Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Big band

symboljezyk
4/2612
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Cele nauczania-praca z dużym zespołem instrumentalnym,doskonalenie warsztatu instrumentalnego,kształcenie umiejętności czytanie nut a'vista, prezentacja światowych dokonań w różnorodnych stylistykach-swing, be-bop, funky, fusion, latin

  Wprowadzone w ramach Big-Bandu elementy dydaktyki przedmiotowej, poszerzają zasób doświadczeń studentów, o treści związane z przekazywaniem zdobytej podczas studiów wiedzy i umiejętności. Podczas zajęć studenci mogą wzbogacać własną świadomość artystyczną, o elementy z zakresu samodzielnego definiowania problemów grania zespołowego i sposobów ich przekazywania podczas pracy z własnym zespołem.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

-realizacja artykulacji i rytmicznych wzorów w stylistyce swingowej,be-bopowej, funky, latin, jazz-rock

-kształtowanie poprawnego oddychania w grupie instr. dętych,jednorodne frazowanie, poprawna intonacja

-kształtowanie brzmienia poprzez  dobór odpowiednich tłumików dla 'blachy'',umiejętność gry saksofonistów wymiennie na klarnetach in B, fletach, klarnecie basowym

-rozwijanie 'indywidualnego 'języka improwizacji'' 

 

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-instrument główny

-kształcenie słuchu

-formy muzyczne

-zespoły kameralne

bibliografia podstawowa

-Sammy Nestico-''The complete arranger''

-Don Sebesky-"The contemporary arranger"

-Henry Mancini-"Sounds&Scores",Warner Bros Publication, 1999, USA

-David Baker-"Jazz Pedagogy", Mehler Pulication, 1979,Chicago, Illinois, USA

-Rayburn Wriggt-"Inside the Score", Kendor Music, Inc. 1982,USA

 

bibliografia uzupełniająca

-John Kuzmich Jr. ,"Complete guide to instrumental jazz instruction"Alfred Publishing; Bk&CD edition, 1999

efekty kształcenia - wiedza

posiada szczegółową wiedzę dotyczącą repertuaru i tradycji wykonawczych muzyki wykonywanej przez big-bandy posiada wiedzę teretyczną i praktyczną, precyzyjnie definiuje stylistykę granych utworów posiada głebokie zrozumienie funkcji i relacji zachodzących miedzy poszczególnymi sekcjami instrumentów w big-badzie posiada dogłębną wiedzę o rozwoju muzyki big-bandowej i rozumie kontekst kulturowy doskonale operuje warsztatowo instrumentem i rozumie swoją funkcję w zespole świadomie korzysta z wiedzy dotyczącej elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych rozróżnia i nazywa stylistycznie utwory,które gra w big-bandzie poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą improwizacji, by osiągnąć swobodę improwizacyjną w różnych kontekstach pracy artystycznej
Wie jak skutecznie poprowadzić próbę z zespołem, zna sposoby na osiąganie założonych efektów wykonawczych w określonych ramach czasowych. Rozumie znaczenie poszczególnych elementów techniki grania zespołowego w aspekcie samodzielnego konstruowania harmonogramu pracy z grupą na poszczególnych etapach. Dysponuje wiedzą z zakresu dydaktyki prowadzenia Big-Bandu, zna sposoby formułowania i przekazywania doświadczeń wykonawczych zdobytych podczas nauki.

efekty kształcenia - umiejętności

posiada wysoko rozwieniętą osobowość artystyczną umozliwiająca tworzenie , realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami i elastycznie przygotowany do wymaganej stylistyki wspólnie z big-bandem wykonuje , a także samodzielnie interpretuje utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim , profesjonalnym poziomie podczas realizacji własnych koncepji artystycznych wykazuje sie umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dot. elementów dzieła muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych na bazie doświadczeń ze studiów I st. wykazuje sie umiejętnością budowania i pogłębiania repertuaru, oraz dążenia do specjalizacji w wyselekcjonowanym materiale wykazuje umiejętność odczytania oczekiwań publiczności i elastyczego , właściwego zareagowania posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania technicznego utworu posiada umiejętność dogłebnego rozumienia i kontrolowania struktur metrorytmicznych, oraz aspektów właściwej artykulacji, grania "in time", struktury harmonicznej i jakości brzmienia potrafi biegle transponować przebiegi melodycznye i harmoniczne
Potrafi zdefiniować i wypracować niezbędne elementy gry poszczególnych instrumentów i sekcji, w celu osiągania spójnego współbrzmienia zespołu. Umiejętnie posługując się wiedzą z zakresu tradycji wykonawczych, oraz własnej koncepcji, potrafi wytłumaczyć i opisać kluczowe elementy stylistyki muzycznej.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania ,oraz ich skutki posiada kompetencje organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach wspólnych zadań i projektów czuje się odpowiedzialny za ludzi z którymi pracuje ma poczucie wypełnianej misji animatora kultury inicjuje działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury-również o charakterze interdyscyplinarnym współpracując z innymi artystami i ludżmi nauki sprawanie komunikuje się z innymi zespołami, czy instytucjami kultury -jest aktywny społecznie wykazuje odpowiedzialność za siebie i innych członków orkiestry,przestrzega zasad etyki zawodowej w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczy różnorodnym działaniom artystycznym
Jako prowadzący zespół, ma świadomość istotnych wartości muzycznych w zakresie kształtowania wśród członków zespołu poczucia estetyki i wrażliwości. Dba o stałe wzbogacanie procesu dydaktycznego o nowe walory artystyczne, w celu rozwijania kreatywności w zespole.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
190.005.0ćwiczeniazaliczeniemgr Jan Konop, prof. zw. Leszek Kułakowski, dr Aleksandra Tomaszewska, 4/2612/7431
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- doskonalenie warsztatu instrumentalnego poprzez zdyscyplinowanie muzyków

