skonstruowane formuły i zestawy dźwięków.
 • Kształcenie umiejętności interakcji z muzykami podczas grania.
 • Rozwijanie umiejętności czytania zapisu nutowego sposobem a'vista w utworach jazzowych o skomplikowanej konstrukcji melodycznej oraz w utworach klasycznych o konstrukcji polifonicznej.
 • Poznawanie sposobów reharmonizacji utworów po uprzedniej analizie harmonicznej i formalnej.
 • Gra solowa - umiejętność aranżacji tematu utworu oraz improwizacji w oparciu o konstrukcje dwu-, trzy- i czterogłosowe.
 • Rozwijanie zaawansowanych technik gitarowych: alternate picking, economy picking, legato oraz techniki klasycznej.

Wzbogacenie  świadomości własnego warsztatu artystycznego, o problematykę związaną z przekazywaniem nabytej wiedzy i umiejętności, w zakresie gry na instrumencie, podczas prowadzonej dzałalności pedagogicznej. 

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • Umiejętność czytania zapisu nutowego a'vista.
 • Znajomość harmonii jazzowej w stopniu zaawansowanym.
 • Rozbudowane instrumentarium pozwalające na pracę nad indywidualnym brzemieniem.
 • Znajomość publikacji na temat harmonii jazzowej i technik improwizatorskich.
 • Znajomość aktualnych wydawnictw płytowych szeroko pojętej muzyki jazzowej.
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • Kształcenie słuchu
 • Historia jazzu
 • Zespoły instrumentalne
 • Kompozycja i aranżacja
 • Fortepian
 • Big band
bibliografia podstawowa
 • Andy Jaffe - Jazz Harmony
 • Nicolas Slonimsky - Thesaurus of scales and melodic patterns
 • Wayne Kranz - Improviser's O's
 • Jerry Bergonzi - Hexatonic's
bibliografia uzupełniająca
 • Nicolas Slonimsky - Thesaurus of scales and melodic patterns
 • Bill Dobbins - Jazz Arranging And Composing
 • Sammy Nestico - The Complete Arranger 
 • Mark E Boling - The Jazz Theory Workbook
efekty kształcenia - wiedza

Absolwent posiada szeroką wiedzę na temat repertuaru oraz technik improwizatorskich, niezbędną dla gitarzysty jazzowego, umożliwiającą mu wykonywanie utworów i improwizację w różnych kontekstach pracy artystycznej.
Zna i definiuje różnorodne trendy stylistyczne typowe dla muzyki jazzowej i muzyki pop.

Wie jak rozpoznawać i definiować problemy warsztatowo - stylistyczne. Zna sposoby przekazywania nabytych doświadczeń służące doskonaleniu umiejętności samodzielnej wypowiedzi artystycznej. Zna metody etapowego wdrażania poszczególnych treści kształcenia, wie jak skonstruować całościowo harmonogram indywidualnej pracy dydaktycznej.

efekty kształcenia - umiejętności

Absolwent dzięki wysoko rozwiniętej osobowości artystycznej, potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne, jako gitarzysta jazzowy. Potrafi samodzielnie, lub wspólnie z zespołem interpretować utwory muzyczne, w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi związanymi z grą na gitarze jazzowej. Wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych, a także możliwości wykonawczych zespołów artystycznych, z którymi pracuje. Umie wykorzystać różnorodne możliwości gitary jazzowej w zespołach muzycznych. Potrafi konstruować i wykonywać spójne i właściwe z punktu widzenia sztuki wykonawczej programy artystyczne. Absolwent jest zdolny do pracy, jako gitarzysta jazzowy i band leader oraz do twórczego funkcjonowania w różnych formach zespołowych, posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym. Potrafi podjąć rolę wiodącą w zespołach jazzowych i popowych. Umie tworzyć, realizować i wyrażać własne koncepcje artystyczne, jako gitarzysta jazzowy. Posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej. Posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych oraz aspektów artykulacji, frazowania, grania ‘in Time", struktury harmonicznej itp. opracowywanych utworów. Absolwent posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego. Jako gitarzysta jazzowy potrafi sprawnie stosować zaawansowane techniki improwizatorskie typowe dla muzyki jazzowej oraz muzyki popowej. Potrafi transponować przebiegi melodyczno harmoniczne. Świadomie stosuje techniki pozwalające panować nad objawami stresu oraz zna sposoby i techniki motywacyjne pracy w zespole artystycznym.

