Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Jazzowy instrument główny - fortepian z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej

symboljezyk
4/2614
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Dalszy ciąg pracy nad opanowaniem środków pianistycznych umożliwiających swobodne poruszanie się w obszarach muzyki jazzowej, rozrywkowej - rozwinięcie, zarówno w działalności koncertowej, jak i pracy pedagogicznej.

 

Wzbogacenie  świadomości własnego warsztatu artystycznego, o problematykę związaną z przekazywaniem nabytej wiedzy i umiejętności, w zakresie gry na instrumencie, podczas prowadzonej dzałalności pedagogicznej. 

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

1. Opanowanie i czytanie a vista standardów jazzowych z różną notacją funkcji harmonicznych c.d.

2. Blues - inne rodzaje (molowy, w metrach innych niż 4/4, "blues" 16-taktowy itd.)

3. Ballada

a) komponowanie wstępu

- związanego tematycznie z utworem

- z wykorzystaniem fragmentów harmonii utworu

- całkowicie niezwiązanego z utworem

- atonalnego

b) temat - grany ad libitum i w tempie z wykorzystaniem i wyborem punktów kulminacyjnych

c) improwizacja z wykorzystaniem walkingu lewej ręki (podwójne tempo)

d) wykorzystanie kontrastów: wolno - szybko, głośno - cicho, gęsto - rzadko, fakturowych

e) zakończenie (coda)

4. Skale jazzowe i kościelne (współzależność)

5. Harmonia - różne rodzaje harmonii dla jednego utworu (harmonizowanie alternatywne)

6. Umiejętność grania większych form (Ch. Corea - Fiesta, Spain; D. Brubeck, W. Nahorny)

7. Utwory własne

8. Free Jazz - założenia, historia i wykorzystanie praktyczne dzisiaj; rodzaje:

a) granie melodyczne free na harmonii utworu

b) open: pojedyncze dźwięki, 2- i 3-dźwięki, akordy (klastery, akordy funkcyjne zupełnie niezwiązane z sobą)

c) całkowite free (swobodne i w czasie, i w sposobie wykonania)

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Harmonia jazzowa

Improwizacja

Historia jazzu

bibliografia podstawowa

1. Two-Handed Scale Drills by John Nowello (wybór wprawek - Chick Corea)

2. 10 John Coltrane Classics

3. Michel Petrucciani - The Book Transcriptions et Analyses

CD

1. John Coltrane Quintet with Eric Dolphy (1961)

2. Eric Dolphy Quintet (1960)

3. Keith Jarret Trio - Somewhere Before

4. Keith Jarret, Gary Peacock, Jack DeJohnette  - Always Let Me Go (Live in Tokyo)

5. Andrzej Trzaskowski Sekstet

bibliografia uzupełniająca

1. George Russel "Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization"

    wersja oryg. (ang.) i  polskie tłumaczenie

2. Raandy Felts "Reharmonization Techniques - Line Cliches" ang. i pol.

3. Raandy Felts "Upper Structures Completed" ang. i pol.

4. Jacek Niedziela "Historia Jazzu - 100 wykładów"

efekty kształcenia - wiedza

Absolwent posiada szeroką wiedzę na temat repertuaru oraz technik improwizatorskich, niezbędną dla pianisty jazzowego, umożliwiającą mu wykonywanie utworów i improwizację w różnych kontekstach pracy artystycznej.
Zna i definiuje różnorodne trendy stylistyczne typowe dla muzyki jazzowej i muzyki pop.

Wie jak rozpoznawać i definiować problemy warsztatowo - stylistyczne. Zna sposoby przekazywania nabytych doświadczeń służące doskonaleniu umiejętności samodzielnej wypowiedzi artystycznej. Zna metody etapowego wdrażania poszczególnych treści kształcenia, wie jak skonstruować całościowo harmonogram indywidualnej pracy dydaktycznej.

efekty kształcenia - umiejętności

Absolwent dzięki wysoko rozwiniętej osobowości artystycznej, potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne, jako pianista jazzowy. Potrafi samodzielnie, lub wspólnie z zespołem interpretować utwory muzyczne, w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi związanymi z grą na fortepianie jazzowej. Wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych, a także możliwości wykonawczych zespołów artystycznych z którymi pracuje. Umie wykorzystać różnorodne możliwości fortepianu jazzowego w zespołach muzycznych.. Potrafi konstruować i wykonywać spójne i właściwe z punktu widzenia sztuki wykonawczej programy artystyczne. Absolwent jest zdolny do pracy jako pianista jazzowy i band leader oraz do twórczego funkcjonowania w różnych formach zespołowych, posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym. Potrafi podjąć rolę wiodącą w zespołach jazzowych i popowych. Umie tworzyć, realizować i wyrażać własne koncepcje artystyczne jako pianista jazzowy. Posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej. posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych oraz aspeków artykulacji, frazowania, grania "in Time", struktury harmonicznej itp. opracowywanych utworów. Absolwent posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego. Jako pianista jazzowy potrafi sprawnie stosować zaawansowane techniki improwizatorskie typowe dla muzyki jazzowej oraz muzyki popowej. Potrafi transponować przebiegi melodyczno harmoniczne Świadomie stosuje techniki pozwalające panować nad objawami stresu oraz zna sposoby i techniki motywacyjne pracy w zespole artystycznym.

