Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Analiza improwizacji jazzowej

symboljezyk
4/2611
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej oraz rozwoju artystycznego w oparciu o nabyte umiejętności:

- improwizacja oparta na podanych akordach

- zastosowanie skal oraz schematów harmonicznych i melodycznych w improwizacji

- różne możliwości rozwiązywania akordów dominantowych

Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy o skalach i akordach.

Nabyte umiejętności oraz wiedza wzbogacą sposoby improwizacji jazzowej oraz ogólną świadomość harmoniczną a także w pewnym zakresie ukierunkują indywidualny rozwój artystyczny.

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

- znajomość podstawowych zasad harmonii zarówno klasycznej jak i jazzowej

- umiejętność "otwartej" improwizacji opartej na intuicji muzycznej

 

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

- Big Band

- Studia Orkiestrowe

- Zespoły instrumentalne

bibliografia podstawowa

- Jamey Aebersold - II-V-VII "A NEW APPROACH TO JAZZ IMPROVISATION"

- Jamey Aebersold - "CLEAR SOLUTIONS FOR JAZZ IMPROVISERS"

- Jerry Bergonzi - "MELODIC STRUCTURES"

- Hal Crook - HOW TO IMPROVISE AN APPROACH TO PRACTICING IMPROVISATION"

 

bibliografia uzupełniająca

-Ron Miller-"MODAL JAZZ COMPOSITION & HARMONY VOL.1,2"

 

efekty kształcenia - wiedza

Absolwent posiada szeroką wiedzę dotyczącą literatury muzycznej w kontekście jej wykorzystania do pracy nad rozwijaniem warsztatu improwizatorskiego.
Dysponuje szeroką wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych kontekstach pracy artystycznej niezbędnej dla instrumentalisty jazzowego

efekty kształcenia - umiejętności

Posiada wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.
Podczas realizacji własnych koncepcji artystycznych wykazuje się umiejętnością świadomego zastosowania wiedzy dotyczącej elementów dziełą muzycznego i obowiązujących wzorców formalnych, a także możliwości wykonawczych zespołów artystyczych z którymi pracuje.
Kontynuując i rozwijając umiejętności nabyte na studiach I stopnia, poprzez indywidualne studia utrzymuje i poszerza swoje zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych.
Posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego.
Posiada umiejętność improwizowania na bazie wykonywanego utworu, respektując jego strukturę formalną, harmoniczną i rytmiczną lub też odchodząc od niej. Potrafi sprawnie stosować zaawansowane techniki improwizatorske typowe dla muzyki jazzowej oraz muzyki popowej.
Posiada umiejętność transponowania przebiegów melodyczno harmonicznych, zna różnorodne metody i środki impowizacyjne i potrafi je zastosować w muzyce jazzowej i muzyce pop.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Odznacza się odpowiedzialnoscią za własne przygotowanie do pracy muzyka jazzowego, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać. 

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata jako jego współtwórca.

Jest muzykiem jazzowym w pełni przygotowanym do wykonywania zawodu.
 Świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.003.0ćwiczeniazaliczeniead. dr Jerzy Małek, 4/2611/7430
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Analiza linii melodycznej oraz harmonii w wybranych standardach jazzowych

- zagadnienia teoretyczne: rytm, swing, formy bluesa, rodzaje pulsu w różnych stylach muzyki jazzowej

- akordy i przynależne skale : majorowa i molowa melodyczna

- pentatonika molowa i durowa oraz ich zastosowanie w akordach oraz kadencji II-V-I

- skala bluesowa na akordach molowych i dominantach

- analiza różnych rodzajów bluesa pod względem rytmu, melodii i harmonii

- utwory typu "rhythm changes" , analiza ich struktury oraz harmonii

 

metody dydaktyczne

Zajęcia zbiorowe  oparte na:

- słuchaniu i omawianiu wybranych standardów jazzowych pod kątem zastosowania treści programowych przedmiotu

- analizie wybranych improwizacji z dorobku mistrzów

- analizie improwizacji studentów

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Semestr I - zaliczenie na podstawie ustnego przedstawienia analizy wybranego przez siebie utworu

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
215.003.0ćwiczeniazaliczeniead. dr Jerzy Małek, 4/2611/7444
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Analiza linii melodycznej oraz harmonii w wybranych standardach jazzowych

- skala zmniejszona i jej zastosowanie w określonych akordach

  realizacja we wszystkich tonacjach

- skala całotonowa i jej zastosowanie w określonych akordach

- skala alterowana i jej zastosowanie w określonych akordach

  realizacja we wszystkich tonacjach

- skala be-bopowa i jej zastosowanie na określonej harmonii

  realizacja we wszystkich tonacjach

- kadencja II-V-I , modyfikacje i zastosowanie

- analiza improwizacji własnych kompozycji

metody dydaktyczne

Zajęcia zbiorowe  oparte na:

- słuchaniu i omawianiu wybranych standardów jazzowych pod kątem zastosowania treści programowych przedmiotu

- analizie wybranych improwizacji z dorobku mistrzów

- analizie improwizacji studentów

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Semestr II - otrzymanie oceny pozytywnej w wyniku przystąpienia do kolokwium.

Niezbędne jest wykazanie wiedzy pozwalającej na samodzielną analizę wybranych utworów w oparciu o nabyte informacje

wykonanie: www.ansta.pl