Potrafi w sposób teoretyczny i praktyczny przekazać nabyte podczas studiów doświadczenia z zakresu wzbogacania umiejętności wykonawczych. Potrafi uzasadnić przekazywane treści kształcenia i metody pracy, w oparciu o kompetencje zdobyte podczas zajęć, oraz obserwacje z zakresu praktyk pedagogicznych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy gitarzysty jazzowego, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata, jako jego współtwórca. Absolwent Potrafi zaplanować i przeprowadzić własny projekt muzyczny obejmujący skomponowanie utworów, stworzenie zespołu, przeprowadzenie prób, nagrania i realizację zamierzeń koncertowych. Jest gitarzystą jazzowym w pełni przygotowanym do wykonywania zawodu. Świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy.

Jako wykwalifikowany muzyk instrumentalista, wdraża i promuje wartości które są cenne w zakresie muzycznego wykonawstwa artystycznego. W swojej działalności pedagogicznej kształtuje wrażliwość muzyczną i poczucie estetyki.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.003.0ćwiczeniaegzamindr hab. Maciej Grzywacz, prof. AM, 4/2615/7434
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • Poznawanie sposobów tworzenia własnych formuł i zestawów dźwięków służących do improwizacji: zestawy trzy- i czterodźwiękowe zawierające składniki diatoniczne i niediatoniczne.
 • Czytanie utworów techniką a'vista: standardy jazzowe o zaawansowanej konstrukcji melodycznej i harmonicznej
 • Reharmonizacja utworów: substytuty z trzema dźwiękami wspólnymi.
 • Gamy durowe techniką alternate, economy, legato i klasyczną w tempach od 80 do 100 bps.
 • Gamy durowe we wszystkich tonacjach w interwałach: kwarta, kwinta.
 • Pasaże o konstrukcji pięciodźwięku.
 • Gra solowa: aranżacja tematu utworu.
 • Praca nad utworami: kompozycje autorów John Coltrane, Charlie Parker.
 • Zdobywanie umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy w zakresie: prawidłowego ustawienia aparatu gry, podstawowych i zaawansowanych technik improwizatorskich, gry solowej, gry w zespole, akompaniowania podczas gry w duecie, gry w sekcji rytmicznej, gry w big bandzie oraz doskonalenia techniki gry na gitarze jazzowej. 

Kontynuacja budowania warsztatu improwizatorskiego. Wykształcenie zalążków indywidualnego brzemienia instrumentalisty. Umiejętność odnalezienia się gitarzysty w roli solisty i kameralisty.

metody dydaktyczne

Praca indywidualna ze studentem nad elementami warsztatu improwizatorskiego i nad zastosowaniem technik improwizatorskich w programie złożonym ze standardów jazzowych i utworów na gitarę klasyczną. 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Wykonanie utworów z uwzględnieniem elementów zawartych w treściach programowych.

Kryteria oceny: ekspresja, indywidualne brzmienie, sprawność techniczna.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.006.0ćwiczeniaegzamindr hab. Maciej Grzywacz, prof. AM, 4/2615/7448
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • Poznawanie sposobów tworzenia własnych formuł i zestawów dźwięków służących do improwizacji: zestawy pięcio- i sześciodźwiękowe zawierające składniki diatoniczne i niediatoniczne.
 • Czytanie utworów techniką a'vista: standardy jazzowe o zaawansowanej konstrukcji melodycznej i harmonicznej
 • Reharmonizacja utworów: substytuty z trzema i dwoma dźwiękami wspólnymi.
 • Gamy durowe techniką alternate, economy, legato i klasyczną w tempach od 110 do 130 bps.
 • Gamy durowe we wszystkich tonacjach w interwałach: seksta i septyma.
 • Pasaże o konstrukcji sześciodźwięku.
 • Gra solowa: improwizacja dwugłosowa.
 • Praca nad utworami: kompozycje autorów John Coltrane, Charlie Parker oraz Thelonius Monk.
 • Zdobywanie umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy w zakresie: prawidłowego ustawienia aparatu gry, podstawowych i zaawansowanych technik improwizatorskich, gry solowej, gry w zespole, akompaniowania podczas gry w duecie, gry w sekcji rytmicznej, gry w big bandzie oraz doskonalenia techniki gry na gitarze jazzowej. 