Potrafi w sposób teoretyczny i praktyczny przekazać nabyte podczas studiów doświadczenia z zakresu wzbogacania umiejętności wykonawczych. Potrafi uzasadnić przekazywane treści kształcenia i metody pracy, w oparciu o kompetencje zdobyte podczas zajęć, oraz obserwacje z zakresu praktyk pedagogicznych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy pianisty jazzowego, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata jako jego współtwórca. Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić własny projekt muzyczny obejmujący skomponowanie utworów, stworzenie zespołu, przeprowadzenie prób, nagrania i realizację zamierzeń koncertowych. Jest gitarzystą jazzowym w pełni przygotowanym do wykonywania zawodu. Świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy.

Jako wykwalifikowany muzyk instrumentalista, wdraża i promuje wartości które są cenne w zakresie muzycznego wykonawstwa artystycznego. W swojej działalności pedagogicznej kształtuje wrażliwość muzyczną i poczucie estetyki.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.003.0ćwiczeniaegzaminprof. dr Włodzimierz Nahorny, 4/2614/7433
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Sprawdzenie stanu zaawansowania studenta i podsumowanie jego wiedzy i umiejętności. Student powinien posiadać umiejętność dogłębnego rozumienia  i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych i polirytmicznych, kontroli formy i soundu.

metody dydaktyczne

 Przygotowanie teoretyczne.

Analiza nagrań płytowych wybitnych jazzmanów.

Praktyczna praca przy instrumencie.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Egzamin:

1. Blues z sekcją rytmiczną

2. Ballada solo wg schematu

3. Dowolny standard jazzowy z sekcją rytmiczną

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.006.0ćwiczeniaegzaminprof. dr Włodzimierz Nahorny, 4/2614/7447
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Improwizacja z wykorzystaniem skal

2. Ćwiczenia w przeharmonizowaniu standardów

3. Praca nad opanowaniem większych form

4. Blues - nietypowy - mollowy

5. Utwory w metrach nieparzystych

Efektem kształcenia powinna być umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od tekstu nutowego ,swobodnym kształtowaniem formy, wypracowana umiejętność reharmonizacji. 

metody dydaktyczne

Przygotowanie teoretyczne.

Analiza nagrań płytowych wybitnych jazzmenów.

Praktyczna praca przy instrumencie.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Egzamin:

1. Blues mollowy z sekcją rytmiczną

2. Ballada wg schematu solo

3. Standard jazzowy na 5/4, 7/4 lub tego typu utwór własny z sekcją

4. Dowolny standard jazzowy

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.006.0ćwiczeniaegzaminprof. dr Włodzimierz Nahorny, 4/2614/7461
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zapoznanie się ze stylem free i praktyczne jego zastosowanie np. we fragmentach większych form, improwizacjach na funkcjach wybranych standardów, we wstępie ballady.

Efektem kształcenia powinna być umiejętność swobodnej improwizacji ''free'', wypracowanie własnego ''języka muzycznego'', ukształtowanie samodzielnego artysty zdolnego do  wdrażania w życie artystyczne swoich koncepcji. Student powinien wykazać się umiejętnością selekcji i budowy własnego repertuaru.  Powinien nabyć umiejętność współpracy z innymi muzykami i aparatami wykonawczymi, oraz  krytycznej oceny własnej pianistyki ,samodzielnego znajdowania pozytywnych rozwiązań.

metody dydaktyczne

Przygotowanie teoretyczne.

Analiza nagrań płytowych wybitnych jazzmenów.

Praktyczna praca przy instrumencie.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Egzamin:

1. Blues 5/4 lub inne jego rodzaje

2. Standard lub utwór własny z sekcją z wykorzystaniem elementów free lub cały utwór free

3. Ballada solo wg schematu

4. Dowolny standard z sekcją rytmiczną

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.0018.0ćwiczeniaegzaminprof. dr Włodzimierz Nahorny, 4/2614/7474
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Podsumowanie 2 lat pracy i przygotowanie recitalu dyplomowego. Student powinien  posiadać wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie  i realizowanie własnych  koncepcji artystycznych. Wypracować własny styl i język muzyczny

metody dydaktyczne

Przygotowanie teoretyczne.

Analiza nagrań płytowych wybitnych jazzmenów.

Praktyczna praca przy instrumencie.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Recital dyplomowy:

1. Blues

2. Ballada

3. Duża forma

4. Standard jazzowy

5. Utwór własny

6. Standard w innym metrum 3/4, 5/4, 7/4 itp.

 

Uwaga: jeden z w/w utworów powinien być wykonany solo; wskazany jest jeden utwór z wokalistą dla wykazania umiejętności akompaniatorskich

wykonanie: www.ansta.pl