  jednakową artykulacją, dynamiką i frazowaniem,

- kształcenie umiejętności czytania nut a vista,

- prezentacja utworów literatury światowej o różnej stylistyce (swing, be-bop, funky, 

  fussion, latin,), jak i kompozycji własnych studentów

- realizacja artykulacji i schematów rytmicznych (rola sekcji rytmicznej) w stylistyce:

  swingowej, be-bopowej, fussion i latin.

Student powinien być zdolnym do funkcjonowania w big bandzie i współdziałania z innymi artystami.

 

metody dydaktyczne

Podstawową formą pracy big-bandu są zajęcia zbiorowe (cały zespół) oraz próby sekcyjne (saksofony, trąbki, puzony, sekcja rytmiczna) w wymiarze 6 godzin tygodniowo celem przygotowania repertuaru koncertowego utworów muzycznych literatury światowej, jak i utworów premierowych – kompozycji studentów.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Na zaliczenie składa się aktywność muzyczna studenta oraz frekwencja na zajęciach.

Wymagana jest również  perfekcyjna znajomość indywidualnych partii przerabianych danym semestrze kompozycji. Udział w koncertach i festiwalach a kraju i zagranicą

 

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
290.005.0ćwiczeniazaliczeniemgr Jan Konop, prof. zw. Leszek Kułakowski, dr Aleksandra Tomaszewska, 4/2612/7445
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- doskonalenie warsztatu instrumentalnego poprzez zdyscyplinowanie muzyków

  jednakową artykulacją, dynamiką i frazowaniem,

- kształcenie umiejętności czytania nut a vista,

- prezentacja utworów literatury światowej o różnej stylistyce (swing, be-bop, funky, 

  fussion, latin,), jak i kompozycji własnych studentów

- realizacja artykulacji i schematów rytmicznych (rola sekcji rytmicznej) w stylistyce:

  swingowej, be-bopowej, fussion i latin,

-realizacja utworów w metrach nieparzystych

Student powinien baz problemu poruszać się w nieparzystych rytmach polimetrycznych fakturach. Powinien biegle czytać najbardziej skomplikowane nuty,posiadać umiejętność współdziałanie i współpracy w różnych zespołach i stylach muzycznych.

metody dydaktyczne

Podstawową formą pracy big-bandu są zajęcia zbiorowe (cały zespół) oraz próby sekcyjne (saksofony, trąbki, puzony, sekcja rytmiczna) w wymiarze 6 godzin tygodniowo celem przygotowania repertuaru koncertowego utworów muzycznych literatury światowej, jak i utworów premierowych – kompozycji studentów.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

 Forma oceny studenta

Na zaliczenie składa się aktywność muzyczna studenta oraz frekwencja na zajęciach.

Wymagana jest również  perfekcyjna znajomość indywidualnych partii przerabianych danym semestrze kompozycji. Udział w koncertach i festiwalach a kraju i zagranicą

 

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
390.005.0ćwiczeniazaliczeniemgr Jan Konop, prof. zw. Leszek Kułakowski, dr Aleksandra Tomaszewska, 4/2612/7460
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

- doskonalenie warsztatu instrumentalnego poprzez zdyscyplinowanie muzyków

  jednakową artykulacją, dynamiką i frazowaniem,

- kształcenie umiejętności czytania nut a vista,

- prezentacja utworów literatury światowej o różnej stylistyce (swing, be-bop, funky, 

  fussion, latin,), jak i kompozycji własnych studentów

- realizacja artykulacji i schematów rytmicznych (rola sekcji rytmicznej) w stylistyce:

  swingowej, be-bopowej, fussion i latin,

- kształtowanie wrażliwości na barwę dźwięku

Posiadać krytyczny stosunek do własnych umiejętności warsztatowych ,umiejętność swobodnego improwizowania na bazie  wykonywanego utworu, rozumieć swoją funkcję w zespole.

 

metody dydaktyczne

Podstawową formą pracy big-bandu są zajęcia zbiorowe (cały zespół) oraz próby sekcyjne (saksofony, trąbki, puzony, sekcja rytmiczna) w wymiarze 6 godzin tygodniowo celem przygotowania repertuaru koncertowego utworów muzycznych literatury światowej, jak i utworów premierowych – kompozycji studentów.

 

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

 Forma oceny studenta

Na zaliczenie składa się aktywność muzyczna studenta oraz frekwencja na zajęciach.

Wymagana jest również  perfekcyjna znajomość indywidualnych partii przerabianych danym semestrze kompozycji. Udział w koncertach i festiwalach a kraju i zagranicą

 

wykonanie: www.ansta.pl