Kontynuacja budowania warsztatu improwizatorskiego. Wykształcenie zalążków indywidualnego brzemienia instrumentalisty. Umiejętność odnalezienia się gitarzysty w roli solisty i kameralisty.

metody dydaktyczne

Praca indywidualna ze studentem nad elementami warsztatu improwizatorskiego i nad zastosowaniem technik improwizatorskich w programie złożonym ze standardów jazzowych i utworów na gitarę klasyczną. 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Wykonanie utworów z uwzględnieniem elementów zawartych w treściach programowych.

Kryteria oceny: ekspresja, indywidualne brzmienie, sprawność techniczna.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.006.0ćwiczeniaegzamindr hab. Maciej Grzywacz, prof. AM, 4/2615/7462
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • Poznawanie sposobów tworzenia własnych formuł i zestawów dźwięków służących do improwizacji: zestawy sześcio- i siedmiodźwiękowe zawierające składniki diatoniczne i niediatoniczne.
 • Czytanie utworów techniką a'vista: standardy jazzowe o zaawansowanej konstrukcji melodycznej i harmonicznej
 • Reharmonizacja utworów: substytuty z dwoma i jednym dźwiękiem wspólnymi.
 • Gamy durowe techniką alternate, economy, legato i klasyczną w tempach od 140 do 150 bps.
 • Gamy durowe we wszystkich tonacjach w interwałach: oktawy.
 • Gra solowa: improwizacja trzygłosowa.
 • Praca nad utworami: kompozycje autorów John Coltrane, Charlie Parker oraz Thelonius Monk Joe Henderson.
 • Zdobywanie umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy w zakresie: prawidłowego ustawienia aparatu gry, podstawowych i zaawansowanych technik improwizatorskich, gry solowej, gry w zespole, akompaniowania podczas gry w duecie, gry w sekcji rytmicznej, gry w big bandzie oraz doskonalenia techniki gry na gitarze jazzowej. 

Kontynuacja budowania warsztatu improwizatorskiego. Wykształcenie zalążków indywidualnego brzemienia instrumentalisty. Umiejętność odnalezienia się gitarzysty w roli solisty i kameralisty.

metody dydaktyczne

Praca indywidualna ze studentem nad elementami warsztatu improwizatorskiego i nad zastosowaniem technik improwizatorskich w programie złożonym ze standardów jazzowych i utworów na gitarę klasyczną. 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Wykonanie utworów z uwzględnieniem elementów zawartych w treściach programowych.

Kryteria oceny: ekspresja, indywidualne brzmienie, sprawność techniczna.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.0018.0ćwiczeniaegzamindr hab. Maciej Grzywacz, prof. AM, 4/2615/7475
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • Poznawanie sposobów tworzenia własnych formuł i zestawów dźwięków służących do improwizacji: od ośmiu do dwunastu dżwięków zawierające składniki diatoniczne i niediatoniczne.
 • Czytanie utworów techniką a'vista: standardy jazzowe o zaawansowanej konstrukcji melodycznej i harmonicznej
 • Reharmonizacja utworów: system niekadencyjny.
 • Gamy durowe techniką alternate, economy, legato i klasyczną w tempach 160 bps i szybciej.
 • Gamy durowe we wszystkich tonacjach w interwałach: decymy.
 • Gra solowa: improwizacja czterogłosowa.
 • Praca nad utworami: kompozycje autorów John Coltrane, Charlie Parker oraz Thelonius Monk Joe Henderson kompozytorzy współcześni.
 • Zdobywanie umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy w zakresie: prawidłowego ustawienia aparatu gry, podstawowych i zaawansowanych technik improwizatorskich, gry solowej, gry w zespole, akompaniowania podczas gry w duecie, gry w sekcji rytmicznej, gry w big bandzie oraz doskonalenia techniki gry na gitarze jazzowej. 

Kontynuacja budowania warsztatu improwizatorskiego. Wykształcenie zalążków indywidualnego brzemienia instrumentalisty. Umiejętność odnalezienia się gitarzysty w roli solisty i kameralisty.

metody dydaktyczne

Praca indywidualna ze studentem nad elementami warsztatu improwizatorskiego i nad zastosowaniem technik improwizatorskich w programie złożonym ze standardów jazzowych i utworów na gitarę klasyczną. 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Wykonanie utworów z uwzględnieniem elementów zawartych w treściach programowych.

Kryteria oceny: ekspresja, indywidualne brzmienie, sprawność techniczna.

wykonanie: www.ansta.pl